Search form

Colossiens 3

1Tö ökâré, na ki wê cowa pè mör̂u-ve vèâ tëë Kérisö, mèyè na gëve pâr̂â kââ xè rua, tö ökâré na cuè rö é gaamëë i Bâô rö-i na Kérisö. 2Rhî vè e na gëve pâr̂â kââ xè rua, aè na da pâr̂â kââ rö-a bwêê jë. 3Wè gëve wê mé, mâ é nââ uyûi mör̂u xe-ve vèâ Kérisö rö Bâô. 4Aè nè yè tö vèa tëë na Kérisö, wè mör̂u xe-ve na ce, gëve yè bör̂i rhau tö vèa tëë bar̂ee gëve vèâ-ê rö rhîrhér̂é.

Mör̂u Ka Baayê Mâ Mör̂u Ka Döwöö

5Tö ökâré, pè mé na gëve pâr̂â böömèè kar̂ö-ve rö-a bwêê jë, wè vi yôôbö, mâ câwâ ka miir̂i, mâ wêê nénââ döwi, mâ rhî vè e ka yaané, mâ wêêgûr̂û bwir̂i, wè ökâré pwaér̂ö yè kaxoo. 6Nè yè pwa xè-i pâr̂â kââ-ré na vi rhôê i Bâô yè pâr̂â kâmö pa da pwêr̂êwaa. 7Gëve dè mör̂u ûr̂û-ré xiréé, tèi ökâré gëve mö ké cuè rö yaané.

8Aè xina, wè virai rai-ve pâr̂â kââ-ré, wè vi rhôê, mâ vi kwér̂ènô, mâ wêê nénââ ka rhîaa, mâ vi vâpèr̂u, mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ ka yaané xè-i néwâ-ve. 9Koa yè veevee yè-ve, wè gëve wê cowa cùù virai kâmö xiréé xar̂a pâr̂â câwâ xi-e, 10mâ pè cur̂i-ve i kâmö döwöö, ré bâ pè döwöö-è vi tëë, na ûr̂û ka dö pè vi cir̂i ö ce ré wê yaxai-e. 11Aè na da wii na kâmö Héléni, mâ Juda, mâ ka é pè vâr̂â yêr̂ê-ê, mâ ka é da pè vâr̂â yêr̂ê-ê, mâ ka mi xè névâ döwöö, mâ kâmö xè Sékutia, mâ kâmö êê yavia, mâ ka wii na târi yè-è; aè Kérisö rö, wè kââ wânii rö kâmö wânii na ce.

12Tö ökâré, gëve pâr̂â paxa é pâbir̂i i Bâô, paxa vi rheewaa-r̂é, mâ paxa dö wêê nénââ xi-e, cur̂i na gëve nénââ né vi méar̂i, mâ vi kââwaa, mâ vi pè yar̂i, mâ vië, mâ kièo. 13Vi pè mör̂ö-ve vè rhaaxâ, mâ vi cöö nô xe-ve vè rhaaxâ, na ki wii na ka yéé i dèxâ yè dèxâ. Ûr̂û ké cöö nô xe-ve i Ör̂ökau, cöö bar̂ee na gëve. 14Aè kââ ka vi kwéjî, wè pè cur̂i-ve i vi méar̂i, ökâré pè pöi ka e wânii. 15Ki vi winô rö wêê nénââ xe-ve na nâânévâ i Kérisö, wè é aʼyè-ve nai cè ke-ve rhaaxâ kar̂ö. Bâ ëi vèr̂i na gëve. 16Na e na ki tö vè kau vi na nô i Kérisö rö xe-ve rö-i gaamëë wânii; vi aʼpâgür̂ü-ve mâ vi aʼvè néxâi yè-ve rö-i rhe Salamo, mâ dö rhe, mâ rhe vèr̂i yè Ör̂ökau rö-i ko xar̂a vi méar̂i rö wêê nénââ xe-ve. 17Aè pâr̂â kââ ré wânii ré gëve waa rö-i nô mâ wakè, rhau waa röi néé Ör̂ökau Ièsu, mâ ëi rö-i néé-é yè Bâô Pevaa.

Pâr̂â Nêr̂ê Vidù Rö-I Mör̂u Ka Döwöö

18Pâr̂â powè éé, pwêr̂êwaa vidù na gëve pâr̂â pâ kui-ve, wè ké waa ka pâr̂i yè Ör̂ökau.

19Pâr̂â pâi éé, méar̂i vidù pâr̂â powè xe-ve, aè koa yè pè bwêêpë-r̂é.

20Pâr̂â o yar̂i éé, pwêr̂êwaa vidù duö dua ër̂i-ve, rö-i pâr̂â kââ wânii, wè ökâré pè vi or̂o Ör̂ökau.

21Pâ pevaa éé, koa yè pè rhôê vi bwir̂i pâr̂â pâlè-ve, koa wé-r̂é yör̂a.

22Pâ kâmö yar̂i éé, pwêr̂êwaa pâr̂â kâmö pa vi târ̂î-ve rö-i kar̂ö, koa yè waa nêr̂ê pè vi köö kâmö, ûr̂û ké waa pè vi or̂o i bwir̂i i kâmö, aè na e rö xè-i wêê nénââ ka rhauadè mâ bar̂a yè Ör̂ökau. 23Aè pâr̂â kââ ré gëve waa, wè waa vèr̂i rö-i wêê nénââ ka vië, na ûr̂û ki Ör̂ökau, aè na da ki kâmö rö. 24Wè gëve wê tâwai êr̂ê, gëve yè cëi vè pè urhii rai Ör̂ökau kaa vi ye-nôâ xi-e, mâ gëve waa kâmö yar̂i i Ör̂ökau Kérisö. 25Wè ö kâmö ré da târi, wè nè mâ wii yè-è pè kwê cè ki virù vèr̂i ké da târi xi-e, aè é yè da nââbéé aau dèxâ rai dèxâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index