Search form

Actes 2

Na Pwa Mi Na Ko-Ar̂ii

Ioéla 2.28-32; Mat 3.11; Ioan 14.16,17-26; 1Kor 12.13

1Na wê pwa na nédaa né Pénétékös, cér̂é bör̂i wê rhau tö vè rhaaxâ rö kaa töö ka rhaaxâ. 2Na bör̂i pwa ria mi xè nékö na dèxâ mâr̂ââ ku i ko, na ûr̂û kayâ kau, na bör̂i rhâri na mwâ-ré cér̂é cuè rö-i xè-i. 3Na bör̂i tö vèa yè-r̂é na pâr̂â kur̂umé ka tö vidù ka ûr̂û kêmör̂u, na bör̂i te vidù rö bwêêwé-r̂é. 4Cér̂é bör̂i wê rhau rhâri xè-i Ko-Ar̂ii, cér̂é bör̂i rhavûû ké aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ ka vi rhîyâi-e, ûr̂û ké nââ yè-r̂é i Ko-Ar̂ii cè ké-r̂é tëvë.

5Aè cér̂é tö Iérusalèm na bör̂i pâi xè Juda, pâi paxa bar̂a i Bâô, mi xè pâr̂â névâ tö é ria né nékö. 6Na wê mâ pwânûr̂i na mar̂a ku-ré, cér̂é bör̂i rhau rhâmâ vi ya vèâi-r̂é na pâr̂â paxa pôr̂ô yéyé, mâ cér̂é cêrhö aau na cér̂é pwêr̂ê-r̂é na cér̂é aʼ i vidù pâr̂â mêr̂ê aʼ xé-r̂é. 7Cér̂é bör̂i cêrhö mâ buèi, mâ êr̂ê: «Tö rhûû cér̂é da rhau pâi mi xè Galilé na pâi-â tëvë-a? 8Aè na wêr̂êi gèré pwêr̂ê vidù mêr̂ê aʼ xè pâr̂â névâ xé-r̂é ré é ër̂i-r̂é rö-i? 9Pâi mi xè Patia, mâ Médi, mâ Élama, mâ pâi paxa cuè rö Mésopotamia, mâ Juda, mâ Kapadokia, mâ Ponéto, mâ Asia, 10mâ Férugia, mâ Paméfulia, mâ Aigupito, mâ pâr̂â névâ rö Libia ka tö vè ubwa yè Kurini, mâ pa vâr̂â mi xè Roma, pâi xè Juda, 11mâ pâi ré waa ar̂ii cér̂é Kérété, mâ Arabia, wè, gèré pwêr̂ê-r̂é na cér̂é êr̂ê vèa rö pâr̂â mêr̂ê aʼ xé-r̂é awir̂è né nêr̂ê Bâô.» 12Cér̂é bör̂i rhau cêrhö mâ vi rhèè, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ö jië na nô né ökââ-â?» 13Aè bör̂i kâmö, wè, cér̂é kaʼwa-r̂é, mâ êr̂ê: «Cér̂é rhâri xè-i divââ ka mö ké döwöö na pâi-â!»

Vi Pur̂â I Pètèru

14Na bör̂i tömâ na Pètèru, cér̂é pâi pa pârör̂ö na ma rhaaxâ mâ aʼvè kau rua mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gëve pâi xè Juda, mâ rhau gëve pâr̂â kâmö ré tö Iérusalèm, tâ pâgür̂ü nô-â na gëve mâ pwêr̂ê nô xi-nyâ. 15Cér̂é da vi bwéjé na pâi-â ûr̂û ké tâ néxâi xe-ve, wè na mö ké karir̂i rö na pè mèèxa né nédaa. 16Aè ökâré nô ré na êr̂ê mâʼ na pérövéta Ioéla, êr̂ê, wè na êr̂ê na Bâô, êr̂ê:

17“Tèi pâr̂â nédaa ka taadè, wè

Gö yè mâ piyöwîî ko-nyâ rö bwêêwé pâr̂â kar̂ö wânii,

Wè cér̂é yè pérövéta na pâr̂â pâlè-ve pâi mâ powè dowa,

Aè cér̂é yè mâ ngërhûû pètâbâ na pâi dowa pâlè-ve,

Aè cér̂é yè mâ ngëxë na pâr̂â pâi kau xe-ve.

18Üüwa, wè tèi pâr̂â nédaa ré gö yè piyöwîî ko-nyâ rö bwêêwé pâr̂â kâmö yar̂i xi-nyâ powè mâ pâi,

Cér̂é yè bör̂i tëvë ûr̂û pérövéta.

19Gö yè mâ pèri pâr̂â pètâbâ tö rua nékö,

Mâ pâr̂â ar̂inadö rö-a bwêê jë;

Wè war̂a mâ kêmör̂u, mâ pûr̂û é ka rhâva ka pûr̂û rua;

20É yè mâ pugèwè mèèxa cè ki orê,

Mâ var̂ui cè ki war̂a,

Baayêr̂î ki yè pwa na nédaa i Ör̂ökau, wè nédaa ka kau mâ ka rhîrhér̂é;

21Nè yè bör̂i pwa na ké yè pè mör̂u pâr̂â kâmö ré yè aʼyè néé Ör̂ökau.”»

22«Pâi xè Israèl éé, pwêr̂ê wîr̂î nô-â! Wè, Ièsu, wi xè Nazarèt, ö kâmö ré na yejîî-e yè-ve na Bâô xè-i pâr̂â awir̂è, mâ pâr̂â pètâbâ, mâ pâr̂â ar̂inadö, ré na waa na Bâô rö-i Ièsu rö négowé né-ve, ûr̂û ké tâwai xe-ve ûr̂û-ré; 23wè na kâyâi-e na Bâô rö-i rhî vè e ka tö vâ mâ rhî tâwai ka baayê, gëve bör̂i dawir̂i-e rö kêê, mâ yö vè mii-e xè-i néxar̂a â pâr̂â kâmö ré da bar̂a yè Bâô. 24Na bör̂i pè mör̂u-é tëë na Bâô, mâ cöö rai-e mârhër̂ë né pèii mé, wè na da tâwai aau tuwir̂i-e rö-i. 25Wè na êr̂ê mâ' na David xè xi-e êr̂ê:

“Gö tö rhûû Ör̂ökau na na bâ tö yawi rö némèè-nyâ,

Wè na tö ékar̂a-nyâ é gaamëë cè ki mâ da rhùr̂ùù-nyâ.

26Ökâré pûû ké vi pwérhar̂a i wêê nénââ xi-nya, mâ na mâmâ na kur̂umé-nya;

Aè nè yè wê tâ mui na kar̂ö-nya mâ néwèi.

27Wè gè yè da kâyâi ko-nya na névâ né pèii mé,

Aè gè yè da kâyâi ar̂ii xi-i cè ki vi na ka tö rhûû bo.

28Wè gè wê pèri vèa yè-nya pâr̂â wêyê né mör̂u,

Aè gè yè pè rhâri-nya i vi or̂o i némèè-i.”»

29«Pâ kaavèâi-nyâ éé, na e na ki târi yè-nyâ cè göi êr̂ê vèa yè-ve rö-i avâr̂i xè-i David bèmûû, êr̂ê na wê pèii mé na ce, aè é wê cowa kérui-e mâ', na bör̂i tö pwar̂a-ré na kaa vi uyû xi-e cêmè rua xina. 30Wè na pérövéta na ce, na bör̂i rhîâgür̂ü-é na ce, êr̂ê, na wê cowa kîbô yè-è na Bâô, êr̂ê, gö yè pè tömâ dèxâ rö bwêêwé mwâcir̂i xi-e, xè-i pâr̂â mör̂u-é. 31Wè na rhîâgür̂ü baayê ma' na ce, mâ êr̂ê nédaa né ké mör̂u tëë i Kérisö, êr̂ê:

“Nè yè da nââ-ê aau rö névâ né pèii mé,

Nè bör̂i da bo na kar̂ö-è.”

32Ökâré Ièsu, wè na pè mör̂u-é tëë na Bâô, wè rhau gëve-a pâi ré yè ye vè avâr̂i-e. 33É pè tömâ-ê rö-i é gaamëë i Bâô, na bör̂i cëi rai Pevaa Ko-Ar̂ii ré é wê êr̂ê mâ', é wê piyöwîî rö xi-e, ûr̂û ké tö rhûû mâ pwêr̂ê xe-ve. 34Wè na da tèi na nékö na David, aè na êr̂ê na ce, êr̂ê:

“Na êr̂ê na Ör̂ökau yè Ör̂ökau xi-nya, êr̂ê,

Cuè na gèi rö ékar̂a-nya é gaamëë,

35Cêmè rèi nédaa ré gö yè waa pâr̂â pa vi rhîaa xi-i

Vè kavèè duö köwi-i xè ria.”

36Tö ökâré, na e na ké-r̂é rhîâgür̂ü na pâr̂â wêê mwâ wânii rö Israèl êr̂ê, Ièsu ré gëve pè cevè-è rö sataurö, wè na wê cowa pugèwè-è na Bâô cè ki Ör̂ökau mâ Kérisö.»

37Cér̂é wê pwêr̂ê röi, na bör̂i rhöwöxè pâr̂â pwéé-r̂é, cér̂é bör̂i rhau êr̂ê yè Pètèru mâ pâr̂â aposetolo wânii: «Pa kaavèâi éé, ö jië na nêr̂ê-vé ré gèvé yè waa?» 38Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pètèru, êr̂ê: «Vipââr̂i na gëve, cè ki mâ dè batiyi-ve vidù wânii rö néé Ièsu Kérisö, cè ki cöö virai pâr̂â nô ka yaané xe-ve, aè gëve yè wii yè kwââvâr̂â, wè Ko-Ar̂ii. 39Aè ka é êr̂ê baayê ma', wè dè ke-ve mâ pâr̂â pâlè-ve, mâ vè ki bar̂ee pâr̂â kâmö ré tö vè mwâi, wè nè yè aʼyè-r̂é na Ör̂ökau Bâô xé-ré.»

40Wè na vi vaa na ce, mâ pur̂â-r̂é i pâr̂â nô ka pôr̂ô yéyé: «Gëve dè pè mör̂u-ve rai pâr̂â cî kani ka téé-a.» 41É bör̂i wê batiyi-r̂é, pâi ré cëi nô xi-e, bör̂i tèi nédaa-ré, wè cér̂é mi vè béé-r̂é bar̂ee na ûr̂û karir̂i mille.

Mör̂u Vè Rhaaxâ

42Aè cér̂é bâ tuwir̂i vè mör̂ö ké vi pur̂â i pâr̂â aposetolo, xè-i rhaaxâ wêê nénââ, mâ cér̂é kâvii var̂awa, mâ pwaér̂ö. 43Na bör̂i pwa yèr̂i pâr̂â kâmö wânii na bar̂a, wè na pôr̂ô yéyé na pâr̂â pètâbâ, mâ pâr̂â ar̂inadö ré cér̂é waa na pâr̂â aposetolo. 44Aè cér̂é rhau tö vè rhaaxâ na pâi pa tâ néwèi, mâ na tö vè rhaaxâ na pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é. 45Cér̂é vi rhöwöi pâr̂â döwöö xé-r̂é, mâ pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é, mâ vi wii vè pâr̂i pâr̂â kâmö paxa rhauadè. 46Wè cér̂é bâ tö rhaavu rö mwâ waa ar̂ii rèi pâr̂â nédaa, wè cér̂é kâvii var̂awa rö dèxâ mwâ mâ dèxâ mwâ, mâ ara néara-r̂é xar̂a vi or̂o, mâ wêê nénââ ka avâr̂i, 47mâ pè kau Bâô, aè cér̂é méar̂i-r̂é na pâr̂â kâmö wânii. Aè na nââbéé ké pôr̂ô xé-r̂é rèi pâr̂â nédaa na Ör̂ökau röi pâr̂â kâmö ré wê pwa yèr̂i vi pè mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index