Search form

Colossiens 2

1Wè gö rhî vè e cè gëve tâwai ké kau i ké vi tùr̂ù xi-nya vè ke-ve, mâ cér̂é bar̂ee rö Laodikéa, mâ cér̂é wânii ré da tö vi tö rhûû némèè-nya rö-i kar̂ö. 2Gö rhî vè e cè ki mâ pè maaxé pâr̂â pwéé-r̂é, mâ vi jir̂è-r̂é vè rhaaxâ rö-i vi méar̂i, mâ cè ki kigör̂ödiwi na ké mör̂ö i vi rhîâgür̂ü xé-r̂é, mâ ké-r̂é tâwai ka tö yêr̂ê i Bâô, wè Kérisö, 3wè é nââ uyûi rö xi-e pâr̂â lèèwi né gaamëë mâ rhî tâwai wânii. 4Gö êr̂ê ûr̂û-ré tëë, wè koa-wi vi na dèxâ kâmö na ka ârui-ve rö-i pâr̂â nô pè rha vè kwéyë wêê nénââ xe-ve. 5Wè ki dè yèri-nya rö-i kar̂ö, wè gö dè tö pwar̂a-ve rö-i ko, aè gö vi or̂o wa-ve, mâ tö rhûû ké cuè e xe-ve mâ ké mör̂ö i tâ néwèi xe-ve yè Kérisö.

Mör̂u Ka Tö Wânii É Cëi Rö-I Kérisö

6Tö ökâré, ûr̂û ké cëi-e xe-ve Ièsu Kérisö Ör̂ökau, vâr̂â vè rhaaxâ rö xi-e na gëve; 7Yöi kwèè-ve rö xi-e, mâ nââ kavèè mör̂u xe-ve rö xi-e, mâ rhùvia tâ néwèi xe-ve ûr̂û ké wê aʼpâgür̂ü yè-ve, mâ bâ ëi vè kau vi.

8Koa rö, wi rha vè koyo na dèxâ kâmö xè-i dèxâ gaamëë, mâ xè-i pè vi mür̂ü i bwir̂i, ûr̂û vi winô i kâmö, mâ vi aʼpâgür̂ü né bwêê jë, aè na da ûr̂û Kérisö. 9Wè na tö xi-e rö-i kar̂ö na ké rhau yexèvè rö-i kétöné Bâô. 10Aè é pè rhâri-ve xè xi-e, ce ré gwâ pâr̂â vi winô mâ pâr̂â awir̂è.

11Wè é vâr̂â yêr̂ê-ve rö xi-e, rö-i dèxâ vâr̂â yêr̂ê ré na da waa na néxar̂a â kâmö, ökâré vâr̂â yêr̂ê i Kérisö, wè ké kâyâi virai dö kar̂ö né dö pie-é. 12Rö-i vi batiyi, wè é rhau kérui-ve xar̂a-è mâ rhau pè mör̂u-ve tëë bar̂ee gëve-é, rö-i vi tâ néwèi yè ar̂inadö i Bâô, ré pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé. 13Aè gëve, wè gëve wê mé xè-i câwâ ka yaané mâ xè-i ké da pè vâr̂â yêr̂ê kar̂ö-ve, na bör̂i pè mör̂u-ve tëë na ce, gëve vèâ-ê, na na wê cöö rö-i pâr̂â yerii xé-ré wânii. 14Wè na wê câ vè bwir̂i na ce ka yu ré yaané yè-ré rö mââyöö, mâ ka rhîaa i-ré, na na wê pè virai-e xè négowé, mâ dawir̂i-e i vaö rö sataurö. 15Na wê cowa muui pâr̂â vi winô mâ pâr̂â awir̂è, mâ pè tö vèa-r̂é rö ka waa, mâ vigâr̂â rö-i sataurö.

16Tö ökâré, koa yè tâ néxâi-ve na dèxâ kâmö na pûû-é na êê ara mâ wâyö, mâ nédaa né waa bwêê, mâ var̂ui ka mö ké döwöö, mâ nédaa ka ar̂ii, 17wè ökâré ui né pâr̂â kââ ré yè pwa mi, aè dö êê, wè na tö Kérisö. 18Ki da vi na dèxâ kâmö na ka öxar̂a pè urhii-ve na na êr̂ê vi pè vè yar̂i, mâ pwaér̂ö yè angéla, mâ vi mèyè pâr̂â kââ ré é da tö rhûû, mâ pè tiyi-e rö-i pâr̂â vi tâ néxâi né kar̂ö, 19mâ na da tuxâgür̂ü rö gwâ, wè Kérisö. Wè xè-i Kérisö ré na mi xè-i na kar̂ö, ka vi jir̂è vè rhaaxâ pâr̂â ka rhöwöwir̂i mâ kwé, mâ rhèè mi xè-i pè vi pè kau Bâô.

Mé Mâ Mör̂u Vèr̂i Kérisö

20Ca ki gëve wê rhau mé vèâ gëve Kérisö yè pâr̂â néki bwêê jë, wè ki-yé ré gëve waa mââyöö, na ûr̂û gëve mör̂u yè bwêê jë, 21êr̂ê, koa yè pè, koa yè néwaa, koa yè paxè. 22Pâr̂â kââ-ré, wè nè vi na ka yaané na ki gèré bâ köiwaa; pâr̂â kââ-ré, wè ka mi xè-i mââyöö mâ vi aʼpâgür̂ü i kâmö. 23Na ûr̂û na wii na gaamëë rö-i, xè-i bar̂i waa ar̂ii, mâ vi pè yar̂i, mâ pè bwêêpë kar̂ö, aè na da dö kââ na pâr̂â kââ-ré, wè ka nââbéé cè ki pè vi or̂o kar̂ö-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index