Search form

Actes 22

1«Wè pâ kaavèâi mâ pâr̂â pevaa, tö pwêr̂ê cé-a, gö yè kâ vè târi yè-ve.» 2Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê-ê na na tëvë yè-r̂é rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, cér̂é bör̂i dö tâdâ vi kwéjî, aè, na êr̂ê na Paulo, êr̂ê: 3«Gö kâmö xè Juda na gènyâ, é ër̂i-nya rö Tarse rö Kilikia; aè é vi ër̂i-nya rö névâ-â, é bör̂i aʼpâgür̂ü yè-nya vè târi mââyöö i pâr̂â pâi kau rö duö néjuu â Gamalièl, na gö dö tâ néxâi yè Bâô vè kau ûr̂û-ve tèi ö nédaa ré xina. 4Gö wê kôjuwaa waa ar̂ii-a yè mé, gö pöi-r̂é, mâ yer̂e-r̂é rö mwâ pö kâmö pâr̂â powè mâ pâi. 5Na ûr̂û-â, cér̂é yè ye vè avâr̂i-nya rö némèè pâi pa ar̂ii mâ pâi béâr̂i wânii. Wè gö cëi rai-r̂é pâr̂â pèci yè pâr̂â pâ kaavèâi na Damaséko cè göi pöi-r̂é mâ pè xé-r̂é na Iérusalèm na ka waa pè urhii yè-r̂é.»

Na Vi Yëwaa Ké Vipââr̂i Xi-E Na Paulo

Apos 9.1-19; 26.12-18

6«Aè gö mö ké vi rö wêyê, ka tö vè ubwa i Damaséko, na na wê goowé karèè, na bör̂i waavèai pwânûr̂i-nya na daa ka kau mi xè nékö. 7Gö bör̂i bèi ria rö bwêê jë, mâ tö pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ, na êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Saulo, Saulo éé, gè kôjuwaa-nya xi-yé?” 8Gö bör̂i aʼcëi yè-è, êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, gèi wîr̂î-ré?” Na bör̂i êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Gènyâ Ièsu, wi xè Nazarèt ré gè kôjuwaa-è.” 9Aè cér̂é tö rhûû daa na pâi pa vi gèvé-r̂é, aè cér̂é da tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ i ö kâmö ré pè aʼ-nya. Gö bör̂i êr̂ê: “Ör̂ökau mwêê, gö yè mâ waa jië?” 10Na bör̂i êr̂ê yè-nya na Ör̂ökau, êr̂ê: “Tömâ rua, mâ vèr̂i na Damaséko, wè é yè mâ êr̂ê yè-i röi nêr̂ê ré gè yè waa.” 11Gö da bör̂i rhî tëë xè-i ké kar̂a i daa-ré, cér̂é bör̂i yörhèè vi köwi-nya na pâr̂â kâmö ré vi gèvé, gö bör̂i pwa rö Damaséko.

12Aè Anania, dèxâ kâmö ka bar̂a yè Bâô rö-i wêyê né mââyöö, aè cér̂é rhau aʼvè e-é na pâr̂â pâi xè Juda xè névâ-ré. 13Wè na mi na ce mâ tömâ rö pwar̂a-nya, mâ êr̂ê yè-nya: “Saulo éé, kaavèâi-nya, wè rhî tëë na gèi.” Tèi ökâré, gö bör̂i tö rhûû-é. 14Na bör̂i êr̂ê na ce êr̂ê: “Na pâbir̂i-i na Bâô i pâr̂â bèmûû-ré, cè gèi rhîâgür̂ü rhî vè e xi-e, mâ tö rhûû ö ce ka târi, mâ tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e rö-i néwâ-ê. 15Wè gè vi na ka ye vè avâr̂i-e yè pâr̂â kâmö wânii rö-i ké tö rhûû xi-i, mâ ké pwêr̂ê xi-i. 16Aè gè târ̂î yè ré? Tömâ rua cè ki mâ batiyi-i, mâ gââ virai nô ka yaané xi-i rö-i ké yè aʼyè néé Ör̂ökau.”»

Na Vi Yëwaa Na Paulo Ké Tùr̂ùwaa-È Na Bör̂i Névâ

17«Gö wê pwa tëë rö Iérusalèm, gö bör̂i pwaér̂ö rö mwâ ka ar̂ii, na bör̂i pwa yèr̂i-nya na ké vi rua xi-nya xè xi-nya. 18Gö bör̂i tö rhûû Ör̂ökau ré êr̂ê yè-nya, êr̂ê: “Bèr̂éé, vi rua xè Iérusalèm, wè cér̂é yè da cëi ké ye vè avâr̂i-nya xi-i.” 19Gö bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ör̂ökau, cér̂é dè tâwai ka êê pö xi-nya rö mwâ pö kâmö, mâ ka é kujir̂è xi-nya rö mwâ waa ar̂ii pâi paxa tâ néwèi yè-i. 20Aè tèi ökâré é pè jö war̂a i Sétéfano, kâmö ré ye vè avâr̂i-i, wè gö dè tö vi tö gëve, mâ rhaaxâ gèvé-r̂é, mâ vi târ̂î mêr̂ê pâi ré rha vè mii-e.” 21Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ce, êr̂ê, wè vèr̂i, wè gö yè tùr̂ùwaa-i na ka tö mwâi wa pâr̂â névâ ka dö töö.»

Paulo Mâ Kaavûû Paa I Pâi Xè Roma

Apos 16.22,23,35-39; 25.16

22Cér̂é tö pwêr̂ê-ê kwéyë rua rö-i goowé nô-ré, aè tèi céréé, cér̂é bör̂i ki mêr̂ê aʼ xé-r̂é, êr̂ê: «Pè koa-wi-a xè bwêê jë, wè na da pâr̂i-e na ké yè mör̂u.» 23Cér̂é bör̂i é vè yë, mâ cùù virai pâr̂â mêr̂ê-r̂é, mâ kéi rua pur̂uu jë. 24Na bör̂i vi tùr̂ù na kaavûû paa kè yè pèi ru Paulo rö mwâ gu, mâ wiirher̂e ké yè ërëwaa-è rö-i kujir̂è cè ki wê tâwai na ce, êr̂ê, ki-yé ré cér̂é é vè yë wa-è. 25Cér̂é wê cowa pöi-e i pâr̂â pè pöi na pâr̂â paa, na bör̂i êr̂ê na Paulo yè kénéturio ré tömâ rö-i, êr̂ê: «Ârikéé, na târi yè-ve rö mââyöö na ké yè kujir̂è kâmö xè Roma, na é da tö cowa rhôôr̂u-é?» 26Na bör̂i wê pwêr̂ê na kénéturio, na bör̂i vi aʼvè néxâi yè kaavûû paa, êr̂ê: «Gè yè mâ tâîî? Wè na wi xè Roma na wi-a?» 27Na bör̂i pwa mi na kaavûû paa mâ vi êr̂ê yè Paulo êr̂ê: «Vi êr̂ê yè-nya êr̂ê, gè wê dè wi xè Roma ra?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Üüwa.» 28Na bör̂i êr̂ê yè-è na kaavûû paa êr̂ê: «Na kau aau na pè urhii ré gö nââ cè göi kâmö xè névâ-ré.» Na bör̂i aʼcëi na Paulo, êr̂ê: «Gènyâ é ër̂i-nya vè kâmö xè Roma.» 29Tö ökâré, cér̂é bör̂i ii vè maii-r̂é rai-e na pâr̂â paa ré waa cè ké-r̂é ërëwaa-è rö-i kujir̂è, aè na wê bar̂a bar̂ee na kaavûû paa na na pwêr̂ê, êr̂ê, na wi xè Roma na Paulo, aè na wê pöi-e.

Paulo Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Apos 23.28; Mat 23.27,28; 10.16; Sal 37.32,33; Ios 1.9

30Aè gaar̂a, kaavûû paa wè na bar̂i tâwai-e nô ka avâr̂i rö-i ké vi kââr̂â i-e i pâi xè Juda, na bör̂i wê cöö-è, mâ vi câwâ yè pâr̂â pâi pa némèè pâi pa ar̂ii, cér̂é pâi pa vi winô, cè ké-r̂é vi kâ vèâi-r̂é; na bör̂i paur̂u ria Paulo mâ pè tömâ-ê rö négowé né-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index