Search form

Actes 25

Paulo Na Bar̂i Yè Vi Rhôôr̂u I Kaisara

1Na wê pwa na Féséto rö névâ ré nè i vi târ̂î rö-i, bör̂i tèi nédèè karir̂i nédaa, na tèi rua xè Kaisaréa na Iérusalèm. 2Cér̂é bör̂i vi kââr̂â i Paulo yè-è na pâi pa némèè pâi pa ar̂ii, mâ pâr̂â kavèè pâi xè Juda, wè cér̂é tëvë e yè-è. 3Mâ pëër̂ii yè-è rö-i veevee wa Paulo, ki yè méar̂i-r̂é, mâ kâyâi-e na Iérusalèm. Aè cér̂é yè rhawir̂i bur̂u yè-è rö wêyê cè ké-r̂é yö vè mii-e. 4Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Féséto, êr̂ê, é yè târ̂î Paulo rö Kaisaréa, aè nè da yidöö bar̂ee na ce né ké yè vi tëë nai. 5Na bör̂i êr̂ê bar̂ee, êr̂ê: «Tö ökâré, pâr̂â kâmö rai-ve ré yè tâwai, na e na ké-r̂é yè ua-nya mi, cér̂é yè bör̂i vi kââr̂â i ö kâmö-ré, na ki bar̂i wii na nô ka yaané xi-e.» 6Aè na wê tö pwar̂a-r̂é na Filiki, na ûr̂û kanii na ma karir̂i, ra wi pârör̂ö nédaa, na bör̂i vi möö na Kaisaréa. Bör̂i wê gaar̂a tèi mélöö, na bör̂i wê tö kaa cuè né vi rhôôr̂u nô, na bör̂i vi tùr̂ù i ké yè tâ rhî yè Paulo. 7Na bör̂i wê pwa na ce, cér̂é bör̂i tömâ pwânûr̂i-e na pâi xè Juda pa mi xè rua Iérusalèm, cér̂é bör̂i vi kââr̂â i Paulo i pâr̂â nô ka yéé mâ ka pôr̂ô ré cér̂é da tâwai ké ye vè avâr̂i. 8Na bör̂i dè vi aʼvè târi-e na Paulo êr̂ê: «Gö da waa nô ka téé yè mââyöö i pâi xè Juda, na yèri yè mwâ ka ar̂ii bar̂ee, na yèri bar̂ee yè Kaisara.»

9Aè na bar̂i pè vi or̂o pâi xè Juda na Féséto, na bör̂i êr̂ê yè Paulo, êr̂ê: «Gè rhî vè e ké yè vi na Iérusalèm, cè ki mâ ërëwaa rö-i pâr̂â nô-â rö némèè-nya?» 10Na bör̂i êr̂ê na Paulo, êr̂ê: «Gö dè tömâ xina rö némèè kaa cuè né vi rhôôr̂u nô i Kaisara, na pâr̂i rö ké yè ërëwaa-nya rö-i. Na yèri nô ka yaané gö waa yè pâi xè Juda, gè wê dö tâwai nô-ré. 11Aè gö yè kâmö ka yaané, mâ gö waa dèxâ nô ka yè pâr̂i-nya ké yè mé, gö yè da viö rai mé, aè nè yè da avâr̂i na dèxâ kââ rö-i pâr̂â nô ré cér̂é vi kââr̂â i-nya wa, na bör̂i da tâwai na dèxâ kâmö ké yè wê kâyâi-nya yè-r̂é. Gö aʼ vèr̂i yè Kaisara.» 12Na wê cowa Féséto ké vi tëvë cér̂é pâi pâ béé vi rhôôr̂u, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Gè wê aʼ vèr̂i yè Kaisara, gè yè wê vi wa Kaisara.»

Paulo Na Tömâ Rö Némèè Agéripa Mâ Béréniki

13Tèi nédèè bör̂i nédaa, na bör̂i pwa rö Kaisaréa na ör̂ökau Agéripa, cur̂u Béréniki, cur̂u vi cêmèèr̂i Féséto. 14Aè na pôr̂ô na pâr̂â nédaa ré cur̂u tö-i, na bör̂i êr̂ê vèa nô né Paulo yè ör̂ökau na Féséto, êr̂ê: «Na tö-a na dèxâ kâmö êê pö, ré na kâyâi-e rö-a na Filiki. 15Rèi ökâré gö mö tö Iérusalèm, cér̂é bör̂i vi kââr̂â na pâr̂â némèè pâi pa ar̂ii, mâ pâr̂â pâi béâr̂i xè Juda, mâ pëër̂ii cè ki mâ waa pè urhii yè-è. 16Gö bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê, na da ké waa i pâi xè Roma na ké mâ kâyâi dèxâ kâmö yè mé, na ké-r̂é da tö cowa vi tömâ némèè-r̂é yè-r̂é kâmö ré vi kââr̂â i-e, mâ cér̂é ré vi kââr̂â i-e, cè ki wii na nédaa né ké yè dè aʼvè târi-e rö-i ké vi kââr̂â i-e. 17Tö ökâré, cér̂é bör̂i rhau pwa rö-a, bör̂i gaar̂a, gö da yidöö ké yè cuè rö ka vi rhôôr̂u nô, mâ vi tùr̂ù ké yè tâ rhî yè mi wi-ré. 18Cér̂é bör̂i tömâ rua na pâi pa vi kââr̂â i-e, cér̂é da bör̂i êr̂ê vèa dèxâ nô ka yaané xi-e, na ûr̂û vi tâ néxâi xi-nya. 19Aè cér̂é kââr̂â i e rö-i bör̂i kââ rö-i waa ar̂ii xé-r̂é, mâ dèxâ kâmö néé-é na Ièsu, ré wê mé, aè na bâ êr̂ê na Paulo, êr̂ê, na wê mör̂u. 20Gö bör̂i vi rhèè wa ké vi rhôôr̂u pâr̂â nô-ré, gö bör̂i ërëwaa êr̂ê, gè bar̂i vi na Iérusalèm cè ki mâ winô rö-i wa pâr̂â nô-ré? 21Aè na wê aʼ vèr̂i na Paulo cè ki mâ ërëwaa Auguste, gö bör̂i vi câwâ cè ki mâ târ̂î-e kwéyë rua na ki göi tùr̂ùwaa-è wa Kaisara.» 22Na bör̂i êr̂ê na Agéripa yè Féséto, êr̂ê: «Gö bar̂i tö pwêr̂ê bar̂ee ö kâmö-ré.» Na bör̂i êr̂ê na Féséto, «Gè yè mâ tö pwêr̂ê gaar̂a.»

23Bör̂i gaar̂a, na bör̂i pwa na Agéripa cur̂u Béréniki, xar̂a pâr̂â némui ka pôr̂ô. Cur̂u bör̂i vi ru rö mwâ ré é yè tö pwêr̂ê-ê rö-i, cér̂é pâr̂â kavèè pa vi kwéjî, mâ pâr̂â dö kâmö xè névâ. Na bör̂i vi nôâ na Féséto na ka tâ rhî yè mi Paulo. 24Na bör̂i êr̂ê rua na Féséto êr̂ê: «Ör̂ökau Agéripa, mâ pâr̂â kâmö wânii ré tö gèré rö-a, gëve wê tö rhûû ö kâmö-a, wè cér̂é pè aʼ-nya wa-è na pâr̂â kâmö pa dö pôr̂ô yéyé pâi xè Juda rö Iérusalèm, mâ dè tö-a bar̂ee, mâ kauʼ, êr̂ê, na da pâr̂i wi-a ké yè mör̂u. 25Aè gö wê tâwai na gènyâ êr̂ê, na da wii na dèxâ kââ ré nè waa ka yè pâr̂i ké yè mé xi-e, aè dèxâ wè, na dè aʼ vèr̂i na ce yè Auguste, na bör̂i tâ mwér̂é rö pwéé-nya na ké yè wê kâyâi-e nai. 26Aè na yèri dö nô ré gö yu yè kaavûû rai wi-a. Tö ökâré, gö bör̂i aʼyè-è mi na némèè-ve, mâ némèè-i, wè, ör̂ökau Agéripa, cè ki göi mâ wê tö rhûû dèxâ nô ré gö yè mâ yu, na ki mâ wê ërëwaa-è röi rö-a. 27Wè gö tâ néxâi, êr̂ê, na da e na ké mâ tùr̂ùwaa kâmö êê pö, na ké mâ da ërëwaa bar̂ee pâr̂â nô ka yaané xi-e ré é yùù yè-è.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index