Search form

Galates 3

Mââyöö Ra Tâ Néwèi

1Pâi xè Galatia pa vi bwéjé éé, wîr̂î ré wê kâgayu-ve, gëve ré é yù pèri yè pièmè-ve Ièsu Kérisö ré é pè cevè-è? 2Ökââ rö kââ ré gö bar̂i tâwai rai-ve, Na wêr̂êi, gëve wê cëi ko rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö ra, wi xè-i yè vi rherhî ka e? Ké pwêr̂ê xe-ve mâ tâ néwèi. 3Na wêr̂êi, gëve dè vi mür̂ü ûr̂û-ré? Gëve dè rhavûû rö-i ko, aè xina gëve yè pè cowa rö-i kar̂ö? 4Na wêr̂êi, gëve wê cowa bwêêpë bwir̂i rö-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô? Na ki yè bwir̂i! 5Na ki nââ yè-vé Ko-Ar̂ii na Bâô, mâ waa rö pwar̂a-ve pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö, na wêr̂êi na waa ûr̂û-ré rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö ra, wi yè waa rö-i ké pwêr̂ê mâ tâ néwèi yè vi rherhî ka e?

6Na ûr̂û ka yu rö-i Abérahama, na tâ néwèi yè Bâô, na bör̂i aʼvè târi-e na Bâô pûû-é na tâ néwèi xi-e. 7Tö ökâré, rhîâgür̂ü na gëve, êr̂ê, cér̂é paxa kèi tâ néwèi, wè cér̂é ré pâr̂â mör̂u Abérahama. 8Aè na wê tö vèa mâ' xiréé rö-i ka yu, êr̂ê, nè yè aʼvè târi pâi pa dö töö rö-i tâ néwèi na Bâô, na nââ vi rherhî yè Abérahama, êr̂ê «É yè aʼvui pâr̂â névâ ka dö töö rö xi-i.» 9Ökâré pûû ké rhau aʼvui pâr̂â kâmö pa vi tâ néwèi cér̂é vèâ Abérahama, kâmö ka tâ néwèi.

10Aè cér̂é paxa cëi nêr̂ê né mââyöö, wè cér̂é tö é vè ria né yerii xè-i ké wê yu röi, «Cér̂é yerii vidù na cér̂é wânii ré yè da köiwaa vè mör̂ö pâr̂â kââ ré é yu rö pèci né mââyöö cè ki mâ waa!» 11Aè na dè tö vèa, êr̂ê, na yèri kâmö ré é aʼvè târi-e rö némèè Bâô xè-i mââyöö, wè é wê yu êr̂ê: «Wè nè yè mör̂u rö-i tâ néwèi na kâmö ka târi.» 12Aè mââyöö, wè na da kèi tâ néwèi, aè na êr̂ê na ce, êr̂ê: «Ö kâmö ré waa pâr̂â câwâ né-é, wè nè yè mör̂u rö xé-r̂é.»

13Kérisö, wè na urhii-ré tëë rai yerii né mââyöö, wè na waa-è vè yerii vè ké-ré, wè é wê cowa yu, êr̂ê: «Cér̂é yerii na pâr̂â kâmö ré é wê pè cevè-r̂é rö kêê.» 14Cè ki yè yexèvè rö Kérisö Ièsu na aʼvui i Abérahama yè ba xè dö töö, mâ cè ki wê wii yè-ré xè-i tâ néwèi na ko ré é vi rherhîrëi baayê ma'.

Mââyöö Mâ Vi Kîbô

15Pa kaavèâi-nya mwêê, gö êr̂ê ûr̂û mêr̂ê aʼ i kâmö, êr̂ê, nè dè vi kîbô na kâmö, na ki wê cowa rhùvia, na bör̂i yèri tëë kâmö ré yè cöö, mâ ré yè câwâ tëë rö-i. 16Aè ö vi rherhî baayê ma', wè é wê vi rherhî yè Abérahama mâ mör̂u-é. É da êr̂ê, êr̂ê, pâr̂â mör̂u-é, ûr̂û ka pôr̂ô, aè na rhaaxâ rö, ûr̂û ké, êr̂ê: «Mör̂u i, ökâré Kérisö.» 17Aè gö êr̂ê na gènyâ, êr̂ê, ö vi kîbô ka é rhùvia i Bâô mâ', wè na da tâwai na mââyöö ké yè cöö tëë tèi nédèè tâwarè rha kâmö kâmö na ma dèxâ kâmö na ma pârör̂ö na pâr̂â nédö cè ki mâ aʼvè bwir̂i vi rherhî baayê ma'. 18Wè nè yè xè-i mi mââyöö na kaa vi ye-nôâ, nè da bör̂i mi xè-i vi rherhî baayê ma', aè rö-i vi rherhî baayê ma' na ké wê méar̂i Abérahama i Bâô.

19Aè cè-yé na mââyöö? Na ûr̂û böömèè é nââ xè-i pâr̂â ka tar̂a kwéjîr̂i kwéyë rua ké wê pwa i mör̂u ré é vi rherhî yè-è baayê ma'; cér̂é pè tömâ mââyöö na pâr̂â angéla rö-i néxar̂a â dèxâ kâmö ka vi tö négowé. 20Aè ö ce ré vi tö négowé, wè na da ki rö rhaaxâ kâmö, aè na dè rhaaxâ rö na Bâô.

Léé Wakè I Mââyöö

21Na wêr̂êi, na tömâ yè vi rherhî baayê ma' i Bâô na mââyöö? Aè! É wê nââ mâ mââyöö ré tâwai yè vi pè mör̂u, avâr̂i, nè yè kèi mââyöö na aʼvè târi. 22Aè na wê yâwîî pâr̂â kââ wânii tö é vè ria né yerii na ka yu, cè ki mâ nââ yè pâr̂â kâmö pa tâ néwèi rö-i tâ néwèi yè Ièsu Kérisö, ö kââ-ré é vi rherhîrëi baayê ma'.

23Aè na wê da tö pwa na tâ néwèi, é bör̂i rhau töwîî-ré tö é vè ria né mââyöö, târ̂î êr̂ê vèa i tâ néwèi. 24Ökâré ké vi aʼpâgür̂ü yè-ré i mââyöö cè ki yörhèè-ré ua Kérisö, cè ki mâ aʼvè târi-ré rö-i tâ néwèi. 25Aè na wê pwa xina na tâ néwèi, na bör̂i da winô né-ré tëë na kâmö ka vi aʼpâgür̂ü.

26Wè gëve rhau pâlè Bâô na gëve wânii rö-i tâ néwèi yè Kérisö Ièsu. 27Wè gëve wânii ré é wê batiyi-ve rö-i Kérisö, wè gëve wê cur̂i Kérisö. 28Na bör̂i da wii tëë na kâmö xè Juda, mâ kâmö xè Héléni, aè na da wii tëë na kâmö êê yavia mâ kâmö ka dö kâmö, aè na da wii tëë na wi mâ bwè; wè na rhaaxâ rö na gëve wânii rö Kérisö Ièsu. 29Aè gëve yè pâr̂â kâmö i Kérisö, gëve bör̂i pâr̂â mör̂u Abérahama, pâr̂â kâmö pa wii yè-r̂é na kaa vi ye-nôâ rö-i vi rherhî baayê ma'.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index