Search form

Actes 19

Paulo Rö Éféso

Mat 3.1-12; Apos 8.14-17

1Na mö tö Korénito na Apolo, na bör̂i vi rua na Paulo rö négowé né pâr̂â névâ, na bör̂i pwa na ce rö Éféso. 2Na bör̂i pwa yèr̂i bör̂i pâi pa pwêr̂êwaa. Mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ârikéé-ve, gëve wê cëi Ko-Ar̂ii tèi ökâré gëve wê tâ néwèi?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé da pwêr̂ê êr̂ê, na wii na Ko-Ar̂ii.» 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Vi batiyi xi-ya ré gëve cëi?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Vi batiyi i Ioané.» 4Na bör̂i êr̂ê na Paulo, êr̂ê: «Na vi batiyi na Ioané rö-i vi batiyi né vipââr̂i, aè na aʼvè néxâi yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é tâ néwèi yè ce ré yè mâ pwa rèi nédèè, ökâré Ièsu.» 5Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê, é bör̂i batiyi-r̂é rö-i néé Ör̂ökau Ièsu. 6Aè na wê cowa yùù néxar̂a â-ê rö bwêêwé-r̂é na Paulo, na bör̂i pwa na Ko-Ar̂ii rö bwêêwé-r̂é, cér̂é bör̂i aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ, mâ pur̂â rö-i wêyê i pérövéta. 7Ö ké pôr̂ô i pâr̂â kâmö-ré, wè na ûr̂û paxa pârör̂ö na ma kaar̂u. 8Na bör̂i vi ru na ce rö mwâ waa ar̂ii mâ tëvë ayöru röi tèi karir̂i var̂ui, na bâ vi caa-è cér̂é, mâ wapaur̂u-r̂é wa pâr̂â kââ né mwâcir̂i i Bâô. 9Aè cér̂é bâ mör̂ö rai na bör̂i, mâ kwér̂ènô, mâ cér̂é aʼvè yaané wêyê i Ör̂ökau rö némèè pâr̂â kâmö, na bör̂i wê virai-r̂é na Paulo, mâ pi vi xar̂a pâi pa pwêr̂êwaa, na bör̂i bâ vi pur̂â-r̂é tèi pâr̂â nédaa rö mwâ yu pèci i dèxâ kâmö néé-é na Turana. 10Na waa ûr̂û-ré kaar̂u nédö, cér̂é bör̂i rhau tö pwêr̂ê wânii nô i Ör̂ökau Ièsu na pâr̂â kâmö pa tö Asia, pâ kâmö xè Juda mâ kâmö xè Éléni.

Pâr̂â Pâlè Sékiva

Apos 8.9-13,18-23; 1Kor 4.20; Fil 2.7-9

11Aè na waa pâr̂â nêr̂ê ka dö ar̂inadö rö-i duö néxar̂a â Paulo na Bâô. 12Cér̂é bör̂i vi nââ yè pâi pa pèii pâr̂â pârê mwââlöö mâ pâr̂â némui-r̂é ré wê paxè kâr̂â-ê, na bör̂i vi koa na pâr̂â pèii xé-r̂é, mâ vi rua xè xé-r̂é na pâr̂â ko yaané. 13Cér̂é bör̂i waawaa na bör̂i rai pâi xè Juda pa vâr̂â vi bwir̂i pa mèrhî, ké yè aʼyè néé Ör̂ökau Ièsu rö bwêêwé pâi pa oè-r̂é na pâr̂â ko yaané, êr̂ê: «Gö aʼyè-ve avâr̂i rö-i Ièsu ré na vi vaa i na Paulo!» 14Cér̂é bör̂i waa ûr̂û-ré na pâr̂â pâlè Sékiva, kâmö xè Juda ka vi târ̂î pâi pa ar̂ii, cér̂é panii na ma kaar̂u na pâr̂â pâlè-è. 15Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ko yaané, êr̂ê: «Gö tâwai Ièsu, mâ gö tâwai bar̂ee Paulo; aè gëve pâr̂â wîr̂î-ve na gëve?» 16Bör̂i kâmö ré na oè-è na ko yaané, wè na cêê ö-r̂é, mâ tuwir̂i-r̂é, mâ kôjuwaa-r̂é vè yaané, cér̂é bör̂i ör̂ö tù xè mwâ-ré, na cér̂é rhéwèr̂è mâ kuvar̂i, mâ ör̂ö vidù. 17Na bör̂i tö vèa na nô ré yè pâi xè Juda, mâ pâi xè Éléni wânii pa tö Éféso, na bör̂i rhau pwa yèr̂i-r̂é na bar̂a, cér̂é bör̂i pè kau néé Ör̂ökau Ièsu. 18Aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö ré wê tâ néwèi, ré wê pwa na ka pèri mâ êr̂ê vèa pâr̂â câwâ xé-r̂é. 19Bör̂i pa pôr̂ô rai pâi pa nêr̂ê-r̂é na âmèrè, wè cér̂é vi kâ vèâi bar̂ee pâr̂â pèci xé-r̂é, mâ kui virai rö némèè pâr̂â kâmö; é yè tâ néxâi pè urhii pâr̂â kââ-ré, é yè bör̂i pwa rö kaar̂u kâmö mille mwâné. 20Ökâré nô né ké wê tuö vè kau i nô i Ör̂ökau mâ mör̂ö vi.

É Cê Bë I Bwir̂i Rö Éféso

1Kor 16.5-9; 15.32; 2Kor 1.8-10; Ka vip 9.17

21Bör̂i tèi nédèè pâr̂â nô-ré, na bör̂i tâ néxâi rö wêê nénââ xi-e na Paulo ké yè tawarher̂e Makédonia mâ Akaia mâ pwa rö Iérusalèm mâ êr̂ê: «Gö yè wê cowa pwa rö-i, na e na gö yè tö rhûû Roma bar̂ee.» 22Na bör̂i tùr̂ùwaa na Makédonia kaar̂u dui du béé-é, wè, Timotéo mâ Érasto, aè na tâ cuè mi rö Asia rèi bör̂i nédaa na ce. 23Na bör̂i pwa na cê bë i bwir̂i tèi ö nédaa-ré, na pûû-é na wêyê i Ör̂ökau. 24Wè na wii na dèxâ kâmö néé-é na Demitério, kâmö ka rhu vaö, na waa xè-i ario pâr̂â kaxoo ka yar̂i pè vi cir̂i mwâ waa ar̂ii i Diana, cér̂é bör̂i cëi pè kwaayi pè kwê ka kau mi xè-i na pâr̂â kâmö béé-é pa rhu. 25Na bör̂i wê ka vèâi-r̂é röi cér̂é pâi pa waa rhaaxâ nêr̂ê-ê, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Pâr̂â kâmö éé, gëve wê rhîâgür̂ü, êr̂ê, na wii na nékwêêr̂ê-ré xè-i nêr̂ê-â; 26aè gëve tö rhûû mâ tö pwêr̂ê, êr̂ê, na da tö Éféso rhar̂i rö, aè na ûr̂û tö Asia wânii bar̂ee na ké wapaur̂u, mâ pugèwè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô wânii i wi-a Paulo, êr̂ê, cér̂é da bâô na pâr̂â bâô ré é waa xè-i néxar̂a â kâmö. 27Nè yè bör̂i da pâr̂â nêr̂ê-r̂é rhar̂i ré yè bwir̂i xè-i, aè é yè aʼvè döwi bar̂ee mwâ i bâô bwè ka kîjaa, wè Diana, nè yè bör̂i wê yèri rhîrhér̂é xi-e, ré cér̂é bâ tâ nôô yè-è na pâi xè Asia mâ bwêê jë wânii.» 28Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê, cér̂é bör̂i rhâri xè-i rhôê, mâ aʼvè kau, êr̂ê: «Na kîjaa na Diana i pâi xè Éféso!» 29Na bör̂i cê bë vè kau na névâ wânii. Cér̂é bör̂i rhau rhâmâ na nébé né méâwaa wayâi, na cér̂é yörhèè Gaio mâ Arétaka, dui xè Makédonia, du béé vâr̂â i Paulo. 30Aè na bör̂i vi ru rö négomu né-r̂é na Paulo, cér̂é bör̂i aʼrhua-è na pâi pa pwêr̂êwaa. 31Aè cér̂é nôâ bar̂ee pè aʼrhua-è cè ki da vi ru rö nébé né méâwaa wayâi na bör̂i rai pâi pa vi târ̂î pâr̂â vi kâ vèâi, pa méar̂i-e. 32Bör̂i kâmö, wè cér̂é êr̂ê dèxâ kââ, aè bör̂i, wè cér̂é êr̂ê dèxâ kââ, aè na vi rhîyâi-e na vi kâ vèâi xé-r̂é, wè cér̂é pôr̂ô yéyé pa da tâwai pûû ké vi kâ vèâi xé-r̂é. 33Cér̂é bör̂i ii vè waa mêr̂ê cè ki tö vèa na Alexandre ré cér̂é yùù vè tùr̂ù é na pâi xè Juda. Na bör̂i yalaa-r̂é na ce mâ rhî vè e ké yè kâ vè târi yè pâr̂â kâmö. 34Aè cér̂é wê rhîâgür̂ü-é, êr̂ê, na wi xè Juda na ce, na bör̂i rhaaxâ na mêr̂ê kauʼxé-r̂é, na ûr̂û kaar̂u pè mèèxa, êr̂ê: «Na kîjaa na Diana i pâi xè Éféso!» 35Aè na wê ya vè tâdâ pâr̂â kâmö wânii na wi-ré ka vi yu pèci, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Pâi xè Éféso éé, wîr̂î kâmö ré da tâwai, êr̂ê, Éféso, wè névâ ka vi târ̂î mwâ waa ar̂ii i Diana ka kîjaa, mâ kaxoo-é ka mi xè nékö? 36Tö ökâré, na da dö kââ na ki mâ vi caawîî-r̂é wa pâr̂â kââ-ré, aè na e na ki gëve cuè tâwâdê, aè koa yè waa vi bwir̂i dèxâ kââ. 37Wè gèvé pè mi pâr̂â kâmö-a, aè cér̂é da pâr̂â dèxâ kââ ka ar̂ii, mâ cér̂é da aʼvè yaané bâô bwè xe-ve. 38Tö ökâré, cér̂é bar̂i vi kââr̂â i dèxâ kâmö na Demitério mâ pâr̂â pâ béé wakè xi-e, na bör̂i wii na nédaa né vi rhôôr̂u, mâ pâr̂â pa vi winô; na e na cér̂é yè rhau êr̂ê vèa vidù nô. 39Aè na ki wii na dèxâ kââ ré gëve yè vi mèyè, é yè bör̂i kâ vè târi rèi nédaa né vi kâ vèâi ré é dâ. 40Koa wi mâ vi kââr̂â i-ré wa ké vi jixö xé-ré rèi ö nédaa-ré xina, wè gèré da tâwai yè êr̂ê vèa dèxâ nô ka yè pûû vi kâ vèâi ré xina.» 41Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i tùr̂ùwaa vidù pâr̂â pa vi kâ vèâi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index