Search form

Actes 3

Ké Pè Mör̂u Kâmö Ka Vikeya

Apos 4.9-22; 9.32-35; 14.8-10

1Cur̂u rhau tèi rua na mwâ waa ar̂ii na Pètèru mâ Ioané rèi pè mèèxa né pwaér̂ö rèi négowé né tè ye-a i mèèxa, 2Aè ökâré dèxâ kâmö ka vikeya mi xè ka ër̂i-e, wè é bâ vi yûi-e rèi pâr̂â nédaa mâ nââ-ê rö mèö bé né mwâ waa ar̂ii néé-é na «Rhîrhér̂é», cè ki pëër̂ii kââ rai pâr̂â kâmö ré yè vi ru rö mwâ ka ar̂ii. 3Na bör̂i tö rhûû Pètèru mâ Ioané na cur̂u mö ké vi ru rö mwâ ka ar̂ii, na bör̂i pëër̂ii kââ rai-r̂u na ce. 4Cur̂u bör̂i méâwaa-è na Pètèru mâ Ioané, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Tö rhûû-vu mi.» 5Na bör̂i pwêr̂êwaa-r̂u na ce, wè na tâ néxâi êr̂ê, nè yè wii na dèxâ kââ ré cur̂u yè waa yè-è. 6Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Na yèri mwâné mè, mâ mwâné mii rö pwar̂a-nya, aè gö yè nââ yè-i rö ö kââ-ré wii rö pwar̂a-nya, êr̂ê, rö-i néé Ièsu Kérisö, wi xè Nazarèt, wè tömâ rua mâ vâr̂â.» 7Na bör̂i tuwir̂i köwi-e é gaamëë na Pètèru mâ rhèè vè tömâ-ê rua. Na bör̂i wê mör̂ö, na duö köwi-e, mâ duö yù né bwiida xi-e, 8na bör̂i koyo rua na ce, mâ tömâ, mâ vâr̂â, cér̂é bör̂i rhau vi ru vèâ rö mwâ waa ar̂ii, wè na vâr̂â mâ vi koyo rua mâ pè kau Bâô. 9Cér̂é bör̂i rhau tö rhûû-é na pâr̂â kâmö wânii, na na vâr̂â mâ pè kau Bâô. 10Cér̂é bör̂i rhîâgür̂ü-é, êr̂ê, ö kâmö ré bâ cuè ânââ rö mèö bé né mwâ ka ar̂ii, néé-é na Rhîrhér̂é, cér̂é bör̂i buèi, mâ cêrhö i ö kââ-ré pwa yèr̂i-e.

Vi Pur̂â I Pètèru Rö Mwâ Ka Ar̂ii

Apos 4.5-12; 2.22-36; 5.30-32

11Aè na bâ vi wa Pètèru mâ Ioané na ce, cér̂é bör̂i rhau rhâmâ wa-r̂é na pâr̂â kâmö wânii na bar̂aadè, néé-é na «bar̂aadè i Solomona», wè cér̂é vi buèi vè kau. 12Na bör̂i tö rhûû-r̂é na Pètèru, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Pâi xè Israèl éé, gëve wêr̂êi, gëve vi buèi mâ méâwaa-vu? Êr̂ê, na wii na ar̂inadö xi-vu mâ câwâ xi-vu ka pâr̂i Bâô ré pè vâr̂â kâmö-a? 13Ö Bâô i Abérahama, mâ Isaka, mâ Iakobo, mâ Bâô i pâr̂â bèmûû-vé, wè na wê pè kau kâmö yar̂i xi-e Ièsu, ö kâmö ré gëve wê kâyâi mâ vi yiâ rö némèè Pilato, na na wê tâ mwér̂é yè-è na ké yè kâyâi-e. 14Aè gëve aʼvi yiâwîî ö kâmö ka ar̂ii mâ ka târi mâ vi pëër̂ii ki yè cöö yè-ve dèxâ kâmö ka wê yö vè mii kâmö. 15Aè gëve yö vè mii Ör̂ökau né mör̂u, ökâré na pè mör̂u-é tëë na Bâô xè ka mé xi-e, aè gèvé pâi pa ye vè avâr̂i nô-ré. 16Aè xè-i ké tâ néwèi néé Ièsu i wi-ré, ré gëve tö rhûû mâ tâwai; na bör̂i pè mör̂ö-è na néé-é, wè tâ néwèi mi xè-i Ièsu, ré rhau nââ mör̂u-ré rö némèè-ve wânii.»

17«Aè xina, pâi pâ kaavèâi-nya éé, gö tâwai êr̂ê, ö nô ré gëve waa, wè gëve da rhîâgür̂ü, na ûr̂û-ré na pâr̂â ör̂ökau xe-ve. 18Aè na yexèvè ûr̂û-ré na Bâô ö nô ré na wê aʼvè néxâi mâ', wêyê, wè néwâ pâr̂â pérövéta xi-e, êr̂ê, nè yè vi nénââwêr̂ê na Kérisö xi-e. 19Tö ökâré, vipââr̂i na gëve, mâ pugèwè-ve cè ki mâ cöö virai pâr̂â nô ka yaané xe-ve, 20cè ki mâ pwa yèr̂i-ve na pâr̂â nédaa né pè maaxé xè-i Ör̂ökau, mâ cè ki tùr̂ùwaa yè-ve ö kâmö ré na wê kâ vè tö vâ vè ke-ve na Bâô. 21Wè Ièsu Kérisö, ce wè na e na ki tö rua nékö kwéyë rua rèi pâr̂â nédaa ré é yè ye vè avâr̂i pâr̂â kââ wânii ré na êr̂ê na Bâô, wêyê, wè néwâ pâr̂â pérövéta xi-e ka ar̂ii xiréé mâ. 22Na êr̂ê na Mosé, êr̂ê: “Nè yè pè tömâ dèxâ rai pâ kaavèâi-ve na Ör̂ökau Bâô cè ki pérövéta ûr̂û-nyâ, gëve yè pwêr̂êwaa-è röi pâr̂â kââ wânii ré nè yè êr̂ê yè-ve. 23Aè pâr̂â kâmö ré yè da pwêr̂êwaa pérövéta-ré, wè é yè kâ vè bwir̂i-r̂é rö négowé né ba-a.” 24Aè pâr̂â pérövéta wânii ré bâ aʼvè néxâi yawi, wè na rhavûû na Samuèl, cér̂é rhau êr̂ê vèa baayê pâr̂â nédaa-ré. 25Gëve-a, wè gëve pâlè pâr̂â pérövéta, mâ pâlè ö vi kîbô ré na waa na Bâô cér̂é vèâ pâi kau xiréé, na na êr̂ê yè Abérahama, êr̂ê: “É yè aʼvui pâr̂â wêê mwâ rö bwêê jë xè-i mör̂u-i.” 26Na bör̂i pè tömâ kâmö yar̂i xi-e na Bâô, mâ kâyâi-e baayê yè-ve cè ki aʼvui-ve mâ na aʼrhua-ve vidù rai pâr̂â nô ka yaané xe-ve.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index