Search form

Actes 8:1

1Aè na wê üü bar̂ee na Saulo cè ki mé na Sétéfano.

Na Kôjuwaa Ékalésia Na Saulo

Apos 11.19-21; Fil 1.12-14; Ioan 4.35-42; 6.70

Rèi ö nédaa-ré, na bör̂i tuö vè kau na ké kôjuwaa pâr̂â ékalésia rö Iérusalèm; cér̂é bör̂i vi vidù rhar̂i na pâr̂â ékar̂aè rö névâ rö Juda mâ Samaria, aè cér̂é tö-i na pâr̂â aposetolo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index