Search form

Galates 5

Koa Yè Kâ Vè Bwir̂i Tëë Târi Xe-Ve

1Na pè târi-ré na Kérisö cè ki wii na târi yè-ré, tö ökâré, wè tömâ vè mör̂ö, aè koa yè kâyâi-ve tëë yè kaa jir̂è né êê yavia.

2Tö rhûû, gènyâ Paulo, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, gëve yè cëi vi pè vâr̂â yêr̂ê, nè yè bör̂i da dö kââ yè-ve na Kérisö. 3Mâ gö êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa cëi vi pè vâr̂â yêr̂ê êr̂ê, na e na ké-r̂é waa kwéyë mââyöö wânii. 4Na da wii ke-ve tëë rai Kérisö, gëve paxa bar̂i aʼvè târi-ve rö-i mââyöö; gëve wê bèi rai vi méar̂i vi bwir̂i. 5Wè gèvé târ̂î rö-i ko, vi târ̂î yè nô ka târi mi xè-i tâ néwèi. 6Wè na da dö kââ rö pwar̂a Kérisö Ièsu na pè vâr̂â yêr̂ê, mâ da pè vâr̂â yêr̂ê, aè na e rö na tâ néwèi ré waa nêr̂ê rö-i vi méar̂i.

7Gëve wê rhâmâ e; aè wîr̂î ré aʼrhua-ve cè ki rhèwir̂i-ve rai pwêr̂êwaa avâr̂i? 8Ö pè pè rhèwir̂i-a, wè na da xè-i mi Bâô ré vi aʼyè-ve. 9Na pè cùù var̂awa wânii na rha lévèn ka yar̂i. 10Gö tâ néwèi-ve rö-i Ör̂ökau, êr̂ê, nè yè da pi dèxâ na vi tâ néxâi xe-ve, aè ö kâmö ré pè rhèwir̂i-ve, wè nè yè kaxe pè urhii ka mi xè-i Bâô, na da tâ mwér̂é êr̂ê wîr̂î.

11Aè gènyâ, wè pâ kaavèâi-nya mwêê, gö yè bâ vi vaa i pè vâr̂â yêr̂ê, xi-yé ré é yè bâ waa vè yaané-nya xè-i? Tö rhûû na wê yèri tëë pè dùxè i sataurö! 12Na e na ki wê yörher̂e-r̂é rai-ve, cér̂é paxa kâ vè bèi-ve!

13Pâ kaavèâi-nya mwêê, é wê aʼyè-ve yè târi yè-ve, rhaaxâr̂ö, koa yè vi pugèwè târi yè-ve vè pûû nô né kar̂ö; aè gëve vi waa kâmö yar̂i vèâ rö-i vi méar̂i. 14Wè é pè yexèvè wânii rö-i rhaaxâ rö nô, êr̂ê: «Gè yè méar̂i kâmö ré tö vè ubwa i ûr̂û-i.» 15Aè gëve yè vi kùxè-ve, mâ vi öi-ve, koa-ve, koa wè-ve kâ vè bwir̂i-ve.

Köiwaa Vèr̂i Rö-I Ko, Aè Na Da Rhî Vè E I Kar̂ö

16Gö êr̂ê na gènyâ, na e na ki gëve bâ vi rö-i ko, aè gëve da waa rhî vè e i kar̂ö. 17Wè na pi dèxâ na rhî vè e i kar̂ö rai ko, mâ na pi dèxâ na rhî vè e i ko rai kar̂ö, wè cur̂u dè vi rhîaa xi-r̂u, cè ke-ve da waa ö kââ-ré gëve dè rhî vè e. 18Aè na ki yè yörhèè-ve na ko, gëve bör̂i da tö é vè ria né mââyöö.

19Ökâré, na wê tö vèa na pâr̂â nêr̂ê né kar̂ö, wè câwâ döwi, mâ vi yôôbö mâ câwâ né yerii, 20mâ waa ar̂ii yè pâr̂â kââ, mâ câwâ ar̂ii uyûi, mâ vi rhîaa, mâ vi caa, mâ vi pèr̂i, mâ vi rhôê, mâ kwér̂ènô, mâ vi tia vè kaar̂u, mâ pi vi kaavèâi, 21mâ vi wêêgûr̂û, mâ wâyö i bwir̂i, mâ vi yâwâ, mâ pâr̂â kââ ka ûr̂û-ré. Gö êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â kââ-ré, na ûr̂û ké êr̂ê vèa xi-nya baayê, êr̂ê, rhau cér̂é paxa waa ûr̂û-ré, wè nè da wii ké-r̂é kaa vi ye-nôâ i mwâcir̂i i Bâô.

22Aè pâr̂â pwêê ko, wè vi méar̂i, mâ vi or̂o, mâ nâânévâ, mâ kièo e, mâ vië, mâ câwâ ka e, mâ avâr̂i, mâ yör̂a e, mâ rhî vè e ka pâr̂i; 23na da ya pâr̂â kââ-ré na mââyöö. 24Aè cér̂é paxa ki Kérisö, wè cér̂é cowa pè sataurö i kar̂ö-r̂é, xar̂a pâr̂â vi wêêgûr̂û-é mâ pâr̂â rhî vè e-é. 25Gèré yè mör̂u rö-i ko, na e na gèré bâ köiwaa vi rö-i ko. 26Koa yè vi mèyè bwir̂i ké-ré tö-i vi rhèè na dèxâ yé dèxâ, mâ vi yar̂ii na dèxâ yè dèxâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index