Search form

Ephésiens 2

Xè Pèii Mé Na Mör̂u

1Gëve wê pèii xè-i pâr̂â vi mür̂ü mâ nô ka yaané xe-ve. 2Gëve köiwaa mâ' rö-i ké waa né bwêê jë, mâ rö-i wêyê né ce ré târ̂î awir̂è rö nénéviu né awé, wè ko ré waa nêr̂ê xina rö léwé pâr̂â pâlè-è pa da pwêr̂ê nô. 3Avâr̂i gèré pâr̂â béé-r̂é mâ' xiréé, na gèré köiwaa pâr̂â vi wêêgûr̂û i kar̂ö-ré, mâ yexèvè rhî vè e né kar̂ö mâ vi tâ néxâi xé-ré, aè ké tö xé-ré, wè, gèré pâr̂â pâlè vi rhôê ûr̂û bör̂i kâmö.

4Bör̂i Bâô ré na parui-ré na vi kââwaa xi-e, xè-i vi méar̂i ka kau ré na méar̂i-ré i, 5gèré ré wê mé xè-i yaané xé-ré; bör̂i Bâô ré nââ yè-ré tëë mör̂u vèr̂i Kérisö, wè kèi vi méar̂i vi bwir̂i na ké pè mör̂u-ve. 6Na pè mör̂u-ré tëë vèâ na Bâô mâ gèré cuè vèâ rö rua nékö rö-i Ièsu Kérisö, 7cè ki pè tö vèa rèi pâr̂â ka tö yawi ka yè pwa mi, ké kigör̂ödiwi vè kau aau i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e rö-i vi kââwaa xi-e yè-ré, na wêyê né na Ièsu Kérisö. 8Wè kèi vi méar̂i vi bwir̂i na ké pè mör̂u-ve, rö-i wêyê né tâ néwèi. 9Na da kè xé-r̂é, aè kèi kwââvâr̂â i Bâô. Na da kèi nêr̂ê, cè ki yèri kâmö ka yè vi êr̂ê ki-e wa. 10Wè gèré dö nêr̂ê-ê na gèré, é yaxai-ré rö Kérisö Ièsu cè gèré waa kââ ka e, na wê kâ vè tö vâ-ré baayê na Bâô cè gèré yexèvè.

Rhaaxâ Rö Rö-I Ièsu Kérisö

11Tö ökâré, gëve pa dö töö mâ rö-i kar̂ö, gëve cér̂é é vi aʼyè-ve pa da vâr̂â yêr̂ê, na cér̂é é vi aʼyè-r̂é êr̂ê pa vâr̂â yêr̂ê, wa ké ûr̂û-ré xé-r̂é rö kar̂ö xè-i néxar̂a â kâmö, na e na gëve tâ néxâi êr̂ê, 12na wê yèri ke-ve rö pwar̂a Kérisö tèi mâ nédaa-ré, na wê yèri ke-ve bar̂ee rö Israèl, mâ na wê yèri ke-ve xè-i pâr̂â vi kîbô é aʼvè néxâi mâ', mâ gëve tö mâ bwêê jë na gëve da tâwai Bâô. 13Aè xina, wè rö-i Ièsu Kérisö, gëve pa tö koa mâ', é yörhèè-ve vè ubwa mi rö-i war̂a i Kérisö. 14Nâânévâ xé-ré na Kérisö, wè na waa vè rhaaxâ rö kaar̂u ba xé-r̂é, wè na yapurhâi pè vi cirher̂e mâ vi rhîaa, 15wè na pè yèri rö ké mé xi-e mââyöö mâ pâr̂â vi winô né mââyöö, mâ pâr̂â câwâ, na bör̂i yaxai rö xi-e xè-i kaar̂u kâmö, rhaaxâ kâmö ka döwöö. 16Na waa nâânévâ, mâ na waa cè ké-r̂é rhaaxâ kar̂ö, mâ vi nâânévâ cér̂é Bâô, na wêyê né na sataurö, ré na pè yèri vi rhîaa xè-i. 17Na wê pwa na ka vi rherhîrëi nâânévâ yè-ve pa tö koa, mâ yè-r̂é pa wê tö vè ubwa. 18Wè xè xi-e gèré rhau tâwai pwa yèr̂i vidù Pevaa, rö-i ko ka rhaaxâ.

19Tö ökâré, gëve da kâmö döwöö tëë na gëve, gëve da kâmö pa da kèi wêê mwâ, aè gëve pâ béé paxa vi rheewaa-r̂é, mâ gëve pâ kèi wêê mwâ i Bâô. 20É pè tömâ-ve rö kavèè né pâr̂â aposetolo mâ pâr̂â pérövéta, na bör̂i pèyaa rö ka vâ rhöö na Ièsu Kérisö. 21Rö xi-e na tömâ vè mör̂ö na kaa vâ cè ki yè mwâ ka ar̂ii rö Ör̂ökau. 22Rö xi-e é pè tömâ-ve bar̂ee cè gëve dèxâ wêê mwâ i Bâô rö-i ko.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index