Search form

Ephésiens 4

Ké Vi Rhaaxâ Rö-i Tâ Néwèi

1Gö pëër̂ii yè-ve, gènyâ kâmö ka êê pö rö-i Ör̂ökau, cè ki wii na câwâ xe-ve ka yè pâr̂i ö kââ-ré é aʼyè-ve yè-è. 2Tö xar̂a na gëve wêê nénââ ka pè yar̂i-e, mâ kièo, mâ târâdâ, na e na gëve tâwai ké yè tö vè rhaaxâ xar̂a vi méar̂i, 3mâ pè mör̂ö-ve cè ki rhaaxâ na ko-ve rö kaa jir̂è né nâânévâ. 4Rhaaxâ rö kar̂ö, mâ rhaaxâ rö ko, mâ rhaaxâ rö ka vi târ̂î bar̂ee, ö kââ-ré é aʼyè-ve yè-è. 5Rhaaxâ rö Ör̂ökau, rhaaxâ rö tâ néwèi, rhaaxâ rö vi batiyi, 6rhaaxâ rö Bâô, ré Pevaa xé-ré wânii, na tö bwêêwé-ré wânii na ce, na pè tö vèa nêr̂ê-ê xè xé-ré, na tö xé-ré wânii.

7É rhau nââ yè-ré vi méar̂i vi bwir̂i rö-i dâ ré kwââvâr̂â i Kérisö. 8Ö kââ-ré na êr̂ê na ka yu mâ, êr̂ê:

«Na wê tèi vi na pâr̂â ka tö rua,

Na wê pèi vi pâr̂â paxa tö êê pö,

Na vië yè pâr̂â kâmö.»

9Bör̂i jië na nô-né êr̂ê: «Na wê tèi, na ki da yexèvè, êr̂ê, na wê vi ria baayê na pâr̂â ka tö é ria né bwêê jë?» 10Ö ce ré wê vi ria, wè dè ce bar̂ee ré wê vi rua rö ka tö é rua né pâr̂â nékö, cè ki rhau rhâri xè xi-e. 11Dè ce bar̂ee ré nââ yè bör̂i cè ké-r̂é aposetolo, aè bör̂i wê pérövéta, bör̂i wê pa vi rherhî, bör̂i wê pa vi târ̂î-r̂é paxa waa ar̂ii, bör̂i wê pa vi pur̂â. 12Na bör̂i nêr̂ê-r̂é na ké yè pè mör̂ö-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é mâ vâi rua kar̂ö Kérisö, 13kwéyë rua rèi ö nédaa ré gèré yè rhau pwa rö tâ néwèi ka rhaaxâ, mâ gèré vi rhîâgür̂ü o i Bâô, mâ gèré pwa yèr̂i yër̂ë-è né dö kâmö rö-i dâ né yër̂ë Kérisö ka vi kwéjî, 14na e na gèré da vi na ka pè o yar̂i-ré tëë, mâ vi rhèè, mâ dömwââr̂i né kayâ i pâr̂â gaamëë, mâ pè vi mür̂ü-ré na pâr̂â kâmö rö-i ké tâwai xé-r̂é ké ârui, 15aè na e na gèré köiwaa vi avâr̂i rö-i vi kââwaa, mâ gèré tuö vi rö-i pâr̂â kââ wânii, cè gèré pwa yèr̂i ö ce ré gwâ-ê, wè Kérisö. 16Wè kè xi-e mâ kèi vi nââbéé xar̂a yër̂ë-è ka e na ké tuö i kar̂ö, mâ pâr̂â kwêêr̂ê, mâ pâr̂â ka rhöwöwir̂i ka mör̂ö, mâ pâr̂â böömèè ré vi nââbéé-r̂é, kè xi-e na ké tuö ûr̂û-ré i kar̂ö mâ ké vâi-e rua rö vi méar̂i.

Mör̂u Ka Döwöö I Pâr̂â Ékalésia.

17Ökââ na ö kââ-ré gö yè êr̂ê yè-ve mâ aʼvè néxâi yè-ve xèi Ör̂ökau, êr̂ê, gëve da ûr̂û tëë pâi pa dö töö, wè cér̂é köiwaa ké vi bwir̂i i vi tâ néxâi xé-r̂é. 18Na orê na vi tâ pâgür̂ü xé-r̂é, cér̂é tö koa rai mör̂u i Bâô, xè-i ké da tâwai aau xé-r̂é, wè na mör̂ö na wêê nénââ xé-r̂é. 19Na yèri aau tëë dèxâ vi tâ néxâi xé-r̂é, cér̂é bör̂i kâyâi-r̂é yè nô ka yaané, mâ pâr̂â vi yôôbö xar̂a vi wêêgûr̂û-r̂é. 20Aè na da ûr̂û-ré na ké pâgür̂ü xe-ve ké yè tâwai Kérisö, 21na ki gëve wê rhîâgür̂ü-é mâ na ki wê vi aʼpâgür̂ü-ve rö-i avâr̂i ré tö Ièsu, 22êr̂ê, tö-i nô né nédaa xe-ve baayê, na e na gëve cùù virai kâmö ka béâr̂i, ré bo rö-i pâr̂â vi wêêgûr̂û ka veevee, 23mâ gëve waa vè döwöö ko-ve mâ vi tâ pâgür̂ü xe-ve, 24mâ cur̂i kâmö döwöö ré é yaxai-e rö-i Bâô rö târi mâ ar̂ii ka avâr̂i.

25Tö ökâré, virai na gëve ké yè vee. Na e na gëve tëvë rö-i avâr̂i yè kâmö ka tö vè ubwa i-ve, wè gèré rhau vi béé-ré vidù. 26Na ki gëve rhôê, wè koa yè waa yaané, ki da luu na mèèxa rèi ké rhôê xe-ve, 27koa yè kâyâi-ve yè méavor̂a. 28Na e na kâmö ka pâr̂â cè ki da pâr̂â tëë, na e na ki wakè mâ waa kââ ka e xè-i néxar̂a â-ê, cè ki wii na nékwêêr̂ê-ê, nè yè bör̂i tâwai ké yè nââbéé kâmö ka rhauadè. 29Ki da vi rua xè-i néwâ-ve na dèxâ nô ka yaané, aè na e rö na nô ka e, pè vâi mwâ vè rhaaxâ mâ pè mör̂ö-r̂é cér̂é pa pwêr̂ê. 30Koa yè kâ vè yéé Ko-Ar̂ii i Bâô, wè xè xi-e na pètâbâ rö xe-ve vè ki nédaa né pè vi nawîî. 31Na e na ki yèri-a rö pwar̂a-ve pâr̂â nô ka yéé, mâ vi caa-ve, mâ vi rhôê, mâ ki mêr̂ê aʼ xe-ve, mâ vâpèr̂u mâ pâr̂â vi rhîaa wânii. 32Na e na ki e na câwâ xe-ve yè-ve vidù, mâ gëve vi kââwaa-ve mâ vi cöö nô xe-ve vè rhaaxâ, na ûr̂û ké cöö nô xe-ve i Bâô rö-i Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index