Search form

Ephésiens 5

1Tö ökâré, na e na gëve waa nêr̂ê pè vi cir̂i Bâô, na ûr̂û pâr̂â dö pâlè-è pa dö wêê nénââ xi-e. 2Vâr̂â vèr̂i rö-i vi méar̂i, na ûr̂û Kérisö, wè na méar̂i-ré mâ na kâyâi-e yè Bâô vè ké-ré, na ûr̂û kwââvâr̂â mâ êê pwaér̂ö ka dö borhêê e.

Mör̂u Vèr̂i Rö-I Daa

3Koa yè vi aʼ i mêr̂ê aʼ né nô ka yaané, mâ vi yôôbö, mâ vi wêêgûr̂û, wè na da pâr̂i pâr̂â kâmö pa vi rheewaa-r̂é. 4Na e na ki mâ da pwêr̂ê xè xe-ve pâr̂â mêr̂ê aʼ ka vee, mâ vi bwir̂i, mâ vi aʼvè rhônô, wè pâr̂â kââ ka da pâr̂i câwâ ka e; aè na e rö na pâr̂â mêr̂ê aʼ né ëi. 5Wè na e na gëve tâwai, êr̂ê, nè yèri ké-r̂é rö-i kaa vi ye-nôâ rö mwâcir̂i i Kérisö mâ Bâô, cér̂é paxa vi yôôbö, yaané mâ vi wêêgûr̂û.

6Na e na ki yèri kâmö ka yè pè vi mür̂ü-ve rö-i mêr̂ê tëvë ka vi bwir̂i. Wè na pûû-é na pâr̂â kââ-ré, na pwa yèr̂i pâlè pa da pwêr̂êwaa na vi rhôê i Bâô. 7Na e na ki yèri ke-ve rö pwar̂a-r̂é. 8Gëve tö ka orê mâ' xiréé, aè gëve daa rö-i Ör̂ökau xina. Na e na ki gëve vâr̂â vèr̂i ûr̂û pâr̂â pâlè daa. 9Wè pâr̂â vi kââwaa, mâ târi mâ avâr̂i, ökâré pâr̂â pwêê né daa. 10Na e na gëve rhîâgür̂ü pâr̂â kââ ka e yè Ör̂ökau, 11aè gëve da vi nââbéé pâr̂â câwâ né orê, wè na yèri-a pwêê, aè na e na gëve pè yerii-r̂é. 12Wè é köö cè ki mâ êr̂ê vèa pâr̂â câwâ i pâlè orê, aè nè rhau tö vèa rö-i daa na pâr̂â kââ ré pè yerii, 13wè na wê daa vèa i pâr̂â kââ ré é pè tö vèa. 14Ökâré pûû ké êr̂ê:

«Tâ rhî na gèi ré kur̂u,

Tömâ rua rai paxa pèii mé,

Nè yè daa yè-i na Kérisö.»

15Waa tö rhûû e ké waa xe-ve, gëve da waa i bwir̂i, aè gëve waa ûr̂û pâr̂â kâmö pa gaamëë. 16Waa vè dö kââ nédaa, wè na yaané na pâr̂â nédaa. 17Tö ökâré, gëve da waa ûr̂û ka yèri xi-e, aè rhîâgür̂ü rhî vè e i Ör̂ökau.

18Gëve da vi bwéjé xè-i divââ, wè na yörhèè-ve yè yaané, aè na e na gëve rhâri xè-i ko. 19Vi tëvë na gëve vè rhaaxâ rö-i Salamo mâ pâr̂â rhe, mâ rhe né ko mâ rhe vi or̂o pè pè kau Ör̂ökau xè-i dö wêê nénââ xe-ve. 20Gëve bâ ëi xè-i pâr̂â kââ yè Bâô Pevaa, rö-i néé Ör̂ökau xé-r̂é Ièsu Kérisö.

Pâr̂â Bwè Mâ Pâr̂â Kui-Ré

21Gëve vi pwêr̂ê-ve rö-i bar̂a yè Kérisö. 22Na e na pâr̂â powè na ké-r̂é pwêr̂êwaa pâ kui-r̂é, ûr̂û ké pwêr̂ê xé-r̂é Ör̂ökau. 23Wè na gwâ bwè na kui-e, na ûr̂û Kérisö wè na gwâ Ékalésia, ce ré kar̂ö-è mâ Ör̂ökau xi-e. 24Na pwêr̂êwaa Kérisö na Ékalésia, na ûr̂û-ré na pâr̂â powè, wè na e na ké-r̂é pwêr̂êwaa pâ kui-r̂é rö-i pâr̂â kââ.

25Aè gëve pâ kui-r̂é, wè méar̂i bwè xe-ve, na ûr̂û ké méar̂i Ékalésia i Kérisö, wè na kâyâi-e na ce vè ki-e, 26cè ki rheewaa Ékalésia-ré, mâ waa e rö-i rhëë né vi batiyi mâ rö-i nô xi-e, 27cè ki tö vèa rö némèè-è na rhîrhér̂é, mâ na yèri-a ka kö gör̂ö pwê rö xi-e, mâ ka vi yi pwi, mâ pâr̂â kââ ka ûr̂û-ré, aè na ar̂ii mâ na e kwéyë. 28Ökâré wêyê i pâr̂â pâi, cè ké-r̂é méar̂i bwè xé-r̂é êr̂ê, dö kar̂ö-r̂é. 29Wè na yèri-a kâmö ka yè rhîaa i kar̂ö-è, aè na pè ara-è e mâ vi yamaiwaa-è, na ûr̂û-ré na ké waa i Kérisö yè Ékalésia, 30wè gèré pâr̂â béé kar̂ö-è na gèré. 31«Tö ökâré, nè kâyâi pevaa xi-e mâ pâni-e na wi, mâ vi rhùvia-r̂u cur̂u bwè xi-e, na bör̂i rhaaxâ na kar̂ö-r̂u.» 32Na kau na ka tö yêr̂ê; gö êr̂ê ûr̂û-ré rö-i nô né ké tö vèa i Kérisö mâ Ékalésia. 33Ökâré na e na wi cè ki méar̂i bwè xi-e ûr̂û-é, aè na e na bwè cè ki rheewaa kui-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index