Search form

Ephésiens 3

Nêr̂ê Ré Na Tö Xar̂a Na Paulo Vè Ki Pâi Pa Dö Töö

1Tö ökâré, gènyâ Paulo, ré tö êê pö pûû-é na Kérisö vè ki-ve pâi pa dö töö. 2Gëve tâwai ö jië na nêr̂ê ré na nââ yè-nya na Bâô rö pwar̂a-ve rö-i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e. 3Bâô wè na vi êr̂ê vèa yè-nya kââ ka tö yêr̂ê cè ki göi rhîâgür̂ü vi tâ néxâi xi-e. Gö wê yu rö-i yè-ve. 4Na pâr̂i-ve na gëve vâr̂â ké yè rhîâgür̂ü ké tâ pâgür̂ü xi-nya ka tö yêr̂ê i Kérisö. 5Na da tö vèa yè pâr̂â cî kani baayê ma', ûr̂û ké wê tö vèa xina rö-i ko yè pâr̂â aposetolo pa ar̂ii i Kérisö, paxa pérövéta bar̂ee. 6Ka tö yêr̂ê-â, wè ökâré cér̂é béé pâi xè Juda na pâi pa dö töö rö kaa vi ye-nôâ i Bâô, mâ cér̂é vi rhaaxâ rö kar̂ö, mâ na wii ké-r̂é rö ké kîbô baayê i Bâô rö-i Kérisö, nè wêyê na vi rherhî.

7Gö bör̂i kâmö yar̂i né vi rherhî-a na gènyâ, rö-i kwââvâr̂â né vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô mâ vi yexèvè i awir̂è xi-e. 8Üüwa, na pwa yèr̂i-nya na vi méar̂i vi bwir̂i-ré, gènyâ ré yar̂i aau rö pwar̂a pâi pa vi rheewaa-r̂é, cè göi vi rherhî rö pwar̂a pâi pa dö töö xèi kigör̂ödiwi é da tâwai dâwaa i Kérisö, 9mâ cè göi pè tö vèa rö daa vè ké-ré wânii dö êê né ka tö yêr̂ê ré tö uyûi mâ rö-i Bâô ré yaxai kââ wânii. 10Na e na pâr̂â pa vi winô mâ pâr̂â awir̂è rö nékö cè ké-r̂é rhîâgür̂ü xina gaamëë ka kîjaa i Bâô, na wêyê né na Ékalésia. 11Ökâré ka wê vi câwâ baayê aau na Bâô rö-i Ièsu Ör̂ökau xé-r̂é. 12Rö xi-e mâ rö-i tâ néwèi yè-è, wè, gèré tâwai pè mör̂ö-ré cè gèré vi vè ubwa i Bâô xar̂a tâ néwèi. 13Ö kââ-ré gö pëër̂ii yè-ve cè gëve da yör̂a xè-i pâr̂â bwêêpë gö bwêêpë xè-i vè ke-ve, wè pè uxo-ve.

Vi Méar̂i I Kérisö

14Tö ökâré, gö yù béé â-nya rö némèè Pevaa, 15ce ré ye néé-é yè pâr̂â bwêêiapâ rö rua nékö mâ rö-a bwêê jë. 16Na e na ki nââ yè-ve na ce, rö-i ké kigör̂ödiwi i rhîrhér̂é xi-e, cè ki pè mör̂ö pwéé-ve vè kau rö-i ko-é, 17na e na ki tö pwéé-ve rö-i tâ néwèi na Kérisö, mâ ki wii na bwêê kwèè-ve mâ kavèè-ve rö vi méar̂i, 18cè ki yè pâr̂i-ve na ké yè rhîâgür̂ü gëve pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é, ké bavar̂a, mâ ké mwââ, mâ ké tù xi-e mâ ké mwââ rua i vi méar̂i i Kérisö, 19ré kwakwéjir̂i rai pâr̂â vi tâwai wânii, mâ cè gëve rhâri xè-i vi rhâri i Bâô!

20Ké yè pè kau ö ce ré tâwai rö-i awir̂è rö xé-ré, ké yè waa ka vi kwéjî aau rai ö kââ-ré gèré tâwai pëër̂ii mâ tâ néxâi, 21ki-e na rhîrhér̂é rö Ékalésia mâ rö Ièsu, rèi pâr̂â cî kani waavi mâ pâr̂â ka tö yawi waavi! Amen!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index