Search form

Ephésiens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo aposetolo rö-i rhî vè e i Bâô, gö yu yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é, mâ yè-r̂é pa tâ néwèi rö Kérisö Ièsu paxa tö Éféso. 2Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ vi pè mör̂u xè-i mi Bâô Pevaa xé-ré mâ Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö.

Pâr̂â Kââ Ré Na Nââ Yè-Ré Na Bâô Wêyê Né Na Kérisö.

3Na e na ki yè aʼvui Bâô, Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, wè na aʼvui-ré rö Kérisö rö nékö, xè-i pâr̂â aʼvui wânii né ko. 4Rö xi-e é pâbir̂i-ré na é da tö yaxai bwêê jë, cè gèré vi rheewaa-ré mâ dö târi rö némèè-è. 5Rö vi méar̂i xi-e, wè na vi câwâ baayê êr̂ê, gèré yè pâr̂â pâlè-è rö-i Ièsu Kérisö. 6Na ûr̂û-ré na ké bar̂i xi-e yè rhî vè e xi-e. Na e na ké yè pè kau vi méar̂i ka rhîrhér̂é ré na kâyâi yè-r̂é rö-i o xi-e ka dö wêê nénââ xi-e.

7Rö xi-e mâ rö-i war̂a xi-e, wè na wii na ké-ré pè vi nawîî xè-i, mâ cöö yaané, wè na parui na vi méar̂i vi bwir̂i xi-e, 8mâ mârui rö bwêêwé-ré rö-i gaamëë mâ vi tâ pâgür̂ü. 9Na pè tö vèa yè-ré na Bâô ka tö yêr̂ê né rhî vè e xi-e, rö-i vi tâ néxâi xi-e baayê ka e, 10cè ki mâ waa na ki yexèvè na nédaa, êr̂ê, é rhau kâ vèâi rö Kérisö pâr̂â kââ ka tö bwêê jë mâ ka tö rua nékö.

11Rö xi-e na pâbir̂i-ré na Bâô, mâ ngërher̂e-ré baayê, mâ vi câwâ wa-ré rö-i ce ré waa pâr̂â kââ rö-i rhî vè e xi-e, 12cè ki gèré pè kau-é rua gèré ré baayê rö ké nââ rö-i Kérisö ka vi târ̂î xé-r̂é.

13Rö xi-e bar̂ee na ké pwêr̂ê xe-ve nô né avâr̂i, wè vi rherhî né vi pè mör̂u, rö xi-e na ka tâ néwèi xe-ve, mâ ké waa yè-ve pètâbâ né Ko-Ar̂ii ré é aʼvè néxâi baayê ma', 14pè ye vè avâr̂i vi ye nôâ ka yè pwa mi mâ pè vi nawîî vè ké-ré pa tewa xè-i Bâô. Na e na ki mâ pè kau rhîrhér̂é xi-e!

Pwaér̂ö I Paulo

15Tö ökâré, na pwa yèr̂i-nya na rhenô né tâ néwèi xe-ve yè Ör̂ökau Ièsu mâ vi méar̂i xe-ve yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é. 16Gö bör̂i da tâ mui rai ëi yè Bâô xè xe-ve, mâ êr̂ê néé-ve rö pâr̂â pwaér̂ö xi-nya. 17Gö pëër̂ii yè Bâô i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, Pevaa i rhîrhér̂é, cè ki yè nââ yè-ve ko né gaamëë mâ êr̂ê vèa mâ cè gëve tâ pâgür̂ü-e, 18mâ cè ki pè rhî na ce pièmè wêê nénââ xe-ve, cè ke-ve tâwai jië na ka vi târ̂î-r̂é na aʼyè-ve yè-è, mâ ké kigör̂ödiwi mâ rhîrhér̂é i kaa vi ye-nôâ xi-e yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é, 19mâ ké kau mâmâ i awir̂è xi-e rö xé-r̂é paxa tâ néwèi, na ki pè tö vèa ar̂inadö né mör̂ö xi-e. 20Na pè tö vèa mör̂ö xi-e rö Kérisö, na na pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé, mâ pè cuè-è rö é gaamëë xi-e rö rua nékö rö bwêêwé pâr̂â pa vi winô wânii, 21mâ awir̂è, mâ ör̂ökau, mâ pâr̂â pa kîjaa, mâ pâr̂â néé wânii é da tâwai ye rö ka tö yawi xina mâ ka tö yawi ka yè pwa mi. 22Na rhau nââ pâr̂â kââ wânii rö é ria né duö köwi Kérisö, na bör̂i pè tömâ-ê vè dö ör̂ökau i Ékalésia xi-e, 23wè kar̂ö-è na Ékalésia mâ ka vi rhâri, wè ce ré pè rhâri pâr̂â kââ rö pâr̂â kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index