Search form

Colossiens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo, aposetolo i Kérisö Ièsu, xè-i rhî vè e i Bâô, mâ Timotéo, dèxâ kaavèâi-ré, 2yè pâr̂â pâ kaavèâi paxa vi rheewaa-r̂é mâ avâr̂i rö Kérisö pa tö Kolosé. Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ xè-i mi Bâô Pevaa xé-ré.

Pwaér̂ö Né Vi Rhîâgür̂ü

3Gövu ëi yè Bâô Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ bâ pwaér̂ö vè ke-ve. 4Wè gövu pwêr̂ê ké tâ néwèi xe-ve yè Kérisö Ièsu, mâ vi méar̂i xe-ve yè pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é, 5xè-i vi târ̂î-r̂é tö xe-ve rö nékö, ré gëve wê pwêr̂ê mâ rö-i nô né avâr̂i i vi rherhî ka e. 6Na wê pwa yèr̂i-ve na vi rherhî, na ûr̂û-ré bar̂ee yè bwêê jë wânii; na bör̂i pwa na pwêê, mâ tuö vi, na ûr̂û-ré bar̂ee rö pwar̂a-ve, rhavûû rèi ö nédaa ré gëve pwêr̂ê mâ rhîâgür̂ü vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô rö-i avâr̂i, 7na aʼpâgür̂ü yè-ve na Épaféra, béé kâmö yar̂i gèvé-é rö vi méar̂i, mâ kâmö ré waa avâr̂i nêr̂ê Kérisö rö pwar̂a-ve. 8Dè ce ré wê êr̂ê vèa yè-vé vi méar̂i xe-ve rö-i ko.

9Ökâré pûû-é gövu da tâ mui rai pwaér̂ö mâ vi pëër̂ii vè ke-ve, rhavûû rèi nédaa ré gövu pwêr̂ê rèi, cè gëve rhâri xè-i vi tâwai yè rhî vè e xi-e, rö-i gaamëë mâ rhîâgür̂ü wânii rö-i ko. 10Cè gëve vi rö-i pâr̂â câwâ ka e mâ ka pâr̂i Ör̂ökau, mâ pwa na pwêê-ve rö-i pâr̂â nêr̂ê ka e wânii, mâ cè gëve tuö vi rö-i gaamëë i Bâô, 11aè é pè mör̂ö-ve xè-i mör̂ö kwéyë rö-i awir̂è né rhîrhér̂é xi-e, cè ki gëve bâ mör̂ö köiwaa mâ kièo xar̂a vi or̂o. 12Gèré ëi yè Pevaa, wè ce ré pè pâr̂i-ré, cè gèré tö vi wii yè bwêê tö pwar̂a pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é pa tö daa. 13Ce ré öxar̂a-ré rai awir̂è né orê, mâ pugèwè-ré yè mwâcir̂i i O xi-e ka dö wêê nénââ xi-e, 14wè o xi-e ré gèré tö xar̂a rö xi-e pè vi nawîî mör̂u mâ cöö virai yaané.

Kérisö Mâ Pâr̂â Nêr̂ê-Ê

15Ce rö ré virù cur̂u Bâô ka é da tâwai tö rhûû, mâ ce rö ré tö vèa baayê rai pâr̂â kââ é wê yaxai. 16Wè rö xi-e é wê yaxai pâr̂â kââ wânii, pâr̂â kââ rö rua nékö mâ rö-a bwêê jë, pâr̂â kââ ré tö vèa mâ da tö vèa, mâ pâr̂â kaa per̂e, mâ pâr̂â mwâcir̂i, mâ pâr̂â vi winô, mâ pâr̂â awir̂è. É wê yaxai pâr̂â kââ wânii xè xi-e mâ vè ki-e. 17Wè na baayê rai pâr̂â kââ na ce, aè cér̂é taadè na pâr̂â kââ wânii, aè cér̂é tö yawi na pâr̂â kââ rö xi-e. 18Ce rö ré gwâ kar̂ö, wè Ékalésia; ce rö ré pûû-é, mâ ka tö vèa baayê rai pâr̂â pa mé, cè ki bâ baayê na ce rai pâr̂â kââ wânii. 19Wè na rhî vè e na Bâô cè ki tö xi-e na rhâri wânii ka e, 20mâ tö xi-e na pè vi e pâr̂â kââ wânii vèr̂i Bâô, pâr̂â kââ rö-a bwêê jë mâ rö rua nékö, na nââ nâânévâ na ce xè-i war̂a rö sataurö xi-e.

21Aè gëve pa döwöö xiréé, mâ pa wê vi rhîaa rö vi tâ néxâi xe-ve mâ nêr̂ê-ve ka yaané, 22wè na wê cowa pè vi e-ve vèr̂i-e xina na Bâô, rö-i ké mé i o xi-e rö dö kar̂ö né dö pie-é, cè ki pèri vèa-ve rö némèè-è, êr̂ê, gëve pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é, mâ pa yèri ka cirhâr̂â rö xé-r̂é, mâ pa yèri aʼvè yaané-r̂é. 23Nè yè dè ûr̂û-ré, na ki gëve tömâ vè mör̂ö, na ûr̂û kavèè, mâ rhùvia-ve rö tâ néwèi, mâ gëve yè da gë rö vi târ̂î né vi rherhî ka e ré gëve wê pwêr̂ê röi, ré é wê vi vaa i yè pâr̂â pa êê yaxai pa tö é ria pûûner̂e vi rherhî ka e ré é pugèwè-nya, gènyâ Paulo, cè göi waa nêr̂ê-né.

Nêr̂ê Paulo Rö Ékalésia

24Aè xina, wè gö vi or̂o wa pâr̂â bwêêpë xi-nya vè ke-ve; mâ ö kââ-ré ka da tö pâr̂i rö pâr̂â bwêêpë i Kérisö, wè gö waa vè pè bwii rö kar̂ö-nya, vè ki kar̂ö-è, ökâré Ékalésia.

25Wè na nââ yè-nya na Bâô cè göi waa nêr̂ê né Ékalésia rö pwar̂a-ve, cè ki pè yexèvè nô xi-e, 26kââ ka bâ tö yêr̂ê rèi pâr̂â nédaa yawi mâ, mâ cî kani yawi mâ', mâ ka é pèri vèa röi xina yè pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é. 27Wè na rhî vè e na Bâô ki yè êr̂ê vèa yè-r̂é ké kigör̂ödiwi i rhîrhér̂é i kââ ka tö yêr̂ê-a, rö pwar̂a pâi pa dö töö, êr̂ê, Kérisö rö xe-ve, wè vi târ̂î yè rhîrhér̂é. 28Ö ce ré gèvé vi vaa i mâ aʼ i mör̂ö yè pâr̂â kâmö wânii, mâ aʼpâgür̂ü-r̂é rö-i dö gaamëë, cè gèvé pèri vèa pâr̂â kâmö pa wê e kwéyë rö Kérisö. 29Ökâré gö wakè yè-è, mâ bâ vi tùr̂ùwaa, xar̂a mör̂ö xi-e, ré wii na âwâné rö xi-nya rö-i awir̂è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index