Search form

Actes 24

Ké Vi kââr̂â I Paulo

Apos 6.11-13; 21.27-36; Mat 5.11,12

1Tèi nédèè pâr̂â nédaa ka kanii, na bör̂i vi möö na kâmö ka némèè pâi pa ar̂ii, wè wi-a Anania, cér̂é bör̂i pâi béâr̂i bar̂ee, mâ dèxâ kâmö ka vi vaa, néé-é na Térétulo. 2Cér̂é ré vi kââr̂â i Paulo yè gavana. É bör̂i wê aʼyè-è, na bör̂i wê vi kââr̂â i-e na Térétulo, êr̂ê: «Féliki ka e aau, na kau mâmâ nô né ké vi e i névâ xé-vé, na pûû-é na gèi, aè gè waa pâr̂â câwâ ka târi pè waa e névâ-â xè-i ké tâ néxâi yè-è xi-i, 3gèvé bâ cëi rö pâr̂â névâ wânii, mâ ëi vè kau aau. 4Wè gö yè da pè rhèwir̂i-i, aè gö pëër̂ii yè-i cè gèi tö pwêr̂ê rö-i kièo i nô xé-vé ka dö ubwa-rö. 5Wè gèvé wê pwa yèr̂i wi-a, wè kâmö ka pè mi mèxür̂ü ka vi jöyûi, mâ pè tuö vi caa rö néjêr̂ê pâi xè Juda wânii rö-a bwêê jë, aè ce, wè dèxâ kavèè pâi pâ Nazarèt, 6aè kâmö ka vi mè wêyê né ké yè te vè né mwâ ka ar̂ii, gèvé bör̂i tuwir̂i-e. Mâ gèvé bar̂i ërëwaa-è ûr̂û mââyöö xé-vé. 7Na bör̂i pwa na Lisia, kavèè ka vi kwéjî, mâ öxar̂a-è vè mör̂ö rai-vé, êr̂ê, 8ké-r̂é vi wa-i na cér̂é pa bar̂i vi kââr̂â i-e, aè gè yè bar̂i ërëwaa-è, gè yè bör̂i rhîâgür̂ü pâr̂â nô wânii ré gèvé vi kââr̂â i-e wa-a.» 9Cér̂é bör̂i tö vi cëi na pâi xè Juda, êr̂ê, na avâr̂i na pâr̂â nô-ré.

Na Aʼvè Târi-E Na Paulo Rö Némèè Gavana Filiki

10Na bör̂i wê vi nimè yè Paulo na gavana cè ki tëvë, na bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: «Gö wê tâwai êr̂ê, na wê pôr̂ô yéyé na pâr̂â nédö ré gè vi winô yè pâr̂â ba, tö ökâré, gö tâ néwèi ké yè dè vi aʼvè târi-nya xi-nya. 11Wè na dè pâr̂i-i ké yè tâwai êr̂ê, na mö ké pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â nédaa ré gö wê vi rua rèi na Iérusalèm na ka pwaér̂ö. 12Aè cér̂é da pwa yèr̂i-nya rö mwâ ka ar̂ii, mâ tö névâ na ki gövu vi caawîî-vu gövu dèxâ kâmö, mâ pè tuö cê bë rö névâ. 13Cér̂é da tâwai bar̂ee ké yè ye vè avâr̂i pâr̂â nô ré cér̂é vi kââr̂â i-nya wa. 14Aè ökââ rö kââ ré gö yè pèri vèa yè-i êr̂ê, gö waa ar̂ii yè Bâô i pâr̂â bèmûû-vé rö-i wêyê na ûr̂û-ré cér̂é aʼ vi êr̂ê, ka pi dèxâ na câwâ, aè gö cëi pâr̂â nô wânii ré é yu rö mââyöö mâ pâr̂â pérövéta. 15Wè gö dè tâ néwèi yè Bâô, ûr̂û cér̂é bar̂ee, êr̂ê, nè yè wii na mör̂u tëë yè pâr̂â kâmö paxa târi, mâ pâr̂â paxa da târi. 16Tö ökâré, gö bâ mör̂ö cè ki göi wii yè vi rhîâgür̂ü ka e yè Bâô mâ yè kâmö.»

17«Tèi nédèè pâr̂â nédö ka pôr̂ô, gö bör̂i vi na ka nââ pè méar̂i yè ba xi-nya mâ pèri êê vië. 18É mö ké waa ûr̂û-ré, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-nya rö mwâ ka ar̂ii na bör̂i pâi xè Juda pa mi xè Asia, wè é wê teur̂u-nya, é da waa rö pwar̂a pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, mâ é da waa bar̂ee rö-i vi wâré mâ wâré. 19Rhaaxâr̂ö, na e na ké-r̂é tö vi mi na ka tömâ rö némèè-i, mâ kââr̂â i-nya, na ki bar̂i wii na nô né-nya xé-r̂é. 20Aè nè yè yèri, na e na cér̂é êr̂ê na cér̂é-a na ki wii na câwâ xi-nya ka da târi, ré cér̂é yè tö rhûû tèi ökâré gö tömâ rö némèè vi rhôôr̂u. 21Tö wè, na ki nô né vi kââr̂â xé-r̂é na nô-ré, wè, gö vi pur̂â tömâ rö négowé né-r̂é, êr̂ê: “Gëve ërëwaa-nya tèi nédaa xina na pûû-é rö na nô né ké yè mör̂u tëë xè ka mé.”»

22Na bör̂i tö pwêr̂ê nô-ré na Filiki, na bör̂i wê kâyâi-e, wè na wê rhîâgür̂ü néé waa ar̂ii-ré, mâ êr̂ê: «Ki yè wê pwa na Lisia, kavèè ka vi kwéjî, gö yè bör̂i rhôôr̂u vè târi-e nô xe-ve.» 23Na bör̂i vi câwâ yè kénéturio né ké yè târ̂î Paulo, aè é yè da pöi-e, é yè da aʼrhua bar̂ee pâr̂â pâ ker̂e-é na ké-r̂é vi cêmèèr̂i-e.

Paulo Na Tömâ Rö Némèè Filiki Mâ Drusila

24Bör̂i tèi nédèè bör̂i nédaa, na bör̂i pwa na Filiki, cur̂u Drusila bwè xi-e, wè bwè xè Juda. Na bör̂i aʼyè Paulo, cè ki tö pwêr̂ê rai-e nô né ké yè tâ néwèi yè Kérisö. 25Aè na vi êr̂ê na Paulo nô né târi, mâ pè mör̂ö, mâ ké yè ërëwaa waavi, na bör̂i cê bar̂a na Filiki, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wè vèr̂i wîr̂î xina, aè, nè yè bar̂i wii na nédaa né, gö yè bör̂i aʼyè-i tëë.» 26Aè na wê târ̂î na ce, êr̂ê, nè yè nââ ki-e kââ na Paulo; ökâré pûû ké aʼyè-è vè pôr̂ô xi-e cè ku-r̂u bâ vi tëvë vèâ. 27Tèi nédèè kaar̂u nédö, na bör̂i bawi Filiki na Pokio Féséto. Aè na rhî vè e na Filiki ké yè waa e yè pâi xè Juda, na bör̂i wê kâyâi Paulo rö mwâ pö kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index