Search form

Actes 13

É Pâbir̂i Barabas Mâ Saulo Cè Ku-Ru Vi Xar̂a Nêr̂ê

Gal 2.7-9; Apos 14.26,27; 2Tim 3.8,9

1Cér̂é wê tö Anétioka na bör̂i ékalésia pa pérövéta mâ bör̂i pa vi pur̂â, wè Barabas mâ Siméona, é vi aʼyè vè Nigéra, mâ Lukio wi xè Kurini, mâ Manaen ré é wê vi ër̂i-r̂u vèâ ör̂ökau Héroda Tétérak, mâ Saulo. 2Cér̂é mö ké waa nêr̂ê-r̂é yè Ör̂ökau, mâ tö mêr̂ê, na bör̂i êr̂ê na Ko-Ar̂ii: «Ngërher̂e Barabas mâ Saulo yè nêr̂ê ré gö aʼyè-r̂u yè-è.» 3Tö ökâré, cér̂é wê tö mêr̂ê mâ pwaér̂ö, cér̂é bör̂i yùù néxar̂a â-r̂é rö bwêêwé-r̂u mâ kâyâi-r̂u.

Barabas Mâ Saulo Rö Kupéro

4Na wê tùr̂ùwaa-r̂u na Ko-Ar̂ii, cur̂u bör̂i vi ria na Sélukèia, mâ pè kwâ xè-i na Kupéro. 5Aè cur̂u wê cir̂i rö Salami, cur̂u bör̂i vi rherhîrëi nô i Bâô rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda, aè na tö cér̂é Ioané-Maréko vè béé-r̂u. 6Cér̂é wê rhâwaa vi wânii röi néyî-ré cêmè rö Pafo, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i dèxâ mâgöi pérövéta ka vee mi xè Juda, néé-é na Bar-Ièsu; 7wè na tö cur̂u wi ka vi winô Ségio Paulo, wè kâmö ka gaamëë. Na bör̂i aʼyè Barabas mâ Saulo na wi-ré ka vi winô, wè na rhî vè e ki yè pwêr̂ê nô i Bâô. 8Aè na bâ mör̂ö yè-r̂u na Élima mâgöi, ökâré na nô néé-é, wè na bâ mèyè cè ki mâ pè vi mür̂ü ka vi winô rai tâ néwèi. 9Aè Saulo dèxâ néé-é na Paulo, wè na rhâri xè-i Ko-Ar̂ii, na bör̂i jérhîwîr̂i-e, 10mâ êr̂ê: «Gèi kâmö ka rhâri xè-i ârui mâ veevee wânii, gè ö i méavor̂a mâ kâmö ka rhîaa i pâr̂â câwâ ka târi wânii, na wêr̂êi gè yè da tâ mui rai ké yè pè tëë pâr̂â wêyê ka târi i Ör̂ökau? 11Xina, wè na tö bwêêwé-i na néxar̂a â Ör̂ökau, wè gè yè bwi, aè gè yè da tö rhûû tëë mèèxa cêmè rèi dèxâ nédaa.» Rèi ökâré, na bör̂i pwa yèr̂i-e na rhî bwêê juè mâ orê, na bör̂i korhèr̂è vè târ̂ââ yè dèxâ kâmö na ce cè ki mâ yörhèè-è. 12Na bör̂i tö rhûû kââ ré wê pwa na wi ka vi winô, na bör̂i tâ néwèi mâ cê vi buèi ké vi aʼpâgür̂ü mi xè-i Ör̂ökau.

Paulo Mâ Barabas Rö Anétioka Xè Pisidia

Apos 7.1-50; 10.36-43; 2.22-36

13Na wê né wêyê rö nérhëë na Paulo mâ pâr̂â pa béé vâr̂â xi-e mi xè Pafo, cér̂é bör̂i wê cir̂i rö Péréga rö névâ rö Paméfulia. Aè na wê kâyâi-r̂é rö-i na Ioané, mâ vi tëë na Iérusalèm. 14Cur̂u bör̂i vi ye vèr̂i xè Péréga, mâ pwa rö Anétioka rö névâ rö Pisidia, cur̂u bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii rèi nédaa ar̂ii mâ cuè rö-i. 15É wê cowa vâr̂â mââyöö mâ pâr̂â pérövéta, cér̂é bör̂i nôâ yè-r̂u na pâi pa vi târ̂î mwâ waa ar̂ii êr̂ê: «Wè du kaavèâi-vé éé, na wii rö pwar̂a-u na dèxâ vi pur̂â vè ki pâr̂â kâmö, dè êr̂ê na göu.» 16Na bör̂i tömâ rua na Paulo, mâ yalaa-r̂é, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Pâi xè Israèl éé, mâ gëve pa bar̂a yè Bâô, tö pwêr̂ê wîr̂î na gëve. 17Bâô i ba-a, ba xè Israèl, wè na wê pâbir̂i mâ pâr̂â pa pevaa xé-r̂é. Na bör̂i waa vè tâ mwér̂é ba-a rèi ökâré cér̂é mö ké tö névâ rö Aigupito, na bör̂i pè rua-r̂é xè-i na ce rö-i köwi-e xè rua ka kîjaa. 18Na ûr̂û kaar̂u kâmö nédö ré na pè ara-r̂é rö nékaê. 19Na bör̂i kâ vè maii kanii na ma kaar̂u névâ rö néjë rö Kanana, na bör̂i ye nôâ yè-r̂é néjë-ré na ce. 20Tèi nédèè, na ûr̂û rèi pâr̂â nédö ka tâwarè rha kâmö kâmö na ma kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö.»

«Na bör̂i nââ yè-r̂é pâi pa yè vi winô cêmè rua rö pwar̂a Samuèl pérövéta. 21Bör̂i rèi nédèè, cér̂é bör̂i vi pëër̂ii ké-r̂é ör̂ökau. Na bör̂i nââ yè-r̂é rèi kaar̂u kâmö nédö na Bâô, Saulo, o i Kis, kâmö mi xè névâ i Béniamina; 22na bör̂i wê virai-e, mâ yejîî yè-r̂é David cè ki ör̂ökau xé-r̂é, wè, na ye vè avâr̂i-e, êr̂ê: “Gö wê pwa yèr̂i David, o i Jésé, kâmö ka ûr̂û wêê nénââ xi-nya, mâ ka yè waa röi pâr̂â rhî vè e xi-nya.” 23Rö-i mör̂u David, na bör̂i pè tö vèa na Bâô yè Israèl, na ûr̂û ké êr̂ê xi-e baayê, dèxâ ka pè mör̂u, wè Ièsu. 24Aè na da tö tö vèa na némèè-è na na wê vi vaa i batiyi né vipââr̂i yè pâr̂â ba xè Israèl na Ioané. 25Aè na wê waa röi nêr̂ê-ê na Ioané, na bör̂i wê êr̂ê na ce, êr̂ê: “Ö jië ré gëve tâ néxâi wa-nya? Gö da dö kâmö na gènyâ. Tö rhûû, na mö ké mi rhaadè-nya ö kâmö ré na da pâr̂i-nya na ké yè cöö duö mwâ néxar̂a â-ê.”»

26«Pâ kaavèâi-nya éé! Pâr̂â pâlè mör̂u Abérahama, mâ gëve pa bar̂a yè Bâô, dè gëve ré é wê vi tùr̂ù i yè-ve nô né vi pè mör̂u-a. 27Wè cér̂é da rhîâgür̂ü mâ Ièsu mâ pâr̂â vi pur̂â i pâr̂â pérövéta ré é wê bâ vâr̂â rèi pâr̂â nédaa ar̂ii na pâr̂â kâmö pa tö Iérusalèm, mâ pâr̂â pa vi winô xé-r̂é, cér̂é bör̂i yexèvè pâr̂â vi pur̂â-ré rö-i ké wê rhôôr̂u-é xé-r̂é. 28Wè cér̂é da pwa yèr̂i rai Ièsu dèxâ pûû-é cè ki mé, cér̂é bör̂i vi pëër̂ii yè Pilato cè ké-r̂é pè yerii-e. 29Cér̂é bör̂i wê ye vè avâr̂i rö-i pâr̂â ka yu mâ yè-è, cér̂é bör̂i wê pè xi-e ria xè-i kêê, mâ nââ-ê rö kaa vi uyû. 30Aè na pè mör̂u-é tëë na Bâô rai pâi pa pèii mé. 31Na bör̂i pèri-e rèi pâr̂â nédaa ka pôr̂ô yè pâi paxa vi ru mi cér̂é-é xè Galilé na Iérusalèm. Cér̂é ré ye vè avâr̂i-e xina yè pâr̂â kâmö. 32Gövu bör̂i êr̂ê vèa yè-ve, êr̂ê, ö vi rherhî yè pâr̂â pâi kau mâ'. 33Wè na wê ye vè avâr̂i röi na Bâô yè-ve pâr̂â pâlè-r̂é, na na pè mör̂u tëë Ièsu, na ûr̂û ka yu mâ' rö Salamo pèkaar̂u, êr̂ê:

“Gèi rö o xi-nyâ,

Ré gö ër̂i rèi nédaa xina.”

34Aè tö ké pè mör̂u-é tëë rai pâi pa pèii mé, mâ ké yè da vi tëë xi-e na ka bo, na wê êr̂ê ûr̂û-â na Bâô, êr̂ê:

“Gö yè mâ nââ yè-ve pâr̂â aʼvui ka yè yexèvè,

Ré é wê êr̂ê mâ' yè David.”

35Na bör̂i êr̂ê tëë na ce rö dèxâ Salamo, êr̂ê:

“Gè yè da kâyâi kâmö xi-i ka ar̂ii, cè ki yè tö rhûû bo.”

36Aè tèi cî kani xi-e, na wê köiwaa röi vi câwâ i Bâô na David, na bör̂i wê pèii mé, é bör̂i nââ-ê rö pwar̂a pâ pâi kau xi-e, na bör̂i wê tö rhûû bo. 37Aè ö kâmö ré na wê pè mör̂u-é tëë na Bâô, wè, na da tö rhûû bo. 38Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya éé, na e na ki gëve tâ pâgür̂ü êr̂ê na wêyê na ce né ké yè êr̂ê vèa yè-ve nô né ké yè cöö nô ka yaané, 39wè pâr̂â kââ wânii ré é da tâwai aʼvè târi rö-i mââyöö i Mosé, wè, é yè aʼvè târi yè paxa tâ néwèi-e. 40Ökâré koa-ve, koa-wi pwa yèr̂i-ve na ké êr̂ê i pâr̂â pérövéta, êr̂ê:

41“Tö rhûû vèr̂i na gëve, gëve paxa rhîaa,

Mâ buèi na gëve, mâ öcoé!

Wè gö yè waa rèi nédaa xe-ve dèxâ nêr̂ê,

Nêr̂ê ré gëve yè da tâwai cëi na ké yè wê vi yëi yè-ve.”»

42Cur̂u wê vi rua, cér̂é bör̂i pëër̂ii yè-r̂u cè ku-r̂u mâ vi pur̂â tëë i nô ré tèi kâ ar̂ii ré yè pwa. 43Na bör̂i wê vidù rhar̂i na vi kâ vèâi, cér̂é bör̂i vi vèâ cér̂é Paulo mâ Barabas na paxa pôr̂ô rai pâi xè Juda, mâ bör̂i paxa bar̂a yè Bâô, pâi pa waa ar̂ii cér̂é pâi xè Juda, cur̂u bör̂i tëvë yè-r̂é na cur̂u, mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é tö vè mör̂ö rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô.

44Bör̂i tèi ar̂ii ka taadè, na bör̂i rhau vi röi na névâ na ka pwêr̂ê nô i Ör̂ökau. 45Aè cér̂é wê tö rhûû népèè ba na pâi xè Juda, cér̂é bör̂i rhâri xè-i vi yar̂ii mâ aʼcaawîî pâr̂â nô ré na êr̂ê na Paulo, wè cér̂é tëvë vè yaané. 46Cur̂u bör̂i tëvë vè târi na Paulo mâ Barabas, êr̂ê: «Na dè ke-ve baayê na ké yè wê êr̂ê vèa yè-ve nô i Bâô. Aè na pûû-é rö xè-i ké ii virai-e xe-ve mâ tâ néxâi êr̂ê, na da pâr̂i-ve na mör̂u ka da tâwai yèri, tö rhûû, xina gövu yè pugèwè-vu yè pâi pa dö töö. 47Wè na vi winô yè-vu ûr̂û-ré na Ör̂ökau, êr̂ê:

“Gö pè tömâ-i cè gèi daa yè pâr̂â névâ,

Mâ cè gèi pè vèr̂i vi pè mör̂u

Kwéyë rua rö léé bwêê jë.”»

48Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê nô-ré na pâi pa dö töö, cér̂é bör̂i vi or̂o, mâ pè kau nô i Ör̂ökau, cér̂é bör̂i rhau tâ néwèi na cér̂é wânii ré wê pâr̂i-r̂é na mör̂u ka da tâwai yèri. 49Na bör̂i mârui vi na nô i Ör̂ökau rö névâ wânii. 50Aè cér̂é yù vè koyo pâr̂â powè pa yéé paxa waa ar̂ii cér̂é-é, mâ pâr̂â némèè rö névâ na pâi xè Juda, cér̂é bör̂i pè tuö vi yömör̂ui yè Paulo mâ Barabas, mâ yayâwâ-r̂u xè-i néjêr̂ê névâ xé-r̂é. 51Cur̂u bör̂i rhùr̂ùù pur̂uu jë yè-r̂é xè-i duö néxar̂a â-r̂u xè ria, mâ vi na Ikonio. 52Aè cér̂é wê rhâri xè-i vi or̂o mâ Ko-Ar̂ii na pâr̂â pâi pa pwêr̂êwaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index