Search form

Actes 12:20

Pèii Mé I Héroda

20Aè na wê rhîaa i pâi xè Tyro mâ Sidona na Héroda. Cér̂é bör̂i rhau vi na ka pwa yèr̂i-e xar̂a wêê nénââ ka rhaaxâ na pâr̂â pâi-ré; cér̂é wê cowa ârui wêê nénââ i Balaso, kâmö ré vi târ̂î wêê mwâ i ör̂ökau, cér̂é bör̂i vi pëër̂ii yè-è nâânévâ, wè, na mi xè-i néjë i ör̂ökau na êê ara rö névâ xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index