Search form

Actes 16

Na Vi Wa Paulo Mâ Silas Na Timotéo

Apos 15.40,41; Rom 16.21; Fil 2.19-22; 1Tim 1.2; Gal 4.13-15

1Na bör̂i pwa na Paulo rö névâ rö Dérébé mâ Lusétéra. Aè tö rhûû, na tö-i na dèxâ kâmö ka pwêr̂êwaa, néé-é na Timotéo, o i dèxâ bwè xè Juda ka tâ néwèi, aè na kâmö xè Éléni na pevaa xi-e. 2Cér̂é aʼvè e-é na pâ kaavèâi-e xè Lusétéra mâ Ikonio. 3Na bör̂i rhî vè e-é na Paulo cè ki pè xi-e cur̂u; na bör̂i paur̂u-é mâ pè vâr̂â yêr̂ê-ê, xè-i ké tö-i bör̂i pâi xè Juda rö bör̂i ékar̂a névâ-ré, wè cér̂é wê rhau tâwai rö-i êr̂ê na wi xè Éléni na pevaa xi-e. 4Cur̂u bör̂i köiwaa négowé né pâr̂â névâ, mâ aʼvè néxâi yè-r̂é pâr̂â kâmö cè ké-r̂é tö xar̂a e pâr̂â ka é vi câwâ i pâr̂â aposetolo, mâ pâr̂â pâi béâr̂i pa tö Iérusalèm. 5Aè cér̂é mör̂ö vi na pâr̂â ékalésia rö-i tâ néwèi, mâ pôr̂ô vi rèi pâr̂â nédaa.

Na Ngërhûû Na Paulo Rö Troas

6Cur̂u wê rhâwaa rö-i névâ rö Férugia, mâ névâ rö Galatia, na bör̂i aʼrhua-r̂u na Ko-Ar̂ii cè ku-r̂u da vi rherhîrëi nô rö névâ rö Asia. 7Cur̂u wê pwa vè ubwa i névâ rö Musia, cur̂u bör̂i tâ néxâi ké yè vi ru rö névâ rö Bitunia; aè na da kâyâi-r̂u na ko i Ièsu. 8Cur̂u bör̂i tawarher̂e Musia mâ vi ria na Troas. 9Na bör̂i tö vèa yè Paulo na dèxâ ngërhûû rèi bwê, wè na tömâ na dèxâ kâmö xè Makédonia, mâ pëër̂ii yè-è êr̂ê: «Mi na Makédonia na ka nââbéé â-vé.» 10Aè tèi nédèè ké ngërhûû xi-e ûr̂û-ré, gèvé bör̂i rhî vè e ké yè vi na Makédonia, wè gèvé tâ pâgür̂ü êr̂ê, na aʼyè-vé na Ör̂ökau na ka vi rherhî yè-r̂é rö-i.

Na Tâ Néwèi Na Lidia Yè Ör̂ökau Rö Filipi

Mat 18.20; Ioan 6.44,45; Sal 119.18; Mat 13.23

11Tö ökâré, gèvé bör̂i lèè xè Troas, mâ rhâmâ vè târi na Samotéraki, aè gaar̂a, gèvé bör̂i cir̂i rö Néapolis. 12Gèvé bör̂i vi xè-i na Filipi, wè névâ ka vi kwéjî rö ékar̂aè rö Makédonia, dèxâ ka vi yi, gèvé bör̂i cuè bör̂i nédaa rö névâ-ré. 13Aè tèi nédaa ar̂ii, gèvé vi rua xè mèö bé na dèè névâ rö kâr̂âwâ kar̂ö rhëë, ré gèvé tâ néxâi êr̂ê, é pwaér̂ö rö-i. Gèvé bör̂i cuè ria rö-i, mâ vi pur̂â yè pâr̂â powè ré cér̂é vi kâ vèâi-r̂é rö-i. 14Na bör̂i pwêr̂ê wa-vé na dèxâ bwè ka bar̂a yè Bâô néé-é na Lidia, na kâmö ka vi rhöwöi ö mwââlöö ka ûr̂û pèmaa na ga-né,. Tuataira na néé névâ xi-e, na bör̂i cîî wêê nénââ xi-e na Ör̂ökau cè ki tö pwêr̂ê yè pâr̂â nô ré na êr̂ê na Paulo. 15É bör̂i wê batiyi-e rö-i mâ wêê mwâ xi-e, na bör̂i aʼyè-vé, êr̂ê: «Gëve yè tâ néxâi êr̂ê, gènyâ-â kâmö ka tâ néwèi yè Ör̂ökau, gëve bör̂i mi na mwâ xi-nyâ, mâ cuè wir̂i rö-i.» Na bör̂i aʼrhua-vé vè mör̂ö.

Tö Mwâ Pö Kâmö Rö Filipi

16Gèvé mö ké vi na ka pwaér̂ö, gèvé bör̂i vi javirù gèvé dèxâ bwè kâmö yar̂i ka dowa, ka oè-è na ko né jauu, aè na pôr̂ô yéyé na pâr̂â lèèwi na nââ yè ör̂ökau xi-e, xè-i ké wê jauu xi-e. 17Na bör̂i vi wa Paulo, gèvé vèâ, mâ aʼ êr̂ê «Pâr̂â kâmö yar̂i i Bâô ka vi kwéjî aau na pâr̂â kâmö-a, cér̂é êr̂ê vèa yè-ve wêyê né mör̂u.» 18Aè na pôr̂ô na pâr̂â nédaa ré na bâ waa ûr̂û-ré. Na bör̂i viö na Paulo, na bör̂i yabér̂é mâ êr̂ê yè ko-ré, êr̂ê: «Gö êr̂ê vèr̂i yè-i rö néé Ièsu Kérisö, vi koa xè xi-e.» Na bör̂i vi rua na ko tèi ö pè mèèxa-ré. 19Cér̂é bör̂i tö rhûû na pâ ör̂ökau xi-e êr̂ê, nè yè yèri ö kââ-ré cér̂é tâ néwèi yè-è cè ké-r̂é kigör̂ödiwi xè-i, cér̂é bör̂i tâ tuwir̂i Paulo mâ Silas, mâ yörhèè-r̂u yè pâr̂â pa vi rhôôr̂u rö ka vi puyo. 20Cér̂é bör̂i pè xi-r̂u yè pâi pa vi winô, mâ êr̂ê: «Cér̂é waa vè yaané névâ xé-r̂é na pâi-â, cér̂é pâi xè Juda, 21cér̂é êr̂ê vèa pâr̂â câwâ ka yè da pâr̂i-ré ké yè cëi mâ köiwaa na gèré pâi xè Roma.»

22Cér̂é bör̂i rhau tömâ rua röi yè-r̂u na pâr̂â kâmö; cér̂é bör̂i rhètia mêr̂ê-r̂u na pâi pa vi târ̂î paa, mâ êr̂ê ké yè kujir̂è-r̂u. 23Aè, cér̂é wê kurhauʼ-r̂u vè pôr̂ô, cér̂é bör̂i yer̂e-r̂u rö mwâ pö kâmö, mâ ya vè néxâi yè kâmö ré vi târ̂î, cè ki târ̂î-r̂u e. 24Cér̂é wê cowa ya vè néxâi ûr̂û-ré, na bör̂i yer̂e-r̂u rö dèxâ mwâ pö kâmö rö mwâ yar̂i rö négowé na wi ka vi târ̂î, na bör̂i pö vè gür̂ü duö köwi-r̂u xè ria rö kêê na ce. 25Aè tèi goowé bwê, cur̂u pwaér̂ö na Paulo mâ Silas, mâ rhe yè Bâô, cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê-r̂u na pâi pa êê pö. 26Tö ökâré, na bör̂i pwa na kangarè ka kau, mâ rhùr̂ùù pâr̂â kavèè mwâ pö kâmö; cér̂é bör̂i cîî-r̂é vè târ̂ââ na pâr̂â mèö mwâ wânii, mâ cöö-r̂é na pâr̂â kaa pöi-r̂é. 27Na bör̂i tâ rhî na kâmö ka vi târ̂î mwâ pö kâmö, mâ tö rhûû pâr̂â mèö mwâ né mwâ pö kâmö, na é wê cîî röi, na bör̂i kui o taua xi-e cè ki dè yö vè mii-e, wè, na tâ néxâi na ce êr̂ê, cér̂é wê rhau ör̂ö röi na pâr̂â kâmö êê pö. 28Na bör̂i aʼvè kau rua na Paulo, êr̂ê: «Koa yè waa vè yaané-i, wè, gèvé dè rhau tö-a.» 29Na bör̂i aʼr̂ëi yèi na wi ka vi târ̂î-ré, mâ cêê ru mâ bèi kè keexer̂e tö néjuu â Paulo mâ Silas, 30mâ pè xi-r̂u na bwêê wêyê, mâ êr̂ê: «Nédui du ör̂ökau, ö jië na nêr̂ê-nya ré gö yè waa cè göi mör̂u?» 31Cur̂u bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê «Tâ néwèi yè Ör̂ökau Ièsu Kérisö, gè yè bör̂i wê mör̂u, gëve wêê mwâ xi-i.» 32Cur̂u bör̂i êr̂ê vèa yè-è nô i Ör̂ökau, cér̂é vèâ pâr̂â kâmö pa tö wêê mwâ xi-e. 33Na bör̂i pè xi-r̂u na ce tèi goowé bwê ré, mâ gââ pâr̂â wêêkaâr̂â xi-r̂u, é bör̂i wê batiyi-e rèi ökâré mâ wêê mwâ xi-e wânii. 34Na bör̂i yörhèè-r̂u na mwâ xi-e, mâ nââ êê ara rö némèè-r̂u, wè na vi or̂o na ce mâ wêê mwâ xi-e waa ké tâ néwèi xé-r̂é yè Bâô.

35Na wê daa, cér̂é bör̂i nôâ pâi pa kâmö yar̂i xé-r̂é na pâi pa vi târ̂î paa, na ka êr̂ê yè ka vi târ̂î mwâ pö kâmö êr̂ê: «Wè kâyâi duö kâmö-ré cè ku-r̂u vi.» 36Na bör̂i êr̂ê nô-ré yè Paulo na kâmö ka vi târ̂î mwâ pö kâmö, êr̂ê «Cér̂é vi tùr̂ù mi na pâi pa vi târ̂î paa cè ki mâ wê kâyâi-u, tö ökâré wê vi na göu xar̂a nâânévâ.» 37Na bör̂i êr̂ê yè pâ kâmö yar̂i na Paulo, êr̂ê: «Cér̂é wê cowa kujir̂è-vu rö némèè pâr̂â kâmö, na é da tö vi rhôôr̂u-vu, na gövu dè dui xè Roma na gövu, aè é wê cowa yer̂e-vu rö mwâ pö kâmö, bör̂i xina, wè cér̂é kâyâi-vu uyûi! Aè, nè da ûr̂û-ré. Na e na ké-r̂é mi na cér̂é na ka pè xi-vu na bwêê wêyê.» 38Cér̂é bör̂i êr̂ê nô-ré na pâi pâ kâmö yar̂i yè pâi pa vi târ̂î paa, cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâi ré êr̂ê cur̂u dui xè Roma, cér̂é bör̂i bar̂a. 39Cér̂é bör̂i vi na ka vië yè-r̂u, mâ pè xi-r̂u na bwêê wêyê, mâ pëër̂ii yè-r̂u cè ku-r̂u wê vi xè névâ. 40Cur̂u bör̂i wê vi rua xè mwâ pö kâmö, mâ vi ru rö mwâ i Lidia, aè cur̂u wê vi javirù rö-i cér̂é pâi pâ kaavèâi mâ pur̂â-r̂é, cur̂u bör̂i wê vi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index