Search form

Hébreux 1

Na Tëvë Na Bâô Wêyê Né Na O Xi-E

1Ö Bâô ré pè aʼ mâʼ xiréé pâr̂â pâ pevaa xé-ré, cér̂é vi wêyê né na pâr̂â pérövéta rö-i pâr̂â nô mâ pâr̂â ké waa ka pôr̂ô, 2wè na tëvë yè-ré bar̂ee rèi pâr̂â nédaa xina, na vi wêyê na O xi-e, ö ce ré é pugèwè-è ki ye nôâ yè-è pâr̂â kââ wânii, mâ yaxai rö xi-e pâr̂â bwêêiapâ wânii, 3aè ce rö ka kar̂a xè-i rhîrhér̂é Bâô mâ na ûr̂û mêr̂ê kaa töö xi-e, na pè tömâ vè mör̂ö pâr̂â kââ wânii xè-i nô xi-e ka ar̂inadö, aè na wê cowa nyââmöi rö-i pâr̂â yerii, na bör̂i wê cuè rö ékar̂aè é gaamëë i ka vi kwéjî rö rua.

Na Vi Kwéjî Aau Na O Rai Pâr̂â Angéla

4É pè vi kwéjî-e rai pâr̂â angéla, wè na wii na néé-é ka vi kwéjî rai-r̂é. 5Wè wîr̂î na angéla ré na êr̂ê yè-è na Bâô, êr̂ê:

«Gèi rö O xi-nya ré gö ër̂i-e,

Rèi nédaa xina, ökââ tëë mwâr̂â, gö yè dè Pevaa xi-i.»

Aè nè yè dè O xi-nya na ce?

6Ökââ tëë mwâr̂â, rèi ö nédaa ré na ër̂i vè döwöö ka paxanii rö bwêê jë, na bör̂i êr̂ê:

«Na e na ké-r̂é tâ nôô yè-è na pâr̂â angéla wânii i Bâô.»

7«Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â angéla xi-e

Cè ké-r̂é ûr̂û pâr̂â ko,

Aè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, wè cér̂é ûr̂û mèèjar̂a kêmör̂u.»

8Aè na êr̂ê na Bâô wa O xi-e, êr̂ê:

«Ö mwâcir̂i xi-i, wè Bâô, na kwéyë rua waavi,

Aè ö mèèjö né gaamëë, wè ökâré rö mèèjö né mwâcir̂i xi-i,

9Gè wê cowa méar̂i târi, mâ rhîaa yaané;

Tö ökâré na wê cowa ôâ-i na Bâô, wè Bâô xi-i,

Xè-i rhëë ka borhêê né vi or̂o;

Na waa yè-i rai pâr̂â pâ béé-i.»

10Ökââ dèxâ mwâr̂â, wè:

«Ör̂ökau mwêê, gè wê cowa waa kavèè bwêê jë rö ka rhavûû,

Aè pâr̂â nékö, wè nêr̂ê i duö néxar̂a â-i;

11Nè yè bör̂i dè bwir̂i rö,

Aè gè yè bâ tö aau na gèi;

Nè yè rhau bo röi na pâr̂â kââ-ré wânii ûr̂û dèxâ mêr̂ê cur̂i,

12Aè gè yè pwîr̂i pâr̂â kââ-ré na ûr̂û dèxâ âmëë pè yakôwîî,

Aè na ûr̂û bar̂ee cur̂i, nè bör̂i pi dèxâ na kétöné-r̂é,

Aè dè bâ gèi rö ré tö yawi mâ na yèri mèèwâ pâr̂â nédaa xi-i.»

13Aè wîr̂î na angéla ré na êr̂ê yè-è yawi na Bâô êr̂ê:

«Cuè ria rö ékar̂a-nya é gaamëë,

Kwéyë rua na göi pugèwè pâr̂â paxa vi rhîaa xi-i

Vè kavèè duö néxar̂a â-i xè ria.»

14Na wêr̂êi, cér̂é da pâr̂â ko pâ kâmö yar̂i i Bâô na pâr̂â angéla, vè ké-r̂é paxa é vi ye nôâ yè-r̂é vi pè mör̂u?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index