Search form

Actes 14

Paulo Mâ Barabas Rö Ikonio

Apos 17.1-15; Mat 10.23; 2Tim 3.11

1Tö Ikonio, cur̂u bör̂i vi ru ûr̂û-ré tëë na Paulo mâ Barabas rö mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda mâ vi pur̂â, cér̂é bör̂i dö pôr̂ô yéyé na pâi xè Juda mâ pâi xè Éléni pa tâ néwèi. 2Aè pâi xè Juda paxa da tâ néwèi, wè, cér̂é yù vè koyo, mâ waa vè yaané wêê nénââ i pâi pa dö töö yè pâi pâ kaavèâi. 3Aè na wê dè pâr̂i pâr̂â nédaa na ké yè waa vè mör̂ö nêr̂ê-r̂u xè-i Ör̂ökau, ré ye vè avâr̂i nô né vi méar̂i xi-e, na na kâyâi yè-r̂u cè ku-r̂u pè tö vèa ar̂inadö mâ pètâbâ rö-i néxar̂a â-r̂u. 4Cér̂é bör̂i rhau vi caa-r̂é rö névâ; cér̂é tö cér̂é pâi xè Juda na bör̂i, aè cér̂é tö cér̂é pâi pâ aposetolo na bör̂i. 5Aè pâi pa dö töö mâ pâi xè Juda, cér̂é pâr̂â pâi pa vi winô xé-r̂é, wè cér̂é tömâ yè-r̂u cè ké-r̂é waa vè yaané-r̂u mâ rhaxè-r̂u i pèyaa. 6Cur̂u bör̂i wê rhî tâwai-r̂é, mâ vi koa na pâr̂â névâ rö Lukaonia, rö Lusétéra mâ Dérébé, mâ pâr̂â ékar̂aè pwânûr̂i. 7Cur̂u bör̂i wê vi rherhî rö-i.

Paulo Mâ Barabas Rö Lusétéra

Apos 3.1-12; 17.22-31; Iérém 10.3-16

8Aè na wii na dèxâ kâmö ré wê cuè rö Lusétéra, ka yör̂a na duö köwi-e xè ria, wè na lù mi mâ' xè pwéé pâni-e, na bör̂i da tâwai vâr̂â yawi. 9Na bör̂i tö pwêr̂ê mêr̂ê tëvë i Paulo na ce, na bör̂i bâ méâwaa-è na Paulo mâ rhîâgür̂ü êr̂ê, na tö pwar̂a-è na tâ néwèi pè pè mör̂u-é. 10Na bör̂i êr̂ê vè kau rua «Tömâ vè târi i duö köwi-i xè ria.» Na bör̂i wê koyo rua mâ vâr̂â. 11Cér̂é bör̂i tö rhûû na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé ké waa i Paulo, cér̂é bör̂i aʼvè kau rua mâ êr̂ê, rö-i mêr̂ê aʼ xè Lukaonia êr̂ê «Cér̂é koyo ria wa-r̂é na pâr̂â bâô ré pè kétöné kâmö.» 12Cér̂é wê ye néé Barabas êr̂ê, «Zeus», mâ Paulo êr̂ê, «Hermès», xè-i ké pè mi xi-e nô. 13Aè na wê pa borher̂e na mèö bé pâr̂â pôr̂ômökau wi, mâ pâr̂â némui, na kâmö ka ar̂ii tö mwâ waa ar̂ii i Jupita, tö wêyê vi ru ö névâ, wè na rhî vè e, cér̂é pâr̂â kâmö, ké yè pè vè êê pwaér̂ö. 14Cur̂u wê pwêr̂ê na duö aposetolo Barabas mâ Paulo, cur̂u bör̂i rhètia mêr̂ê-r̂u mâ rhâmâ na népèè ba ka pôr̂ô mâ tëvë vè kau rua, 15êr̂ê: «Gëve pâr̂â kâmö éé, gëve waa pâr̂â kââ-ré cè-yé? Wè gövu dè duö kâmö ka tâ pêê kââ ûr̂û-ve; aè gövu vi rherhî yè-ve, cè ke-ve virai pâr̂â kââ ka da dö kââ, mâ pugèwè-ve yè Bâô ka mör̂u, wè ce ré yaxai nékö mâ bwêê jë, mâ nérhëë, mâ pâr̂â kââ wânii ré rhau tö-i. 16Ce ré kâyâi pâr̂â névâ rèi pâr̂â cî kani xiréé mâ' mi, cè ké-r̂é köiwaa pâr̂â câwâ xé-r̂é rö. 17Aè na wê dè bâ tö-i na pè ye vè avâr̂i xi-e, na na bâ waa e, mâ na bâ nââ yè-r̂é kwa mi xè nékö, mâ nédaa né déwé, mâ pè kiè-r̂é xè-i êê ara, mâ pè vi or̂o pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é.» 18Cur̂u bâ êr̂ê nô-ré, aè na kau na nêr̂ê-r̂u rö ka aʼrhua pâr̂â kâmö cè ké-r̂é da vi ye êê pwaér̂ö yè-r̂u.

19Cér̂é bör̂i pwa mi xè Anétioka mâ Ikonio na pâi xè Juda mâ vi yùù uyûi nô yè pâr̂â kâmö, cér̂é bör̂i wê rhaxè Paulo i pèyaa, mâ rhèè-è na dèè névâ, wè cér̂é tâ néxâi êr̂ê, na mé na ce. 20Aè cér̂é tömâ pwânûr̂i-e na pâr̂â paxa pwêr̂êwaa, na bör̂i tömâ rua tëë, na bör̂i vi tëë na névâ. Rèi nédaa gaar̂a, na bör̂i vi na ce, cur̂u Barabas na Dérébé.

Cur̂u Mi Tëë Xè Suria Na Anétioka

21Cur̂u wê vi rherhî rö névâ-ré, mâ pè tùr̂ù wêê nénââ i bör̂i pa pôr̂ô cè ké-r̂é pwêr̂êwaa, cur̂u bör̂i wê mi tëë na Lusétéra, mâ Ikonio mâ Anétioka, 22aè cur̂u pè mör̂ö rö-i wêê nénââ i paxa pwêr̂êwaa, mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é köiwaa yawi tâ néwèi mâ êr̂ê: «Nè yè wêyê na mwâcir̂i i Bâô na pâr̂â mârhër̂ë ka pôr̂ô yéyé.» 23Cur̂u bör̂i pè tömâ pâr̂â pa béâr̂i vè ké-r̂é pâr̂â ékalésia, na cér̂é pwaér̂ö mâ tö mêr̂ê, mâ wê kâyâi-r̂é yè ör̂ökau ré cér̂é wê tâ néwèi yè-è.

24Cur̂u bör̂i tawarher̂e névâ rö Pisidia mâ pwa rö Paméfulia. 25Aè cur̂u wê vi rherhî rö Péréga, cur̂u bör̂i vi ria na Atalia, 26cur̂u bör̂i lèèi nôô na Anétioka, ö névâ ré cur̂u vi mâ' xè-i, na é wê kâyâi-r̂u yè vi méar̂i i Bâô xè-i pâr̂â nêr̂ê ré cur̂u wê waa mâ'. 27Cur̂u bör̂i wê pwa, cur̂u bör̂i kâ vèâi pâr̂â ékalésia, mâ vi yëwaa yè-r̂é pâr̂â nô wânii ré cér̂é rhau waa vèâ cér̂é Bâô, mâ ké wê cîî xé-r̂é yè paxa dö tö mèö bé né tâ néwèi. 28Cur̂u bör̂i dè tö-i bör̂i nédaa rö Anétioka rö pwar̂a pâi paxa é pwêr̂êwaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index