Search form

Galates 6

Kaxe Vi Cëi Pâr̂â Nékaxe Xe-Ve

1Pâ kaavèâi-nya mwêê, nè yè pè cêrhö dèxâ kâmö na nô ka yaané, nêr̂ê-ve pâr̂â kâmö rö-i ko, na ké yè kâ vè târi-e rö-i wêê nénââ ka kièo. Aè koa-i rö, koa-wi xa waawaa yè-i bar̂ee. 2Kaxe vi cëi pâr̂â nékaxe xe-ve, mâ pè yexèvè ûr̂û-ré mâ'âyöö i Kérisö. 3Wè nè yè dè tâ néxâi na dèxâ kâmö, êr̂ê, na dö kââ na ce, aè na da dö kââ aau, na bör̂i dè ârui-e na ce. 4Aè na e yè kâmö na ki yè dè waawaa wîr̂î pâr̂â nêr̂ê-ê cè ki yè pâr̂i-e na ké yè êr̂ê ki-e, dè rö xi-e rö, aè na da rö ké yè pè virù-é vèr̂i dèxâ. 5Wè cér̂é yè dè kaxe vidù pâr̂â nékaxe xé-r̂é na pâr̂â kâmö.

6Aè nêr̂ê kâmö ré é aʼpâgür̂ü yè-è nô, na ké yè nââ pâr̂â kââ ka e yè kâmö ré aʼpâgür̂ü yè-è.

7Koa yè pè vi mür̂ü-ve; na dö tâ cérè na ké yè rhônô wa Bâô, wè ö ké nai i dèxâ kâmö, nè yè bör̂i dè vi yiur̂u ûr̂û-ré. 8Wè ö kâmö ré nai yè dö kar̂ö-è, nè yè bör̂i dè vi yiur̂u ké bo xè-i kar̂ö; aè ö kâmö ré nai yè ko, wè nè yè vi yiur̂u mör̂u ka yè da tâwai yèr̂i xè-i ko. 9Na e na ki gèré da tâwai yör̂a rai nêr̂ê ka e, wè gèré yè dè vi yiur̂u rèi dö nédaa-né, na ki gèré da yör̂a rö. 10Bör̂i tèi ökâré na wii na nédaa né yè-r̂é, na bör̂i e na gèré waa nêr̂ê ka e yè pâr̂â kâmö wânii, mâ é yè dö waa vi kwéjî yè-r̂é paxa kaavèâi rö-i tâ néwèi.

Léé Pâr̂â Ka Yakoa Mâ Nô Né Vi Méar̂i

11Tö rhûû vèr̂i ké kau i pâr̂â ka yu ré gö wê cowa yu vèr̂i yè-ve i dö néxar̂a â-nya. 12Pâr̂â kâmö ré cér̂é rhî vè e ké yè aʼvè e-r̂é rö-i nô né kar̂ö, wè cér̂é wapaur̂u-ve rö-i ké waa vâr̂â yêr̂ê, koa-wi mâ aʼvè yaané-r̂é xè-i sataurö i Kérisö. 13Wè cér̂é da pwêr̂êwaa mââyöö na pâr̂â kâmö pa wê vâr̂â yêr̂ê, aè cér̂é rhî vè e rö ké yè pè vâr̂â yêr̂ê-ve, cè ké-r̂é vi êr̂ê ké-r̂é rö-i kar̂ö-ve. 14Aè gö yè da vi êr̂ê ki-nya na gènyâ, aè na e rö rö-i sataurö i Ör̂ökau xé-r̂é Ièsu Kérisö, wè na wêyê né ké wê pè sataurö bwêê jë vè ki-nya na ce, na ûr̂û-nya vè ki bwêê jë! 15Wè na da dö kââ na pè vâr̂â yêr̂ê mâ da pè vâr̂â yêr̂ê, aè na dè e rö na kâmö ka é yaxai-e vè döwöö 16Aè rhau cér̂é wânii ré cér̂é rhau vi waa dâ-ré, wè na e na ki tö pwar̂a-r̂é na nâânévâ mâ vi kââwaa mâ yè bar̂ee Israèl i Bâô!

17Aè rhavûû xina, wè koa yè rhèwir̂i-nya tëë na dèxâ kâmö, wè na tö kar̂ö-nya na pâr̂â wê pètâbâ i Ièsu.

18Pa kaavèâi-nya mwêê, ki tö pâr̂â ko-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö! Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index