Search form

Actes 17

Paulo Mâ Silas Rö Tèsalonika

1Tes 1; 2.1-16; Fil 4.16; Ioan 15.19-21,25; 16.2,3

1Cur̂u bör̂i tawarher̂e Améfipoli, mâ Apolonia, cur̂u bör̂i pwa rö Tèsalonika, aè na tö-i na dèxâ mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda; 2Na bör̂i vi ru wa-r̂é rö-i na Paulo, ûr̂û ké waa xi-e yawi, aè karir̂i ar̂ii na bâ vi tëvë cér̂é rö-i nô é yu, 3na puvar̂ai mâ êr̂ê vèa, êr̂ê, na pâr̂i yè Kérisö ké yè pèii mâ mör̂u tëë xè ka pèii mé. Na êr̂ê yè-r̂é: «Aè ö Ièsu-a ré gö êr̂ê vèa yè-ve, wè ökâré Kérisö.» 4Aè cér̂é cëi nô-ré na bör̂i rai-r̂é, mâ vi vè béé Paulo mâ Silas, cér̂é cëi bar̂ee na pâr̂â pâi xè Éléni pa pôr̂ô paxa bar̂a yè Bâô, mâ bör̂i powè pè tâ yéé. 5Aè cér̂é vi yar̂ii na pâr̂â kâmö xè Juda, mâ aʼyè vè béé-r̂é bör̂i kâmö döwi aau xè kaa jana, mâ rhiè vèâi mâ ka rhùr̂ùù névâ, cér̂é bör̂i waa mwâ i Jasona mâ tâ rhîyè Paulo mâ Silas rö-i, cè ki mâ yörhèè-r̂u yè pâr̂â kâmö. 6Cér̂é bör̂i rhî vè yèri-r̂u, cér̂é bör̂i yörhèè Jasona mâ bör̂i rai pâi pâ kaavèâi, yè pâi pa vi winô né névâ mâ êr̂ê: «Pâr̂â kâmö-a ré waa vè yaané bwêê jë, wè, cér̂é wê pwa rö-a, na bör̂i wê cëi-r̂é na Jasona. 7Aè rhau cér̂é-a, wè cér̂é rhî vè döwi pâr̂â mââyöö i Kaisara; cér̂é êr̂ê, na wii bar̂ee na dèxâ Ör̂ökau, wi-a Ièsu.» 8Cér̂é bör̂i wâré mâ wâré na pâr̂â kâmö, mâ pâi pa vi winô né névâ, na cér̂é pwêr̂ê pâr̂â kââ-ré. 9Cér̂é bör̂i pè dèxâ mwâné na pâi pa vi târ̂î rai Jasona mâ bör̂i kâmö bar̂ee, cér̂é bör̂i wê kâyâi-r̂é.

Paulo Mâ Silas Rö Béréa

Is 8.20; 1Tes 5.21

10Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa nér̂êi Paulo mâ Silas rèi bwê na Béréa na pâi pâ kaavèâi. Cur̂u bör̂i wê pwa rö-i, cur̂u bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii i pâi xè Juda. 11Aè na e na ké waa i pâi-ré rai pâi xè Tèsalonika; cér̂é bör̂i cëi nô xar̂a rhî vè e vè kau, mâ mèyè rö pâr̂â pèci ar̂ii tèi pâr̂â nédaa, êr̂ê, wi yè avâr̂i na pâr̂â nô-ré. 12Tö ökâré, cér̂é bör̂i pôr̂ô na pa tâ néwèi, mâ pâr̂â powè pè tâ yéé pâ kè Éléni, mâ pâr̂â pâi pa pôr̂ô yéyé. 13Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâi xè Juda rö Tèsalonika, êr̂ê, na wê vi vaa i nô i Bâô na Paulo rö Béréa, cér̂é bör̂i vi nai mâ kâ vè yaané pwéé pâr̂â kâmö. 14Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa nér̂êi Paulo na pwar̂awiè na pâi pâ kaavèâi; aè cur̂u tâ tö-i na Silas mâ Timotéo. 15Cér̂é pèi Paulo na Aténa na pâi ré vi cér̂é-é. Cér̂é bör̂i wê pè nô né ké yè aʼyè Silas mâ Timotéo cè ku-r̂u vi ua-è nai, cér̂é bör̂i wê vi a mwâr̂â.

Paulo Rö Aténa

Sal 69.10; Apos 14.14-17; 26.17-20; 1Kor 1.18-25

16Na mö ké târ̂î-r̂u na Paulo rö Aténa, na bör̂i rhôê rö xi-e na ko-é na na tö rhûû névâ na wê rhâri xè-i pâr̂â kaxoo. 17Na bör̂i vi tëvë rö mwâ waa ar̂ii cér̂é pâi xè Juda mâ pâr̂â kâmö pa bar̂a yè Bâô, mâ rö kaa jana cér̂é pâr̂â kâmö ré vi javirù cér̂é-é rèi pâr̂â nédaa. 18Cér̂é bör̂i vi tëvë vèâ cér̂é Paulo na bör̂i pa gaamëë rai pâi pâ Épikuréa, mâ pâi pâ Sétoiko, cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Nè yè êr̂ê yé na kâmö ka tëvë bwir̂i-a?» Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê: «Na ûr̂û ka êr̂ê vèa pâr̂â bâô döwöö na wi-a, wè na vi rherhîrëi yè-r̂é Ièsu, mâ ké yè mör̂u tëë.» 19Cér̂é bör̂i pè xi-e mâ rhèè-è na Aréopago, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gèvé rhî vè e ké yè tâwai câwâ ka döwöö-a gè tö-a êr̂ê vèa. 20Wè gè pè mi na pâr̂â böödê-vé bör̂i kââ ka döwöö. Tö ökâré, gèvé bar̂i tâwai nô né pâr̂â kââ-ré.» 21Wè na yèri dèxâ kââ cè ké-r̂é waa na pâi xè Aténa wânii, mâ pâi pa döwöö ré cér̂é tö-i, rhaaxâr̂ö cér̂é bâ bar̂i êr̂ê vèa rö mâ pwêr̂ê pâr̂â nô ka mö ké döwöö. 22Na bör̂i tömâ rua na Paulo rö négowé né Aréopago mâ êr̂ê: «Pâi xè Aténa éé, gö tö rhûû, röi pâr̂â kââ, êr̂ê, gëve pâr̂â kâmö pa mör̂ö rö-i waa ar̂ii. 23Wè gö vi tarawaa pâr̂â nékwêêr̂ê waa ar̂ii xe-ve, gö bör̂i tö rhûû dèxâ kaa yâmar̂a é yu rö-i, êr̂ê: “Yè Bâô é da tâwai.” Aè ö kââ-ré gëve tâ nôô yè-è na gëve da tâwai, wè ö kââ-ré gö mi na ka vi rherhîrëi yè-ve. 24Wè Bâô ré yaxai bwêê jë mâ pâr̂â kââ wânii rö léwé-é, na Ör̂ökau né nékö mâ bwêê jë na ce, na da tö-i pâr̂â mwâ waa ar̂ii ka é waa i néxar̂a â kâmö. 25Aè é da tâwai pè kau-é rö-i néxar̂a â kâmö, ûr̂û ké yè rhî vè e xi-e dèxâ kââ, wè ce ré rhau nââ röi yè-ré wânii mör̂u, mâ mui mâ pâr̂â kââ wânii. 26Aè na yaxai na ce pâr̂â bwêêiapâ wânii xè-i rhaaxâ r̂ö kâmö, cè ki mâ tö-i rö-a bwêê jë, aè na wê cowa aʼdâ baayê pâr̂â nédaa xé-r̂é, mâ pâr̂â léé pâr̂â névâ xé-r̂é; 27cè ké-r̂é mèyè Bâô mâ korhèr̂è târ̂ââ yè-è mâ pwa yèr̂i-e, na da tö ka tö vè mwâi rai-ré vidù na Bâô, 28wè rö xi-e na mör̂u xé-ré, mâ ké gë xé-ré, mâ kétöné ré, na ûr̂û ké êr̂ê i bör̂i rai pa waa pèè rhe xe-ve, êr̂ê: “Wè gèvé pâ mör̂u-é”.»

29«Aè xè-i ké mör̂u Bâô xé-ré, ökâré na da bör̂i e na ki gèré tâ néxâi êr̂ê, na virù vèr̂i Bâô na mwâné mii, mâ mwâné, mâ pèyaa ka é rhûû rö-i vi tâ bë mâ vi tâ néxâi yèr̂i i kâmö. 30Aè na rhî kwajîr̂i pâr̂â nédaa né orê na Bâô, mâ êr̂ê vèa xina yè pâr̂â kâmö wânii rö pâr̂â névâ, cè ké-r̂é vipââr̂i xè-i ké pè tömâ xi-e nédaa, 31wè, nédaa né ké yè rhôôr̂u bwêê jë rö-i târi, nè yè waa na kâmö ré na pè tömâ-ê, wè nè ye vè avâr̂i-e yè pâr̂â kâmö wânii rö ka pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé xi-e.»

32Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê nô né ké mör̂u tëë xè ka mé, cér̂é bör̂i kaʼ wa-è na bör̂i, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Gèvé yè tö pwêr̂ê-i tëë wa pâr̂â nô ré rèi dèxâ nédaa.» 33Na bör̂i vi rua rai-r̂é na Paulo. 34Aè cér̂é pirii wa-è na bör̂i kâmö mâ tâ néwèi, bör̂i rai-r̂é, wè, Dionisio, wi xè Aréopago, mâ dèxâ bwè néé-é na Damari, mâ bör̂i pa tö cér̂é-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index