Search form

Actes 8

1Aè na wê üü bar̂ee na Saulo cè ki mé na Sétéfano.

Na Kôjuwaa Ékalésia Na Saulo

Apos 11.19-21; Fil 1.12-14; Ioan 4.35-42; 6.70

Rèi ö nédaa-ré, na bör̂i tuö vè kau na ké kôjuwaa pâr̂â ékalésia rö Iérusalèm; cér̂é bör̂i vi vidù rhar̂i na pâr̂â ékar̂aè rö névâ rö Juda mâ Samaria, aè cér̂é tö-i na pâr̂â aposetolo. 2Aè bör̂i kâmö pa bar̂a yè Bâô, wè cér̂é kérui Sétéfano mâ tâârùù-é vè kau aau.

3Wi-a Saulo, wè na gu vè maii aau Ékalésia mâ vi ru rö pâr̂â mwâ, mâ rhèè rua pâi mâ powè, mâ nââ-r̂é rö mwâ pö kâmö.

Na Vi Pur̂â I Vi Rherhî Ka E Na Filipo Rö Samaria

4Rèi cér̂é-é, pâi ré wê vi vidù, wê cér̂é vi rö-a vi mâ vi rherhîrëi nô ka e. 5Filipo wè na vi ria na dèxâ névâ rö Samaria, mâ vi vaa i Kérisö yè-r̂é. 6Cér̂é bör̂i rhau pwêr̂êwaa rö névâ-ré pâr̂â nô ré na êr̂ê na Filipo, xè-i ké pwêr̂ê mâ tö rhûû xé-r̂é pâr̂â pètâbâ ré na waa na ce. 7Wè cér̂é tù na pâr̂â ko yaané xè-i pâr̂â pa pôr̂ô yéyé, xar̂a mêr̂ê kauʼka kau, mâ cér̂é pôr̂ô na paxa lù mâ paxa bë, é bör̂i waa e-r̂é. 8Cér̂é bör̂i rhau vi or̂o vè kau aau rö névâ-ré.

9Ökâré dèxâ kâmö néé-é na Simona, kâmö ka wii na ar̂inadö xi-e wânii, mâ cér̂é buèi-e na ba rö Samaria, wè na êr̂ê ce ka vi kwéjî. 10Cér̂é wê rhau pwêr̂êwaa-è na pâr̂â kâmö wânii, rhavûû rö paxa yar̂i cêmè rua i paxa kau, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ar̂inadö i Bâô na wi-a, néé vi aʼyè wè ka kîjaa.» 11Cér̂é wê pwêr̂êwaa-è xè-i ké mwââ i pâr̂â nédaa ré na wê pè buèi-r̂é i pâr̂â ar̂inadö xi-e. 12Aè cér̂é wê cëi vi rherhî ka e né mwâcir̂i i Bâô mâ néé Ièsu Kérisö bar̂ee ré na vi vaa i yè-r̂é na Filipo, é bör̂i rhau batiyi-r̂é pâi mâ powè. 13Na bör̂i wê tâ néwèi bar̂ee na Simona, é bör̂i wê batiyi-e, na bör̂i rhau tö cur̂u Filipo, aè pâr̂â pètâbâ mâ ar̂inadö ka kau ré na tö rhûû, wè na vi buèi xè-i na ce.

14Cér̂é wê pwêr̂ê rö Iérusalèm na pâr̂â aposetolo êr̂ê, cér̂é wê cëi nô i Bâô na pâi xè Samaria, cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa Pètèru mâ Ioané wa-r̂é. 15Cur̂u bör̂i pwa, cur̂u bör̂i pwaér̂ö vè ké-ré, cè ki tö pwar̂a-r̂é na Ko-Ar̂ii. 16Wè na da tö pwa na ce rö xé-r̂é; aè é batiyi-r̂é rö néé Ör̂ökau Ièsu. 17Cur̂u bör̂i yùù duö köwi-r̂u rö bwêêwé-r̂é na Pètèru mâ Ioané, cér̂é bör̂i cëi Ko-Ar̂ii. 18Na bör̂i tö rhûû na Simona na na wêyê né Ko-Ar̂ii na ké yùù köwi xé-r̂é i pâr̂â aposetolo, na bör̂i pëër̂ii yè-r̂u mwâné na ce, 19mâ êr̂ê, êr̂ê: «Nââ yè-nya bar̂ee awir̂è, cè ki wii bar̂ee na Ko-Ar̂ii rö pwar̂a kâmö ré gö yè mâ yùù köwi-nya rö xi-e.» 20Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Na e na ki tö yerii na mwâné xi-i mâ gèi bar̂ee, pûû-é na ké tâ néxâi xi-i êr̂ê, gè yè urhii i mwâné kââ ka é nââ vi bwir̂i i Bâô! 21Na yèri ki-i bwêê mâ dèxâ kââ rö nô-ré, wè na da târi na wêê nénââ xi-i rö némèè Bâô. 22Tö ökâré, vipââr̂i xè-i nô ka yaané xi-i, mâ pwaér̂ö yè Ör̂ökau, wè nè yè mâ cöö virai rai-i vi tâ néxâi i wêê nénââ xi-i. 23Wè gö wê rhîâgür̂ü êr̂ê, gè tö pèèmèrè ka mèrè aau, mâ tö ka pö i nô ka yaané.» 24Na bör̂i aʼcëi na Simona, êr̂ê: «Pwaér̂ö na göu vè ki-nya yè Ör̂ökau, cè ki yèri dèxâ kââ ka yè pwa yèr̂i-nya rai pâr̂â kââ ré göu êr̂ê.» 25Cur̂u wê cowa pè ye vè avâr̂i vi pur̂â, mâ nô i Ör̂ökau, cur̂u bör̂i mi tëë na Iérusalèm, mâ vi vaa i vi rherhî ka e rö pâr̂â névâ ka pôr̂ô i pâi xè Samaria.

Filipo Mâ Kâmö Ka Vi Târ̂î Mwâ Lèèwi Rö Aithiope

1Pâr̂â ör̂ök 8.41-43; Is 56.3-7

26Na bör̂i êr̂ê na dèxâ angéla i Ör̂ökau yè Filipo, êr̂ê: «Tömâ rua, mâ vi ye rö wêyê mi xè Iérusalèm na Gasa ka aau rö-i.» 27Na bör̂i tömâ rua mâ vi. Aè tö rhûû dèxâ kâmö mi xè Aithiope, ka eunuka, kâmö ka baayê rö pwar̂a Kanédaki, bwè ör̂ökau rö Aithiope, mâ ka vi târ̂î pâr̂â lèèwi xi-e, wè, na wê pwa mi na ce na ka pwaér̂ö rö Iérusalèm, 28na bör̂i vi vè ye tëë na ce mâ cuè ö waciö xi-e, mâ vâr̂â pèci pérövéta Isaia. 29Na bör̂i êr̂ê yè Filipo na ko, êr̂ê: «Vèr̂i mâ tö pwar̂a waciö-ré.» 30Na bör̂i rhâmâ na Filipo, mâ pwêr̂ê-ê na na vâr̂â pèci pérövéta Isaia. Na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè tâ pâgür̂ü ö kââ-ré gè vâr̂â?» 31Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Gö yè tâwai tâîî na na yèri kâmö ka pèri yè-nya?» Na bör̂i pëër̂ii yè-è Filipo cè ki tèi rua mâ cuè cur̂u-é. 32Aè ö ka yu ré na vâr̂â na ce, wè ökââ-â:

«É wê rhèè-è vi ûr̂û mutô na kaa vi yö vè mii,

Aè na ûr̂û olè mutô ka da aʼ rö pwar̂a kâmö ré vi kanida pûr̂û-é,

Na da cîî néwâ-ê na ce.

33Rö-i ké pè yar̂i-e, é wê cöö röi ké yè vi rhôôr̂u-é.

Aè cî kani xi-e, wè wîr̂î ré yè pèri vèa?

Wè é wê pè mör̂u xi-e xè-a bwêê jë.»

34Na bör̂i êr̂ê na eunuka yè Filipo, êr̂ê: «Gö dö ërëwaa-i, na êr̂ê ya rö-a na pérövéta-a? Ce ra, dèxâ kâmö.» 35Na bör̂i cîî néwâ-ê na Filipo, mâ tëvë rhavûû rö-i ka yu-a, mâ pèri yè-è vi rherhî Ièsu. 36Cur̂u mö ké vâr̂â rö wêyê, cur̂u bör̂i pwa yèr̂i dèxâ wêê rhëë. Na bör̂i êr̂ê na eunuka, êr̂ê: «Ökââ wêê rhëë; jië ré pè rhèwir̂i ké yè batiyi-nya?» 37Na bör̂i êr̂ê na Filipo: «Na ki gèi tâ néwèi xè-i pwéé-i wânii, na bör̂i pâr̂i cè ki yexèvè.» Na bör̂i aʼcëi na eunuka êr̂ê: «Gö tâ néwèi êr̂ê Ièsu wè na o i Bâô.» 38Na bör̂i êr̂ê ki tömâ na waciö; cur̂u bör̂i rhau koyo na wêê rhëë, na bör̂i batiyi eunuka na Filipo. 39Cur̂u bör̂i vi rua xè-i wêê rhëë, na bör̂i öxar̂a Filipo na ko i Ör̂ökau, na bör̂i da tö rhûû-é tëë na eunuka, na bör̂i köiwaa wêyê xi-e xar̂a vi or̂o. 40Na bör̂i tö vèa tëë na Filipo rö névâ rö Azota na na vi vaa i vi rherhî rö pâr̂â wêê mwâ cêmè rua na na pwa rö Kaisaréa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index