Search form

Actes 23

1Na bör̂i méâwaa pâi pa vi winô na Paulo, mâ êr̂ê: «Pâ kaavèâi-vé éé, gö cuè kwéyë rua tèi nédaa xina xar̂a vi tâ néxâi ka târi rö-i wêyê né mââyöö i Bâô.» 2Na bör̂i êr̂ê na némèè pâi pa ar̂ii yè pâr̂â kâmö ré tömâ rö pwar̂a Paulo cè ké-r̂é dèi néwâ-ê. 3Na bör̂i êr̂ê yè-è na Paulo: «Nè yè mâ dèi-i na Bâô, gèi kaa vâ ka é ja vè uè, wè gè cuè na ka rhôôr̂u-nya rö-i wêyê né mââyöö, gè bör̂i texai mââyöö na gè vi tùr̂ù cè ki mâ dèi-nya!» 4Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâi pa tö-i, êr̂ê: «Gè vër̂ëë vè yaané xi-yé némèè pâi pa ar̂ii i Bâô?»

5Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Paulo, êr̂ê: «Pâ kaavèâi-nya éé, gö da tâwai êr̂ê, na némèè pâi pa ar̂ii na ce, wè é wê yu rö-i êr̂ê: “Koa yè aʼvè yaané na gèi kâmö ré vi winô né névâ xi-i.”» 6Na bör̂i wê tâwai na Paulo êr̂ê, pâi pâ sadukaiö mâ bör̂i rai-r̂é, aè pâi pâ farésaiö mâ bör̂i, na bör̂i tëvë rua rö kaa vi tëvë, êr̂ê: «Pâ kaavèâi éé, gö dè farésaiö na gènyâ, mâ o i farésaiö, aè é ërëwaa-nya na pûû-é na vi târ̂î mâ tâ néwèi yè mör̂u tëë xè ka pèii mé.» 7Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i tuö na vi caa-r̂é i pâi pâ farésaiö mâ pâi pâ sadukaiö, cér̂é bör̂i vi tia-r̂é vè kaar̂u na vi kâ vèâi xé-r̂é. 8Wè cér̂é êr̂ê na pâi pâ sadukaiö, êr̂ê na yèri ké yè mör̂u tëë, na yèri bar̂ee angéla, mâ na yèri bar̂ee ko, aè yè pâi pâ farésaiö, wè cér̂é rhau cëi pâr̂â nô-ré. 9Na bör̂i tuö na ké aʼvè kau rua, cér̂é bör̂i tömâ rua na pâi pa yu ga, wè cér̂é viâ-r̂é cér̂é pâr̂â farésaiö, mâ mör̂ö wa, êr̂ê: «Na yèri nô ka yaané i kâmö-a ré gèvé yè tö rhûû; aè wi yè na dèxâ ko ra, wi yè dèxâ angéla ré pè aʼ-è?» 10Aè na kau na ké vi caawîî-r̂é, na bör̂i tâ bar̂a na kaavûû paa, êr̂ê, wé-r̂é vi rhètia Paulo, na bör̂i aʼyè ria pâr̂â paa cè ké-r̂é öxar̂a-è rai-r̂é, mâ pè xi-e rua na mwâ gu. 11Aè rèi bwê, na bör̂i tömâ rö pwar̂a Paulo na Ör̂ökau, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Mör̂ö na gèi; wè ûr̂û ké ye vè avâr̂i-nya xi-i rö Iérusalèm, gè yè ye vè avâr̂i-nya bar̂ee rö Roma.»

É Yùù Nô Cè Ki Waa Vè Yaané Mör̂u I Paulo

Apos 9.23-25; Sal 3; 59.4; 2Kor 11.23,26

12Na bör̂i wê daa, cér̂é bör̂i yùù nô na bör̂i pâi xè Juda mâ aʼ yerii-r̂é, êr̂ê, cér̂é yè da ara mâ wâyö na ké-r̂é da tö yö vè mii Paulo. 13Aè pâi ré wê kîbô ûr̂û-ré, wè, cér̂é wê pôr̂ô yéyé rai tâwarè kaar̂u kâmö. 14Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i pâi pa kavèè pâi pa ar̂ii, mâ pâr̂â pâi béâr̂i, mâ vi êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gèvé wê kîbô aʼ yerii-vé, êr̂ê, gèvé yè da ara dèxâ kââ kwéyë rua na ki gèvé wê yö vè mii rö-i Paulo. 15Tö ökâré vi êr̂ê vè rhaaxâ na gëve pâi pa vi winô yè kaavûû paa cè ki rhiè mi yè-ve Paulo na ce, na ûr̂û gëve bar̂i rhîâgür̂ü e tëë pâr̂â nô rai-e; aè gèvé, wè gèvé kâ vè tö vâ ké yè yö vè mii-e, na ki da tö pwa vè ubwa.»

16Na bör̂i tö pwêr̂ê na o i béé ër̂i Paulo êr̂ê, cér̂é yè tö yùù wêê goo yè-è, na bör̂i vi na ce, mâ vi ru rö mwâ gu mâ pèri vèa yè Paulo. 17Na bör̂i aʼyè dèxâ kénéturio na Paulo, mâ êr̂ê: «Rhèè vèr̂i wi dowa-a yè kavèè ka vi kwéjî, wè, na wii na nô xi-e nè yè mâ pèri vèa yè-è.» 18Na bör̂i aʼyè-è, mâ pè xi-e na pwar̂a kavèè ka vi kwéjî, mâ êr̂ê yè-è: «Na aʼyè-nya na Paulo ré é pöi-e, mâ pèri yè-nya cè göi rhèè mi wa-i wi dowa-a, wè na wii na nô xi-e na bar̂i êr̂ê yè-i?» 19Na bör̂i yörhèè wi dowa-ré na kavèè ka vi kwéjî, mâ pè xi-e koa na ka tö vèii, mâ ërëwaa-è, êr̂ê: «Ö jië na nô xi-i gè yè vi ërëwaa yè-nya.» 20Na bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Cér̂é wê rhau êr̂ê röi na pâi xè Juda nô né ké yè vi pëër̂ii yè-i cè ké-r̂é vi kââr̂â i Paulo gaar̂a yè vi rhôôr̂u, na ûr̂û cér̂é yè vi ërëwaa-è wa dèxâ kââ rai-e. 21Aè koa yè cëi nô xé-r̂é, wè cér̂é pôr̂ô yéyé rai kaar̂u kâmö na pâr̂â kâmö xé-r̂é, ré yè tö yùù wêê goo yè-è, wè cér̂é wê cowa kîbô aʼ yerii-r̂é, êr̂ê, cér̂é yè da ara mâ wâyö kwéyë rua na ké-r̂é wê yö vè mii-e rö-i, aè xina, wè cér̂é tö-a kâ vè tö vâ, mâ târ̂î ké yè wê cëi xi-i.» 22Na bör̂i wê kâyâi wi dowa na kavèè ka vi kwéjî, mâ yakoa yè-è, êr̂ê, koa yè vi êr̂ê yè dèxâ kâmö ké pwa yèr̂i-nya xi-i na ka êr̂ê vèa pâr̂â nô-â.

É Tùr̂ùwaa Paulo Wa Gavana Filiki

23Na bör̂i aʼyè kaar̂u rai pâr̂â kénéturio mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Kâ vè tö vâ pârör̂ö kâmö paa mâ karir̂i kâmö na ma pârör̂ö kâmö pa te rö yovar̂i mâ pârör̂ö kâmö paxa pè ber̂eda cè ké-r̂é vi na Kaisaréa xé-r̂é rèi bwê, rèi pèkarir̂i pè mèèxa. 24Aè kâ vè tö vâ bar̂ee pâr̂â bwâr̂âwê ka vi kaxe cè ki rhèè ör̂ö xar̂a Paulo wa gavana Filiki.» 25Na bör̂i yu ûr̂û-â pèci na ce êr̂ê:

26«Gènyâ Kélaudia Lisia yè-i Filiki, gavana ka e aau, ki kau mâmâ na ko-i. 27Cér̂é wê tuwir̂i kâmö-a na pâi xè Juda, ca ké-r̂é wê cowa yö vè mii-e, gö bör̂i pwa rua xar̂a bör̂i paa, mâ öxar̂a-è, wè, gö wê pwêr̂ê êr̂ê, na kâmö xè Roma na ce. 28Gö bör̂i rhî vè e ké yè tâwai pûû ké vi kââr̂â i-e xé-r̂é, gö bör̂i pè xi-e wa vi rhôôr̂u nô xé-r̂é. 29Na bör̂i wê tö vèa yè-nya ké vi kââr̂â i-e rö-i nô né pâr̂â mââyöö xé-r̂é, aè na yèri nô é vi kââr̂â i-e wa ka yè pâr̂i ké yè mé xi-e, mâ pöi-e bar̂ee. 30Aè é wê cowa pèri vèa yè-nya, êr̂ê, cér̂é yè rhawir̂i bur̂u yè wi-a, gö bör̂i a tùr̂ùwaa-è yawi wa-i, mâ nôâ yè pâi pa vi kââr̂â i-e, cè ké-r̂é êr̂ê vèa-è rö némèè-i. Wê yeaa-i.»

31Cér̂é bör̂i paur̂u Paulo na pâr̂â paa ûr̂û ké tùr̂ùwaa-r̂é, mâ pè xi-e rèi bwê na Anétipatéri. 32Aè gaar̂a, wè cér̂é kâyâi yè pâi pa te rö yovar̂i cè ké-r̂é pè xi-e, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â tëë na cér̂é na mwâ gu. 33Cér̂é bör̂i wê pwa rö Kaisaréa na pâi pa te rö yovar̂i, cér̂é bör̂i nââ pèci yè gavana, mâ kâyâi Paulo yè-è. 34Na wê vâr̂â röi pèci na gavana, na bör̂i ërëwaa névâ xi-e, na bör̂i wê tâwai êr̂ê, na kâmö xè Kilikia. 35Na bör̂i êr̂ê na ce êr̂ê: «Gö yè mâ ërëwaa-i na ké-r̂é wê pwa na pâi pa vi kââr̂â i-i.» Na bör̂i êr̂ê ké yè mâ târ̂î-e rö mwâ vi tëvë i Ör̂ökau Héroda.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index