Search form

Actes 21

Na Vi Na Iérusalèm Na Paulo

Sal 87.4; Apos 20.36-38

1Gèvé wê kâyâi-r̂é, gèvé bör̂i wê lèè mâ rhâmâ vè târi na Koso, aè gaar̂a na Rhode, gèvé bör̂i vi xè-i na Patara. 2É bör̂i tö rhûû dèxâ kwâ na né yè vi na Féniki, gèvé bör̂i dè oè bar̂ee mâ lèè. 3Gèvé bör̂i pwa vè pâr̂i Kupéro, gèvé bör̂i wê kâyâi rö ékar̂aè é dara mâ rhâmâ na Suria, mâ cir̂i rö Tyro, wè é yè kai rua rö-i êê kwâ. 4Gèvé bör̂i wê pwa yèr̂i rö-i pâi pa pwêr̂êwaa, mâ tö-i kanii na ma kaar̂u nédaa. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè Paulo rö-i ko na pâi pa pwêr̂êwaa, êr̂ê koa yè vi na Iérusalèm. 5Na wê cowa na pâr̂â nédaa-ré, gèvé bör̂i waa cè gèvé vi, cér̂é bör̂i rhau nôâ vè wânii, cér̂é vèâ pâr̂â powè mâ pâr̂â pâlè-r̂é kwéyë rö é ria né névâ. Gèvé bör̂i yùù béé â-vé rö pwar̂awiè mâ pwaér̂ö. 6Gèvé bör̂i wê vi yeaa-vé rö-i, gèvé bör̂i oè kwâ, aè cér̂é vi a mwâr̂â na cér̂é na pâr̂â wêê mwâ xé-r̂é. 7Aè gèvé bâ köiwaa vi rö kwâ mâ cir̂i rö Ptolémai mi xè Tyro, gèvé bör̂i vi nôâ pâi pâ kaavèâi rö-i, aè na rhaaxâ na nédaa né ké tö vèâ xé-vé. 8Aè gaar̂a, gèvé bör̂i vi mâ cir̂i rö Kaisaréa, gèvé bör̂i vi ru rö mwâ i Filipo, kâmö ré êr̂ê vèa vi rherhî ka e, dèxâ rai pâi pa panii na ma kaar̂u mâ cuè rö pwar̂a-è. 9Aè ö kâmö-ré, wè na kavùè na pâô yar̂i pâlè-è pa da tö rhéö, aè cér̂é rhau pâr̂â pérövéta röi. 10Aè na pôr̂ô na bör̂i nédaa né tö gèvé rö-i, na bör̂i pwa rhééröö mi xè Juda na dèxâ pérövéta, néé-é na Agabo. 11Na bör̂i wê pwa yèr̂i-vé na ce, na bör̂i pè némui Paulo mâ dè pöi duö köwi-e xè rua mâ duö köwi-e xè ria, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na êr̂ê na Ko-Ar̂ii, êr̂ê, kaavûû némui-a, wè cér̂é yè pöi-e ûr̂û-â rö Iérusalèm na pâi xè Juda, cér̂é yè bör̂i kâyâi-e yè pâr̂â néxar̂a â pâi pa dö töö.» 12Gèvé bör̂i wê pwêr̂ê nô ré, gèvé bör̂i aʼrhua Paulo gèvé pâi-ré tö-i, êr̂ê koa yè vi na Iérusalèm. 13Na bör̂i êr̂ê na Paulo êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve vi tââ mâ pè yör̂a pwéé-nya? Wè, gö wê cowa kâ vè tö vâ, na da yè vi pö rhar̂i, aè yè bar̂ee ké yè vi na ka mé rö Iérusalèm vè ki néé Ör̂ökau Ièsu.» 14Na bör̂i da tâwai pwêr̂ê-vé na ce, gèvé bör̂i tâwâdê, mâ êr̂ê: «Na e na ki mâ waa rhî vè e i Ör̂ökau!»

15Tèi nédèè pâr̂â nédaa-ré, gèvé bör̂i kâ vè tö vâ mâ vi rua na Iérusalèm. 16Aè cér̂é vi gèvé bör̂i pâi pa pwêr̂êwaa-è mi xè Kaisaréa, cér̂é rhiè mi dèxâ wi xè Kupéro, kâmö ka pwêr̂êwaa mâ' xiréé, néé-é na Mnason, ré gèvé yè tö pwar̂a-è.

Na Vi Na Pwar̂a Iakobo Na Paulo

Rom 15.1,2; 1Kor 9.19-23

17Gèvé bör̂i wê pwa rö Iérusalèm, cér̂é bör̂i cëi-vé xar̂a vi or̂o na pâi pâ kaavèâi. 18Bör̂i gaar̂a, na bör̂i vi gèvé Paulo na pwar̂a Iakobo, aè cér̂é tö-i na pâr̂â pâi pa béâr̂i. 19Na wê ji vè biö rö xé-r̂é röi, na bör̂i pèri vèa vi pâr̂â kââ na waa na Bâô rö pwar̂a pâi pa dö töö rö-i nêr̂ê-ê. 20Cér̂é wê pwêr̂ê-ê, cér̂é bör̂i pè kau Bâô. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè Paulo êr̂ê:: «Gè tö rhûû, wè, kaavèâi-vé, cér̂é dö pôr̂ô yéyé aau na pâi xè Juda paxa tâ néwèi, aè cér̂é rhau tâ néxâi vè mör̂ö yè mââyöö. 21Cér̂é bör̂i wê tö pwêr̂ê nô né-i, êr̂ê, gè aʼpâgür̂ü pâi xè Juda wânii pa tö pwar̂a pâi pa dö töö, ké yè kâyâi Mosé, mâ ké yè da pè vâr̂â yêr̂ê pâr̂â pâlè-r̂é, mâ köiwaa pâr̂â câwâ. 22Nè yè mâ wêr̂êi? Wè, cér̂é yè rhau tö pwêr̂ê wânii, êr̂ê, gè wê pwa. 23Tö ökâré, waa vèr̂i ö kââ-ré gèvé yè êr̂ê yè-i. Cér̂é tö pwar̂a-vé na pavùè kâmö ré waa vi kîbô; 24na e na ki tö gëve-r̂é vèâ vèr̂i mâ teur̂u gëve-r̂é vèâ, mâ na e na gèi urhii vè ké-ré cè ké-r̂é yilur̂i pâr̂â pûr̂û gwâ-r̂é, cér̂é yè bör̂i rhau tâwai na pâr̂â kâmö wânii, êr̂ê, na da avâr̂i na pâr̂â kââ ré cér̂é pwêr̂ê xè-i nô né-i, aè na e rö na câwâ xi-i ka yè virù vèr̂i mââyöö. 25Aè pâr̂â pâi pa dö töö paxa tâ néwèi, wè, gèvé wê cowa yu pèci yè-r̂é mâ kâ vè târi yè-r̂é, ké-r̂é tö koa rai pâr̂â kââ ka miir̂i yè pâr̂â kaxoo, mâ war̂a, mâ bwâr̂âwê é kâwîî kwèègûr̂û-r̂é, mâ pâr̂â vi yôôbö.»

26Na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö ré na Paulo, aè gaar̂a, wè na teur̂u cér̂é-ré, mâ vi ru rö mwâ waa ar̂ii na ka êr̂ê vèa ké wê yexèvè röi i pâr̂â nédaa né vi teur̂u kwéyë rua na ké mâ wê nââ kwââvâr̂â vè ké-ré vidù.

É Tuwir̂i Paulo Rö Mwâ Ka Ar̂ii

27Na wê cowa na pâr̂â nédaa né, wè kanii na ma kaar̂u, cér̂é bör̂i wê tö rhûû Paulo rö mwâ waa ar̂ii na pâi xè Juda, pa mi xè Asia, cér̂é bör̂i yùù vè tùr̂ù pâr̂â kâmö mâ tuwir̂i-e, 28mâ aʼ vèr̂i, êr̂ê: «Pâi xè Israèl éé, nââbéé köwi-vé, ökââ â kâmö ré vi pur̂â pâr̂â kâmö rö pâr̂â névâ wânii yè névâ-â, mâ yè mââyöö, mâ yè kaa töö-a, ökââ bar̂ee, wè, na wê pèi ru mi pâr̂â kâmö mi xè Éléni rö mwâ ka ar̂ii, mâ te vè né kaa töö ka ar̂ii-a.» 29Wè, cér̂é wê tö rhûû baayê Trofima, wi xè Éféso rö pwar̂a Paulo rö névâ, cér̂é bör̂i wê tâ néxâi vi bwir̂i yè-è, êr̂ê, na pè xi-e ru na Paulo rö léwé mwâ ka ar̂ii.

30Na bör̂i wê cêrhö na névâ, cér̂é bör̂i rhau rhâmâ mi wânii, mâ tuwir̂i Paulo, mâ rhèè rua-è mi xè ru mwâ, é bör̂i yâwîî pâr̂â mèö mwâ. 31Cér̂é bör̂i mö ké mèyè wêyê né ké yè yö vè mii-e, na bör̂i pwa na nô yè kaavûû dèxâ cî paa, êr̂ê, na cê bë na Iérusalèm wânii. 32Na bör̂i paur̂u yawi pâr̂â paa na ce, mâ pâr̂â pa vi târ̂î-r̂é, mâ rhâmâ wa-r̂é, cér̂é bör̂i tö rhûû kaavûû paa mâ pâr̂â paa na pâr̂â kâmö, na bör̂i cê yèri ria ké ya Paulo. 33Na bör̂i vi vè ubwa i Paulo na kaavûû paa, mâ tuwir̂i-e, mâ vi tùr̂ù i ké yè pöi-e i duö kwé vaö, na bör̂i ërëwaa, êr̂ê wîr̂î-e mâ jië na kââ ré na waa. 34Aè tö négomu né-r̂é, wè cér̂é êr̂ê dèxâ nô na bör̂i, aè cér̂é êr̂ê dèxâ nô na bör̂i; na bör̂i da tâwai na kaavûû paa ké yè rhîâgür̂ü ka târi xè-i ké vi jixö xé-r̂é, na bör̂i vi tùr̂ù cè ki mâ pèi Paulo na mwâ gu. 35Na bör̂i wê pwa na Paulo rö ka tèi, cér̂é bör̂i pè xi-e rua na pâr̂â paa, xè-i ké dö mör̂ö i pâr̂â kâmö pa dö pôr̂ô. 36Wè cér̂é vi ua-è vi na pâr̂â ba, cér̂é aʼvè mör̂ö, êr̂ê: «Pè yerii-e.»

Na Tëvë Vè Ki-E Na Paulo

37É bör̂i rhèè rua Paulo na mwâ gu, na bör̂i êr̂ê yè kaavûû paa na ce, êr̂ê: «Wi yè xö e na gö tëvë wîr̂î yè-i?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na kaavûû paa, êr̂ê: «Wè gè tâwai aʼ i mêr̂ê aʼ xè Éléni? 38Ârikéé-i, gè da wi xè Aigupito ré na vi bë i xiréé, mâ yörhèè na nékaê pâr̂â béé-é pa kavùè mille?» 39Na bör̂i aʼcëi na Paulo, êr̂ê: «Gö wi xè Juda na gènyâ, mi xè Tarse rö Kilikia, gö kâmö xè névâ ka da mâʼ na rhenô-né. Aè gö pëër̂ii yè-i cè gèi wê kâyâi-nya cè göi tëvë yè pâr̂â kâmö.» 40É bör̂i wê kâyâi yè-è, na bör̂i tömâ na Paulo rö ka tèi mâ yalaa ba. Cér̂é bör̂i dö rhau tâwâdê, na bör̂i tëvë yè-r̂é na Paulo rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index