Search form

Actes 9

Vipââr̂i I Saulo

Apos 22.6-16; 26.9-20; Gal 1.11-16; 1Tim 1.12-16

1Saulo wê na bâ wêêgûr̂û-é na ké yè pè bar̂a mâ yö vè mii pâi paxa pwêr̂ê Ör̂ökau, na bör̂i vi na pwar̂a kâmö ka vi târ̂î pâi pa ar̂ii, 2mâ pëër̂ii yè-è pèci cè ki vi xar̂a na pâr̂â mwâ waa ar̂ii rö Damaséko, wè na ki yè pwa yèr̂i na ce bör̂i kâmö pa yè tâ néwèi wa ar̂ii-a, pâi mâ powè, nè yè bör̂i pè xé-r̂é vi na Iérusalèm, na ké-r̂é tö êê pö. 3Aè na mö ké vi mâ tö vè ubwa i Damaséko na ce, na bör̂i waa pwânûr̂i-e na daa mi xè rua nékö. 4Na bèi ria na ce na bwêê jë, na bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ na na êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Saulo, Saulo éé, gè kôjuwaa-nya xi-yé?» 5Na bör̂i aʼcëi tëë na ce, êr̂ê: «Gèi wîr̂î, Ör̂ökau?» Na bör̂i êr̂ê na Ör̂ökau, êr̂ê: «Gènyâ Ièsu ré gè kôjuwaa-è. Na bör̂i kerher̂e mâ bar̂a na ce mâ êr̂ê: “Ör̂ökau, jië na rhî vè e xi-i cè göi waa?” 6Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ör̂ökau êr̂ê: “Tömâ rua na gèi mâ vi na névâ, wè é yè mâ êr̂ê yè-i rö-i nêr̂ê ré gè yè waa.”» 7Aè pâr̂â kâmö ré vi cér̂é-é, wè cér̂é tömâ cêrhö, wè, cér̂é pwêr̂ê mêr̂ê tëvë, aè cér̂é da tö rhûû kâmö. 8Na bör̂i tömâ rua na Saulo xè bwêê jë, na bör̂i rhèvar̂ai duö pièmè, aè na da tö rhûû dèxâ kââ, cér̂é bör̂i yörhèè-è, mâ pè xi-e na Damaséko. 9Na bör̂i karir̂i nédaa xi-e rö-i rö ka bwi, na bör̂i da ara mâ wâyö dèxâ kââ. 10Aè na wii na dèxâ kâmö i Bâô rö Damaséko, néé-é na Anania. Na bör̂i ngërhûû na ce ké êr̂ê yè-è i Ör̂ökau êr̂ê: «Anania!» Na bör̂i aʼcëi mâ êr̂ê: «Gènyâ-a, Ör̂ökau.» 11Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ör̂ökau, êr̂ê: «Tömâ rua mâ köiwaa kaa yö, é ye néé-é É gaamëë, mâ êr̂ê yè Saulo mi xè Tarse rö wêê mwâ i Juda. 12Wè tö rhûû, wè na tö-a pwaér̂ö, mâ na wê tö rhûû dèxâ kâmö néé-é na Anania ka vi ru mâ nââ néxar̂a â-ê rö bwêêwé-é, cè ki wê rhî tëë.» 13Na bör̂i aʼcëi na Anania, mâ êr̂ê, êr̂ê; «Ör̂ökau mwêê! Gö wê tö pwêr̂ê rai pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé nô né kâmö-a, êr̂ê, na waa nô ka yaané ka kau aau yè pâr̂â kâmö xi-i pa ar̂ii rö Iérusalèm. 14Aè na wii ki-e awir̂è mi xè-i pâi pa vi târ̂î-i pâi pa ar̂ii, cè ki mâ rhau pöi-r̂é wânii pa yè aʼyè néé-i.» 15Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ör̂ökau, êr̂ê: «Wê vi, wè néki-nya na ce ré gö wê pâbir̂i cè ki vi pèri néé-nya rö pâr̂â névâ, mâ yè pâr̂â ör̂ökau mâ pâlè Israèl; 16wè gö yè pèri vèa yè-è, êr̂ê, na e na pâr̂â kââ-ré, nè yè bwêêpë xè-i, pûû-é na néé-nya.» 17Na bör̂i wê vi na Anania, mâ vi ru rö mwâ mâ nââ duö néxar̂a â-ê rö bwêêwé Saulo, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Saulo mwêê, kaavèâi-nya, na tùr̂ùwaa-nya mi na Ör̂ökau Ièsu, ré tö vèa yè-i rö wêyê ré gè wê köiwaa mi, cè gèi wê rhî mâ rhâri i Ko-Ar̂ii.» 18Tèi ökâré na bör̂i mâ xè-i duö pièmè Saulo na dèxâ kââ ka ûr̂û për̂ë êêwâ, na bör̂i wê rhî na ce, na bör̂i tömâ rua, é bör̂i wê batiyi-e, 19Aè na bör̂i ara, na bör̂i wê mör̂ö.

Na Vi Pur̂â Na Saulo Rö Damaséko

Aè na tö bör̂i nédaa cér̂é pâi pa pwêr̂êwaa rö Damaséko. 20Mâ rèi ökâré na bör̂i vi vaa i yawi i Ièsu rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, êr̂ê, ce ré O i Bâô. 21Aè pâr̂â kâmö wânii, wè cér̂é rhau tö pwêr̂ê mêr̂ê tëvë xi-e, mâ cér̂é vi buèi-e, mâ êr̂ê: «Na da ce ré waa vè yaané rö Iérusalèm yè pâi pa vi aʼyè néé-ré, mâ wê pwa rö-a bar̂ee, cè ki mâ pöi-r̂é, mâ pè xé-r̂é na némèè pâi paxa vi târ̂î pâi pa vi ye êê pwaér̂ö?» 22Na bör̂i tö-a mör̂ö vi na Saulo, aè na ké yâwîî néwâ pâi xè Juda pa tö Damaséko, mâ ye vè avâr̂i, êr̂ê Ièsu, wè dè Kérisö.

23Aè tèi nédèè bör̂i nédaa ka pôr̂ô, cér̂é bör̂i vi vapââmu na pâi xè Juda wa ké yè yö vè mii-e. 24Na bör̂i wê tö vèa yè Saulo na ké tö yùù yè-è xé-r̂é. Aè cér̂é bâ wéa rö pâr̂â mèö bé rèi bwê mâ daa cè ké-r̂é yö vè mii-e. 25Cér̂é bör̂i öxar̂a-è rèi bwê na pâr̂â pâi pa pwêr̂êwaa, mâ lèèi-e ria rö dèxâ por̂a rö dèè bé pèyaa.

Saulo Rö Iérusalèm

26Na bör̂i pwa rö Iérusalèm, na bör̂i waa cè ki tö cér̂é pâi pa pwêr̂êwaa, cér̂é bör̂i rhau bar̂a xi-e xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é êr̂ê, na kâmö ka pwêr̂êwaa na ce. 27Na bör̂i pè xi-e na Barabas, mâ vi cur̂u na pwar̂a pâr̂â aposetolo, na bör̂i vi yëwaa yè-r̂é, êr̂ê, na tö rhûû Ör̂ökau rö wêyê na Paulo, na bör̂i pè aʼ-è na Ör̂ökau, aè na dö vi vaa vè târi bar̂ee rö Damaséko na Paulo rö-i néé Ièsu. 28Na bör̂i bâ vâr̂â cér̂é vèâ rö Iérusalèm, mâ vi vaa vè mör̂ö rö néé Ör̂ökau, 29wè na vi pur̂â bar̂ee, mâ vi tëvë cér̂é vèâ pâi xè Éléni, aè cér̂é vi mè wêyê né ké yè yö vè mii-e. 30Aè cér̂é wê tö pwêr̂ê na pâi pa ar̂ii, cér̂é bör̂i pè xi-e vi na Kaisaréa, mâ kâyâi-e na Tarse.

31Cér̂é bör̂i wê tâdâ e mâ tuö vi na pâr̂â ékalésia rö ékar̂aè né Juda wânii, mâ Galilé, mâ Samaria, aè cér̂é bâ waa nêr̂ê xar̂a bar̂a xé-r̂é yè Ör̂ökau, mâ cér̂é pôr̂ô vi xè-i pè nââbéé â i Ko-Ar̂ii.

Ké Pè Mör̂u Ainéa

Mar 2.3-12; Apos 3.1-16

32Na bör̂i rhâwaa pwânûr̂i ékar̂a bör̂i névâ na Pètèru, mâ pwa yèr̂i pâi pa ar̂ii paxa tö Lida. 33Na bör̂i tö rhûû rö-i dèxâ kâmö néé-é na Ainéa, na wê kanii na ma karir̂i na pâr̂â nédö né ké kur̂u rö bwêêvè xar̂a pèii vikeya. 34Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Ainéa éé, na pè mör̂u-i na Ièsu Kérisö; tömâ rua mâ waa e kaa kur̂u xi-i.» Na bör̂i tömâ rua na ce. 35Aè cér̂é rhau tö rhûû-é wânii na pâi paxa cuè rö Lida mâ Sarona, cér̂é bör̂i vipââr̂i yè Ör̂ökau.

É Pè Mör̂u Tëë Dorka

Luk 7.11-17; 1Pâr̂â ör̂ök 17.17-24; 2Pâr̂â ör̂ök 4.18-37; Apos 20.7-12

36Aè na tö Jaffa na dèxâ kâmö i Bâô néé-é na Tabita, dèxâ néé-é bar̂ee na «Dorka», dèxâ néé-é bar̂ee na “yèèvër̂ë bwè”. Na wê rhâri na bwè-a i pâr̂â nô ka e mâ vi méar̂i ré na waa. 37Aè na wii na pèii xi-e rèi ö nédaa-ré, na bör̂i wê pèii mé aau. Aè cér̂é wê cowa gââ-ê, cér̂é bör̂i pè xi-e mâ nââ-ê rö mwâ wêêwa. 38Aè na tö vè ubwa na Lida mâ Jaffa, cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â pâi pa é pwêr̂êwaa, êr̂ê, na wê tö-i na Pètèru, cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa kaar̂u kâmö yè-è cè ki mâ pëër̂ii yè-è, êr̂ê: «Koa yè yidöö rai ké yè pwa yèr̂i-vé.» 39Na bör̂i tömâ rua na Pètèru mâ vi wa-r̂u. Na bör̂i wê pwa na ce, cér̂é bör̂i wê pè xi-e rua na mwâ wêêwa. Cér̂é bör̂i tömâ pwânûr̂i-e na pâr̂â powè paxa jâmé, wè cér̂é tö-a vi tââ, mâ cér̂é pèri vèa yè-è pâr̂â âmëë mâ pâr̂â cur̂i ré na waa na Dorka tèi ö nédaa ré na mö ké tö cér̂é-é. 40Na bör̂i rhau yayâwâ-r̂é röi ria na Pètèru, mâ yùù béé â-ê, mâ pwaér̂ö, na bör̂i yabér̂é wa kâmö ka mé mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tabita éé, tömâ rua!» Na bör̂i rhî na duö pièmè-è, na bör̂i wê rhîâgür̂ü Pètèru, na bör̂i wê cuè. 41Na bör̂i yùù köwi-e yè-è na Pètèru mâ rhèè vè tömâ-ê, aè na wê cowa aʼyè pâr̂â kâmö pa ar̂ii, mâ pâr̂â powè paxa jâmé, na bör̂i pèri-e yè-r̂é, na na wê mör̂u. 42Na bör̂i mâ' pwânûr̂i Jaffa wânii na nô-ré, cér̂é bör̂i pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö pa tö vi tâ néwèi yè Ör̂ökau. 43Na bör̂i cuè rö Jaffa na Pètèru rèi bör̂i nédaa ka pôr̂ô rö pwar̂a dèxâ Simona, kâmö ka vi waa e kâr̂â bwâr̂âwê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index