Search form

Actes 6

É Pâbir̂i Kanii Na Ma Kaar̂u Kâmö Vè Pè Nââbéé Pâr̂â Aposetolo

És 18.13-26; 1Tim 3.8-13

1Tèi ö nédaa-ré, wè cér̂é mö ké pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa pwêr̂êwaa, na bör̂i tuö na vi vâpèr̂u i pâi xè Éléni yè pâi xè Hébèru xè-i ké vi niwîî xé-r̂é pâr̂â powè pa jâmé xè Éléni rö ka vi wii êê ara rèi pâr̂â nédaa. 2Cér̂é bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé paxa pwêr̂êwaa na pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Na da e na ké-vé kâyâi vi pur̂â i Bâô cè ké-vé vi na ka vi wii bwêê. 3Tö ökâré, wè pâ kaavèâi-vé, pâbir̂i paxanii na ma kaar̂u rai-ve, pâi ré é yè aʼvè e-r̂é paxa rhâri xè-i Ko-Ar̂ii mâ gaamëë, cè gëve pè tömâ-r̂é rö-i nêr̂ê-â. 4Aè gèvé-a, wè gèvé yè mör̂ö köiwaa waa ar̂ii, mâ nêr̂ê né vi pur̂â.» 5Aè na bör̂i e aau na nô-ré yè pâi paxa pôr̂ô. Cér̂é bör̂i pâbir̂i Sétéfano, kâmö ka rhâri xè-i tâ néwèi mâ Ko-Ar̂ii, mâ Filipo, mâ Pakoro, mâ Nikanor, mâ Timona, mâ Paménia, mâ Nikola, wi xè Anétioka, ka wê cëi nô i Bâô. 6É pè tömâ-r̂é rö némèè pâr̂â aposetolo; cér̂é bör̂i wê cowa pwaér̂ö, cér̂é bör̂i yùù pâr̂â néxar̂a â-r̂é rö bwêêwé-r̂é. 7Aè na wê tuö vè kau na nô i Bâô, cér̂é bör̂i pôr̂ô na pâr̂â kâmö paxa a pwêr̂êwaa rö Iérusalèm, aè cér̂é pôr̂ô na pâi paxa ar̂ii pa tö vi cëi tâ néwèi.

Ké Tuwir̂i Sétéfano

Héb 2.4; Luk 21.14,15; Ioan 15.18-21

8Aè na wê rhâri na Sétéfano xè-i vi méar̂i vi bwir̂i, mâ awir̂è, wè na waa pâr̂â pètâbâ mâ pâr̂â ar̂inadö ka kau rö pwar̂a pâr̂â kâmö. 9Cér̂é bör̂i tömâ na bör̂i kâmö xè mwâ waa ar̂ii néé-é na mwâ waa ar̂ii i «Pâi-ré é cöö-r̂é», mâ mwâ waa ar̂ii i pâi xè Kurini, mâ Alésanédia, cér̂é pâi mi xè Kilikia, mâ Asia, cér̂é bör̂i vi caa-r̂é cér̂é Sétéfano. 10Aè cér̂é da tâwai aʼcëi tëë gaamëë mâ ko ré na pè aʼ-r̂é xè-i na ce. 11Cér̂é bör̂i a vi nââ nô yè bör̂i kâmö cè ké-r̂é êr̂ê, êr̂ê: «Gèvé wê pwêr̂ê na na aʼvè yaané yè Mosé mâ Bâô na ce» 12Cér̂é bör̂i kâ vè bë pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â pâi béâr̂i, mâ pâr̂â kâmö paxa yu ga, cér̂é bör̂i rhau ua-è, mâ tuwir̂i-e mâ pè xi-e na kaa vi kâ vèâi ka kau, cér̂é bör̂i pè tömâ bör̂i kâmö cè ké-r̂é ye vè avâr̂i veevee. 13Cér̂é bör̂i êr̂ê: «Na da tâ mui na wi-ré rö ka aʼvè yaané kaa töö ka ar̂ii mâ mââyöö bar̂ee! 14Aè gèvé wê pwêr̂ê-ê bar̂ee na na êr̂ê na ce, êr̂ê nè yè mâ vi na Ièsu, kâmö mi xè Nazarèt, na ka pè yèri kaa töö-a, mâ pugèwè pâr̂â câwâ ré na nââ yè-r̂é na Mosé.» 15Aè cér̂é rhau méâwaa-è na cér̂é wânii ré cuè rö kaa vi rhôôr̂u, mâ tö rhûû némèè-è, wè na ûr̂û némèè angéla.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index