Search form

Actes 13:1

É Pâbir̂i Barabas Mâ Saulo Cè Ku-Ru Vi Xar̂a Nêr̂ê

Gal 2.7-9; Apos 14.26,27; 2Tim 3.8,9

1Cér̂é wê tö Anétioka na bör̂i ékalésia pa pérövéta mâ bör̂i pa vi pur̂â, wè Barabas mâ Siméona, é vi aʼyè vè Nigéra, mâ Lukio wi xè Kurini, mâ Manaen ré é wê vi ër̂i-r̂u vèâ ör̂ökau Héroda Tétérak, mâ Saulo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index