Search form

Galates 4

1Gö bör̂i êr̂ê na gènyâ, êr̂ê, nè mö ké o yar̂i na kâmö ré é vi ye nôâ yè-è, na bör̂i da pi dèxâ na nô-né vèr̂i kâmö xi-e, rhaaxâr̂ö, na dè kaavûû wânii na ce; 2aè na tö é ria né pâr̂â kâmö pa vi waa tö rhûû mâ pâr̂â pa vi winô kwéyë rua nédaa ré na wê aʼdâ mâ' na pevaa xi-e. 3Na ûr̂û-ré bar̂ee na gèré, wè gèré wê o yar̂i, é bör̂i wê winô yè-r̂é rö-i pâr̂â kaa vi câwâ ka baayê né bwêê jë. 4Aè na wê yexèvè rö-i na pâr̂â nédaa, na bör̂i tùr̂ùwaa O xi-e ka é ër̂i-e rö-i bwè na Bâô, mâ ka é ër̂i-e rö é vè ria né mââyöö, 5cè ki vi urhii pâr̂â kâmö ré tö é vè ria né mââyöö, cè gèré cëi ké vi ër̂i-ré i Bâô.

6Aè pûû ké dö pâlè-è xe-ve, na bör̂i kâyâi rö wêê nénââ xé-r̂é na Bâô ko i O xi-e ré vi aʼ êr̂ê «Aba! Pevaa!» 7Tö ökâré, gè da kâmö êê yavia tëë, wè gè o i pevaa; aè gè yè o xi-e, gè kâmö é vi ye nôâ yè-è bar̂ee xè-i mi Bâô.

Na Tâ Pêê Bar̂a Rö Xi-E Na Paulo Wa Pâi Xè Galatia

8Aè xiréé mâ', na gëve da tö tâwai Bâô, gëve bör̂i vi kâmö yar̂i i pâr̂â kââ ka da dö Bâô. 9Aè xina, wè gëve dè tâwai Bâô, aè na tâwai-ve na Bâô, gëve bör̂i pugèwè-ve tëë xi-yé yè pâr̂â vi câwâ ka baayê, mâ ka yör̂a, mâ döwi, ö kââ-ré gëve rhî vè e tëë cè ke-ve kâmö yar̂i yè-è? 10Gëve waa tö rhûû pâr̂â nédaa mâ var̂ui, mâ pè mèèxa, mâ nédö! 11Gö bör̂i bar̂a xe-ve, koa-wi bwir̂i na nêr̂ê-nya yè-ve.

12Pa kaavèâi-nya mwêê, gö vi bëia yè-ve cè ke-ve ûr̂û-nya, wè gènyâ, gö ûr̂û-ve. 13Gëve da waa vè yaané-nya yawi. Aè gëve wê tâwai, êr̂ê, gö vi vaa i baayê yè-ve vi rherhî xar̂a méyë i kar̂ö-nya. 14Aè ökââ ka tâ cérè yè-ve ré mi xè-i kar̂ö-nya, wè gëve da rhî vè yaané, mâ virai-nya xè-i; aè gëve dè cëi-nya na ûr̂û angéla i Bâô, mâ na ûr̂û Kérisö Ièsu. 15Aè âri ö ké vi aʼvè e xe-ve mâ? Wè gö ye vè avâr̂i-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè wii na wêyê né-nya, gëve yè wê tâwai ké yè cuur̂u pièmè-ve cè ke-ve nââ mi yè-nya. 16Na wêr̂êi, gèré vi rhîaa xé-ré xina xè-i ké êr̂ê avâr̂i xi-nya yè-ve?

17Cér̂é rhî vè e-ve vè mör̂ö na cér̂é, aè na da e rö, wè cér̂é rhî vè e ké yè pè vidù rhar̂i-ve rai-nya cè ke-ve rhî vè e-r̂é vè mör̂ö. 18Aè na e na ké bâ rhî vè e vè mör̂ö nô ka e, aè koa yè rhî vè e rö tèi ö kââ-ré na dè tö gèré. 19Pâr̂â pâlè-nya mwêê, na pèii na pwéé-nya wa-ve, na ûr̂û kâmö ré tâwé kwéyë rua na ké yè wê cî e i Kérisö rö pwéé-ve. 20Üüwa, gö rhî vè e ké yè tö vèâ gèré-nya xina, mâ pi dèxâ i ké tëvë xi-nya, wè gö vi rhèè wa-ve.

Pè Virù Rö-I Agara Mâ Sara

21Êr̂ê yè-nya na gëve, gëve paxa rhî vè e ké yè tö é vè ria né mââyöö, na wêr̂êi, gëve da tâ pâgür̂ü mââyöö? 22Wè é yu, êr̂ê, cur̂u kaar̂u na dulè Abérahama, dèxâ, wè o i bwè xè-i êê yavia, Agara, aè o i dö bwè na dèxâ, Sara. 23O i bwè xè-i êê yavia, wè é ër̂i-e rö-i nô né kar̂ö, aè o i dö bwè, wè é ër̂i-e rö i nô né vi rherhî baayê ma'. 24Pâr̂â kââ-ré, wè yeyèè pè virù vèr̂i duö bwè-ré wè duö vi kîbô, dèxâ bwè, wè na mi xè gwêêwè Sinai, aè na vi ër̂i yè êê yavia, ökâré Agara. 25Ö Agara-ré wè Sinai, gwêêwè ré tö Arabia, na virù vèr̂i Iérusalèm xina, wè na tö êê yavia na ce mâ pâr̂â pâlè-è. 26Aè ö Iérusalèm rö rua, wè na wii na târi yè-è; na dö pâni-ré na ce. 27Wè é yu êr̂ê:

«Vi or̂o ria gèi, bwè ka tenu, gèi ré da vi ër̂i;

Piyir̂i mâ aʼvè kau rua, gèi ré wê da tö tâ pêê yawi mârhër̂ë né vi ër̂i.

Wè cér̂é yè pôr̂ô na pâr̂â pâlè bwè-ré,

Wê dö töö rai bwè-ré wii na kui-e.»

28Pa kaavèâi-nya mwêê, gëve-a pâr̂â pâlè-è rö-i nô né vi rherhî baayê mâ, na ûr̂û Isaka. 29Aè xiréé, wè na wê kâ vè yaané kâmö ré é ër̂i-e rö-i ko na kâmö ré é ër̂i-e rö-i kar̂ö, na bör̂i dè ûr̂û-ré bar̂ee xina. 30Aè ö jië ré na êr̂ê na ka yu? «Rhau yayâwâ bwè êê yavia cur̂u o yar̂i xi-e, wè nè yè da wii na kaa vi ye-nôâ yè o yar̂i i bwè êê yavia cur̂u vèâ o yar̂i i dö bwè.» 31Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya mwêê, gèré da pâlè bwè êê yavia na gèré, aè gèré pâr̂â pâlè bwè ka dö bwè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index