Search form

Colossiens 4

1Gëve pa vi târ̂î éé, nââ yè pâr̂â kâmö yar̂i xe-ve kââ ka târi mâ ka pâr̂i, wè gëve tâwai êr̂ê, na wii bar̂ee na Ör̂ökau xe-ve rö rua nékö.

Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

2Pwaér̂ö köiwaa vè mör̂ö vèr̂i, mâ tâ rhî rö-i xar̂a ëi. 3Mâ pwaér̂ö bar̂ee vè ké-vé cè ki cîî yè-vé na Bâô dèxâ mèö bé yè nô xi-e, cè ki mâ vi rherhîrëi nô ka tö yêr̂ê i Kérisö, ré é pöi-nya wa, 4pwaér̂ö na gëve cè göi êr̂ê vèa-è, rö-i wêyê né ka yè pâr̂i. 5Na e na gëve bâ gaamëë yè-r̂é pa tö koa, mâ pè dö kââ tëë pâr̂â nédaa. 6Na e na mêr̂ê aʼ xe-ve cè ki bâ tö vèa rö-i na vi méar̂i, mâ né e rö-i na yöör̂ö, cè ke-ve tâwai wêyê né ké yè aʼcëi yè pâr̂â kâmö.

Pè Cowa Pâr̂â Vi Méar̂i

7Nè yè mâ êr̂ê vèa yè-ve na Tukiko pâr̂â nô né-nya wânii, wè kaavèâi ka dö wêê nénââ xi-nya, mâ kâmö ka wakè avâr̂i, mâ waa nêr̂ê Ör̂ökau gövu vèâ. 8Gö dö tùr̂ùwaa-è vèr̂i wa-ve ûr̂û-ré cè ke-ve wê tâwai nô né-vé, mâ cè ki nââbéé â wêê nénââ xe-ve. 9Na vi cur̂u Onésime, dèxâ kaavèâi ka avâr̂i ka dö wêê nénââ xi-nya, mâ wi ker̂e-ve na ce. Cur̂u yè êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â kââ wânii ré é waa rö-a.

10Na kâyâi yè-ve yeaa-ve xi-e na Aristako, béé-nya ré é pöi-vu vèâ-ê, mâ Maréko, du kaavèâi cur̂u Barabas, wi-ré é cowa aʼvè néxâi yè-ve wa-è, na ki pwa yèr̂i-ve, cëi-e na gëve; 11na yeaa-ve bar̂ee na Ièsu, é vi aʼyè Iuséto. Cér̂é-ré, wè pâr̂â béé pâi paxa vâr̂â yêr̂ê. Cér̂é rhâri rö-ré waa nêr̂ê vèâ gèvé-nya rö-i mwâcir̂i i Bâô, mâ paxa wê pè maaxé-nya.

12Na kâyâi yè-ve yeaa-ve xi-e na Épaféra, wè kâmö yar̂i i Kérisö Ièsu, na bâ pè mör̂ö-è na ce vè ki-ve rö pâr̂â pwaér̂ö xi-e, cè ke-ve e mâ rhîâgür̂ü kwéyë, mâ cuè vè mör̂ö rö rhî vè e i Bâô. 13Wè gö ye vè avâr̂i-e, êr̂ê, na kau aau na nêr̂ê-ê vè ki-ve, cér̂é bar̂ee rö Laodikéa mâ rö Hiérapolis. 14Na kâyâi yè-ve yeaa-ve xi-e na Luka, wi-ré ka vi yakôîî, mâ dö wêê nénââ xi-nya. Na yeaa-ve bar̂ee na Déma.

15Êr̂ê na gëve vi yeaa xi-nya yè pâr̂â pâ kaavèâi rö névâ rö Laodikéa, mâ yè wi-ré Numéfa, mâ pâr̂â ékalésia pa vi kâ vèâi rö wêê mwâ xi-e. 16Aè na ki gëve wê vâr̂â rö-i pèci-a, gëve yè bör̂i vi tùr̂ù cè ki mâ vâr̂â yè pâr̂â ékalésia rö Laodikéa, mâ cè ke-ve vâr̂â bar̂ee pèci ka yè mi xè Laodikéa. 17Êr̂ê bar̂ee yè Arékipa, êr̂ê: «Koa rö nêr̂ê ré gè cëi rai Ör̂ökau, cè ki gèi rhau yexèvè röi.»

18Gö yu yeaa-ve, gènyâ Paulo, xè-i dö néxar̂a â-nya. Tâ néxâi ké tö êê pö xi-nya. Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô.!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index