Search form

Actes 20

Bwêê Vâr̂â I Paulo Na Makédonia Mâ Éléni

1Kor 16.1-7; 2Kor 7.5; Rom 15.25-27

1Bör̂i tèi nédèè vi jixö, na bör̂i ka vèâi pâi pa pwêr̂êwaa na Paulo, mâ pur̂â-r̂é, mâ vi nôâ-r̂é, na bör̂i wê vi na ce na Makédonia. 2Aè na rhâwaa névâ-ré, mâ bâ pur̂â pâi pa pwêr̂êwaa rö-i i pâr̂â nô ka pôr̂ô. 3Na bör̂i wê vi na névâ rö Éléni, aè na karir̂i var̂ui xi-e rö ka tö-i. Cér̂é bör̂i vi mè wêyê yè Paulo na pâi xè Juda, na na waa cè ki lèè na Suria,. Na bör̂i tâ néxâi tëë na ce ké yè vi tëë rö Makédonia. 4Aè cér̂é vi cér̂é-é na Asia na Sopata, o i Pirùs xè Béréa, mâ Arétaka, mâ Sékanéda, dui xè Tèsalonika, mâ Gaio, wi xè Dérébé, mâ Timotéo, mâ Tukiko mâ Trofima, dui xè Asia. 5Cér̂é tâ vi baayê na cér̂é-ré na ka cuè târ̂î-vé rö Troas. 6Aè tèi nédèè nédaa né var̂awa ka yèri lévèn rö-i, gèvé bör̂i lèè mi xè Filipi, mâ pwa yèr̂i-r̂é rö Troas, tèi pèkanii nédaa, na bör̂i kanii na ma kaar̂u nédaa xé-vé rö kaa cuè rö-i.

Pè Cowa Bwêê Vâr̂â I Paulo Rö Troas

7Aè, tèi nédaa ka baayê né néjêr̂ê ar̂ii, gèvé bör̂i vi kâ vèâi-vé cè gèvé kâvii var̂awa. Na bör̂i vi pur̂â yè-r̂é na Paulo, wè nè yè vi gaar̂a rèi mélöö, na bör̂i mwââ na ké vi pur̂â xi-e kwéyë rua rèi goowé bwê. 8Aè na wê pôr̂ô yéyé na pâr̂â mwââ kêmör̂u rö mwâ wêêwa, ré gèvé vi kâ vèâi rö-i. 9Dèxâ wi dowa, néé-é na Éukito, wè, na wê cuè rö wêêyor̂o, na bör̂i dâr̂âxur̂u na na mwââ na ké vi pur̂â i Paulo, na bör̂i rhèwir̂i-e na ké kur̂u mé, na bör̂i bèi mi xè pèkarir̂i mwâ wêêwa, cér̂é bör̂i kar̂ii-e na na wê mé. 10Na bör̂i vi ria na Paulo, mâ rhè nôô ria wa-è, mâ yêr̂ê-ê, mâ êr̂ê: «Koa yè vi rhèè na gëve, wè, na dè tö xi-e na ko-é.» 11Na bör̂i wê dè tèi rua tëë na Paulo, mâ kâvii var̂awa mâ kâi, mâ vi tëvë bar̂ee vè mwââ kwéyë rua rèi wêê daa. Na bör̂i wê vi na ce. 12Cér̂é bör̂i vi xar̂a wi dowa na na wê mör̂u, cér̂é bör̂i vi or̂o vè kau.

Bwêê Vâr̂â I Paulo Na Miléto

13Gèvé bör̂i tâ vi baayê rö kwâ, mâ lèè na Aso, cè gèvé kai Paulo rö-i, wè, ö kââ-ré na wê vi câwâ wa, wè, na rhî vè e ké yè vi rö ka mèr̂i. 14Gèvé bör̂i vi javirù gèvé-é rö Aso, mâ kai-e xè-i, mâ cir̂i rö Mitilène. 15Gèvé bör̂i lèè xè-i tëë, aè gaar̂a gèvé rhâmâ vè pâr̂i Kio. Aè gaar̂a tëë, gèvé bör̂i yakar̂a i Samo, aè gaar̂a tëë mwâr̂â gèvé bör̂i cir̂i rö Miléto. 16Wè na tâ néxâi na Paulo ké yè vi kwaayi i Éféso, koa-wi kâ vè bwir̂i nédaa na ce rö Asia; wè, na bar̂i vi bèr̂éé cè ki pwa rö Iérusalèm rèi nédaa né Pénétékös, na ki yèri pè rhèwir̂i-e.

Na Vi Pur̂â Na Paulo Yè Pâi Béâr̂i Xè Éféso

1Tes 2.1-12; 1Pet 5.1-4; Mat 7.15-20; 2Pet 2.1-3; Tit 1.9-14

17Na bör̂i vi tùr̂ù mi xè Miléto na Éféso na ka aʼyè mi pâr̂â pa béâr̂i rai paxa ékalésia. 18Cér̂é bör̂i wê pwa yèr̂i-e, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wê tâwai câwâ xi-nya tèi pâr̂â nédaa né ké tö pwar̂a-ve xi-nya, rhavûû tèi nédaa ka baayê ré gö mö ké texai Asia. 19Wè gö kâmö yar̂i yè Ör̂ökau xar̂a wêê nénââ ka yar̂i, mâ pwêê rhëë; mâ bwêêpë mi xè-i ké vi mè wêyê né-nya i pâi xè Juda. 20Aè gö da nââ uyûi dèxâ kââ ka yè pâr̂i-ve, aè gö vi pur̂â yè-ve mâ aʼpâgür̂ü yè-ve rö némèè pâr̂â kâmö, mâ rö pâr̂â mwâ, 21mâ pè ye vè avâr̂i yè pâi xè Juda, mâ pâi xè Éléni bar̂ee, êr̂ê, é yè vipââr̂i yè Bâô, mâ tâ néwèi yè Ör̂ökau xé-r̂é Ièsu Kérisö. 22Aè tö rhûû, xina, wè, na wê tuwir̂i-nya na ko, gö bör̂i vi na Iérusalèm na gö da tâwai pâr̂â kââ ré yè pwa yèr̂i-nya rö-i; 23rhaaxâr̂ö, na aʼvè néxâi yè-nya na Ko-Ar̂ii tö bwêê vâr̂â vi xi-nya rö pâr̂â névâ, êr̂ê, na târ̂î-nya na kôjuwaa mâ vi pö. 24Aè gö yè da waa dèxâ nô, wè gö da rhî vè dö kââ mör̂u, na ki gö yexèvè vi kwa xi-nya, mâ nêr̂ê ré gö wê cëi rai Ör̂ökau Ièsu, cè ki ye vè avâr̂i vi rherhî né vi méar̂i i Bâô.»

25«Aè tö rhûû xina, wè gö tâwai, êr̂ê, gëve yè da tö rhûû tëë némèè-nya na gëve wânii, ré gö bâ vi rö pwar̂a-ve, na gö vi vaa i mwâcir̂i. 26Tö ökâré, gö ye vè avâr̂i yè-ve rèi ö nédaa xina, êr̂ê, na yèri ki-nya xè-i war̂a i pâr̂â kâmö. 27Wè gö da nââ uyûi dèxâ kââ rö ké êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â rhî vè e i Bâô. 28Tö ökâré, koa-ve rö, mâ bwêê mutô wânii, wè na pè tömâ-ve na Ko-Ar̂ii vè pâr̂â kâmö pa vi târ̂î, pè ër̂i pâr̂â Ékalésia i Bâô, wè na waa-r̂é vè ki-e rö-i war̂a xi-e. 29Wè gö tâwai, êr̂ê, tèi nédèè ké vi xi-nya, nè yè mâ vi ru wa-ve na pâr̂â lupo ka vi rhôê ka yè da vi rhèè wa pâr̂â mutô, 30aè cér̂é yè tömâ rua xè xe-ve na bör̂i kâmö pa yè vi tëvë pugèwè cè ki mâ yörhèè wa-r̂é pâi pa pwêr̂êwaa. 31Tö ökâré, tâ rhî na gëve, mâ tâ néxâi ké da tâ mui xi-nya rö ké vi pur̂â-ve vidù wânii, xar̂a duö pwêê rhëë, tèi bwê mâ tèi daa rèi karir̂i nédö.»

32«Aè xina, gö kâyâi-ve yè Bâô mâ nô né vi méar̂i vi bwir̂i xi-e, wè ce ré tâwai yè navui rö-i, mâ ye nôâ yè-ve xar̂a pâr̂â paxa wê ar̂ii wânii. 33Na yèri yawi mwâné mè mâ mwâné mii mâ mêr̂ê dèxâ kâmö cè göi rhîwir̂i. 34Aè gëve wê tâwai, êr̂ê, é waa nêr̂ê vè pâr̂i kar̂ö-nya, gëve vèâ pâi pâ béé-nya i duö néxar̂a â. 35Gö pèri vèa yè-ve pâr̂â kââ rö-i wakè ka ûr̂û-ré, na e na ki yè nââbéé pâr̂â kâmö paxa yör̂a, mâ tâ néxâi tëë nô i Ör̂ökau ré na wê êr̂ê na ce, êr̂ê: “Na kau na uxo na ké mâ vië, rai ké yè cëi.”»

36Na wê cowa tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i yùù béé â-ê na Paulo, mâ pwaér̂ö vèâ cér̂é wânii. 37Cér̂é bör̂i rhau tââ kuvii mâ vi küi kwèègûr̂û Paulo, mâ vi ji vè biö rö némèè-è, 38wè na vi kwéjî na ké vi nénââwêr̂ê xé-r̂é, rö-i nô ré na wê êr̂ê, êr̂ê: “Cér̂é yè da tö rhûû tëë némèè-è”. Cér̂é bör̂i rhau vi vèâ na kwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index