Search form

Galates 2

Paulo Mâ Bör̂i Aposetolo

1Aè tèi nédèè pâr̂â nédö ka pârör̂ö na ma kavùè, wè gö vi tëë na Iérusalèm gövu Barabas, aè gö aʼyè bar̂ee Tito. 2Aè gö vi wa dèxâ êr̂ê vèa. Gö bör̂i wê pèri yè-r̂é ö vi rherhî ré gö vi vaa i yè pâi pa dö töö, mâ gö pèri vidù bar̂ee yè-r̂é paxa mâʼ na rhenô né-r̂é, koa-wi bwir̂i kè xi-nya, mâ ké vi rhâmâ xi-nya mâʼ. 3Aè tö rhûû wi-a Tito ré tö gövu, wi xè Héléni, wè é da wapaur̂u-é na ka pè vâr̂â yêr̂ê-ê, 4na pûû-é na pâr̂â pâ kaavèâi pa veevee ré wê vi ru mâ cuur̂i-r̂é rö pwar̂a-ve na ka pwêr̂ê yè târi ré gèvé tö xar̂a rö-i Kérisö Ièsu, cè ké-r̂é pè ria-vé vè kâmö xé-r̂é.

5Gèvé bör̂i da cëi ké yè tâ nôô yè-r̂é rha pè mèèxa, cè ki tö mör̂ö rö pwar̂a-ve na ké avâr̂i i vi rherhî. 6Aè pâr̂â kâmö paxa mâʼ na rhenô né-r̂é – ké waa xé-r̂é mâ na da tâ mwér̂é yè-nya, wè na da vi rhî waa kâmö na Bâô, wè pâi-ré paxa mâʼ na rhenô né-r̂é, wè cér̂é da waa bé yè-nya. 7Aè cér̂é dè rhîâgür̂ü, êr̂ê, é nââ yè-nya vi rherhî vè ki pâr̂â kâmö é da pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é, na ûr̂û-ré yè Pètèru vè ki pâr̂â kâmö ré é pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é, 8wè ce ré waa wêê nénââ i Pètèru yè nêr̂ê né aposetolo vè ki pâr̂â kâmö é pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é, wè Bâô ré waa rö xi-nya vè ki pâi pa dö töö, 9aè Iakobo, mâ Kéfa, mâ Ioané dè pâi ré é êr̂ê-r̂é, êr̂ê, cér̂é pâr̂â rhea, wè cér̂é wê tö rhûû vi méar̂i vi bwir̂i ré é nââ yè-nya, cér̂é bör̂i nââ yè-vu Barabas köwi é gaamëë né vi rhaaxâ, cè gövu vi wa pâi pa dö töö, aè cér̂é vi wa pâr̂â kâmö ré é pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é na cér̂é. 10Cér̂é rhî vè e rö, cè gövu dè tâ néxâi yè rö pâr̂â kâmö pa rhauadè xè pâr̂â ékalésia xé-r̂é rö Iérusalèm. Ö kââ-ré kââ ré wê cowa wêêgûr̂û-nya xè ka waa.

Paulo Wè Na Aʼcaa Kéfa Rö Anétioka

11Aè na wê pwa rö Anétioka na Kéfa, gö bör̂i tömâ rö némèè-è, wè na wê vi mür̂ü. 12Wè na mö ké yèri bör̂i pâi pa mi rai Iakobo, na bör̂i wê ara cér̂é pâi pa dö töö na ce, aè cér̂é wê pwa, na bör̂i ökwiyùù-é mâ tö koa, wè na bar̂a i-r̂é paxa é pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é. 13Aè cér̂é bör̂i veevee na bör̂i xè Juda ûr̂û Pètèru, na bör̂i koyo aau bar̂ee rö veevee xé-r̂é na Barabas. 14Gö bör̂i tö rhûû na cér̂é da vi vè târi rö-i avâr̂i i vi rherhî, gö bör̂i êr̂ê yè Kéfa rö némèè-r̂é wânii, êr̂ê: «Gèi kâmö xè Juda, gè câwâ rö-i wêyê né dö töö, aè gè da câwâ xè-i pâi xè Juda, na bör̂i wêr̂êi gè wapaur̂u pâi pa dö töö cè ké-r̂é câwâ rö-i wêyê né pâi xè Juda?»

Cér̂é Mör̂u Xè-I Tâ Néwèi Na Pâi Xè Juda Mâ Pâi Pa Dö Töö

15Gèré pâi xè Juda rö-i kar̂ö, aè gèré da dèxâ ka vi mür̂ü rai pâi pa dö töö. 16Gèré wê tâwai, êr̂ê, é da aʼvè târi kâmö rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö, aè xè-i rö tâ néwèi yè Ièsu Kérisö, gèvé bör̂i a paxa tâ néwèi bar̂ee yè Ièsu Kérisö, cè ki mâ aʼvè târi-vé rö-i tâ néwèi yè Kérisö, aè na da rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö, wè na yèri aau rha kar̂ö ré é yè aʼvè târi-e xè-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö. 17Aè gèré yè vi mèyè, cè ki mâ aʼvè târi-ré na Kérisö, aè gèré pâr̂â paxa vi mür̂ü, na wêr̂êi, nè kâmö ré waa nêr̂ê yerii na Kérisö? Aè! 18Wè gö yè vâi tëë pâr̂â kââ ré gö wê cowa kâ vè maii, gö bör̂i dè êr̂ê vèa-nya, êr̂ê, gö kâmö ka tar̂a kwéjîr̂i. 19Wè gö wê mé yè mââyöö xè-i mââyöö, cè ki göi xa mör̂u yè Bâô. 20É wê cowa pè sataurö i-nya vèâ Kérisö, aè na ki gö mör̂u, na bör̂i da gènyâ-ré, aè dè Kérisö ré mör̂u rö xi-nya, aè ö mör̂u ré gö mör̂u-i rö kar̂ö, wè gö mör̂u-i rö tâ néwèi yè O i Bâô, ré wê méar̂i-nya, mâ wê nââ-ê vè ki-nya. 21Gö da aʼvè bwir̂i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô; wè nè tâwai wii na aʼvè târi mi xè-i mââyöö, nè yè bör̂i döwi na ké mé i Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index