Search form

Hébreux 10

1Wè na ui né pâr̂â kââ ré yè pwa na mââyöö, aè na da virù vèr̂i pâr̂â kââ-ré, na bör̂i bâ tâ cérè aau na ké yè waa vè e kwéyë pâr̂â kâmö ré bâ vi nââ êê pwaér̂ö ka virù tèi pâr̂â nédö. 2Aè nè yè ûr̂û-ré, nè wêr̂êi, cér̂é yè da pè cowa ké yè nââ ra? Wè é yè rhaaxâ rö na ké yè waa e rö-i kâmö ré waa ar̂ii-ré, nè yè bör̂i tâîî cè ki yéé na pwéé-r̂é xè-i yaané xé-r̂é? 3Rö-i pâr̂â pè nâânévâ-ré, wè é bâ tâ néxâi tëë pâr̂â yaané, tèi dèxâ nédö mâ dèxâ nédö, 4wè na tâ cérè na ké yè virai pâr̂â yaané xè-i war̂a né pâr̂â pôr̂ômökau mâ nani wi.

5Tö ökâré, na êr̂ê na Kérisö tèi ökâré na pwa rö-a bwêê jë, êr̂ê:

«Gè da rhî vè e êê pwaér̂ö mâ pè nâânévâ,

Aè gè kâ vè tö vâ kar̂ö vè ki-nya;

6Gè da cëi dèxâ êê pwaér̂ö êê âr̂â ka tö wânii,

Mâ pè nâânévâ vè pè kwê i yaané.

7Gö bör̂i êr̂ê, êr̂ê, Bâô mwêê,

Aè é yu-nya rö pèci ré é pwîr̂i, tö rhûû,

Wè gö wê pwa na ka waa rhî vè e xi-i.»

8É wê êr̂ê rö rua, êr̂ê: «Pâr̂â pè nâânévâ ré é yö vè mii mâ pâr̂â vi ye êê pwaér̂ö mâ pâr̂â pè nâânévâ xè-i nô ka yaané, wè gè da rhî vè e, mâ gè da vi or̂o wa.» Ökâré pâr̂â pè nâânévâ rö-i wêyê né mââyöö, 9aè na êr̂ê bar̂ee na ce, êr̂ê: «Tö rhûû gö wê pwa na ka waa rhî vè e xi-i.» Na pè cowa na ce nô ka baayê cè ki pè tömâ na ce nô pèkaar̂u. 10Aè é pè rheewaa-r̂é xè-i rhî vè e-a rö-i rhaaxâ rö pè nâânévâ, wè kar̂ö Ièsu Kérisö.

11Pâr̂â kâmö pa nâânévâ wânii, wè cér̂é tömâ tèi pâr̂â nédaa mâ waa nêr̂ê, mâ bâ köiwaa pâr̂â vi ye êê pwaér̂ö ka bâ virù, ré da tâwai yè cöö yaané, 12aè ce, wè tèi nédèè ké nââ pè nâânévâ ka rhaaxâ rö i Kérisö vè ki pâr̂â yaané, na bör̂i vi na ka cuè na ce rö ékar̂aè é gaamëë i Bâô. 13Aè na bâ târ̂î kwéyë rua na ké mâ wê pugèwè pâr̂â pa vi rhîaa xi-e vè kavèè duö néxar̂a â-ê xè ria. 14Xè-i kwââvâr̂â ka rhaaxâ rö-ré, na waa vè târi na ce kwéyë rua waavi pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é.

15Aè na ye vè avâr̂i yè-ve bar̂ee na Ko-Ar̂ii tèi nédèè ké êr̂ê xi-e, êr̂ê:

16«Ökââ vi kîbô gö yè waa gèvé-r̂é,

Tèi nédèè pâr̂â nédaa ré na êr̂ê na Ör̂ökau, êr̂ê,

Gö yè nââ rö pwéé-r̂é pâr̂â mââyöö, na êr̂ê na Ör̂ökau, êr̂ê,

Gö yè nââ rö pwéé-r̂é pâr̂â mââyöö xi-nya,

Mâ gö yè yu bar̂ee rö pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é.»

17Na bör̂i êr̂ê bar̂ee na ce, êr̂ê: «Pâr̂â yaané xé-r̂é mâ ké tar̂a kwéjîr̂i xé-r̂é, wè gö yè da tâ néxâi tëë.» 18Aè nè yè cöö virai yaané, ö kââ-ré nè yè bör̂i da wii tëë na kwââvâr̂â pè nâânévâ vè kââ né yaané

Vi Vè Ubwa I Bâô Na Gèré

19Tö ökâré pâ kaavèâi-nya mwêê, na pâr̂i-ré na ké yè vi ru rö ka ar̂ii xè-i war̂a i Ièsu, 20rö-i wêyê ka mö ké döwöö mâ mör̂u ré na cîî vè ké-ré rö ké yörhur̂u xi-e ö mwââlöö pè cirher̂e mwâ ka ar̂ii, wè kar̂ö-è. 21Ökâré nè wii na kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî ré vi winô né wêê mwâ i Bâô, 22na bör̂i e na ki gèré vi vè ubwa i-e xar̂a wêê nénââ ka avâr̂i, mâ tâ néwèi ka rhâri, mâ pâr̂â pwéé-ré é nyââmöi rai vi tâ vi nénââ ka yaané, mâ kar̂ö ré é wê gââ i rhëë ka korhî. 23Na e na ki gèré tuwir̂i tuxâgür̂ü ka vi târ̂î ré gèré néwèi i, mâ da vi rhèè xè-i, wè na avâr̂i na ce ré vi kîbô baayê. 24Na bör̂i e na ki gèré vi tâ néxâi ré vèâ, cè ki tuö na vi méar̂i mâ pâr̂â nêr̂ê ka e. 25Gèré da virai vi kâ vèâi xé-ré, ûr̂û ké waa i bör̂i, aè na e na ki gèré vi pur̂â-ré vè mör̂ö mâ mör̂ö vi kwéjî na ki gëve rhîâgür̂ü nédaa, êr̂ê, na mö ké tö vè ubwa mi.

26Wè gèré yè waa yaané xè-i rhî vè e xé-r̂é, na ki gèré wê rhîâgür̂ü avâr̂i, nè yè da bör̂i wii tëë na ké yè nâânévâ vè kââ né yaané, aè na e rö, na ké mâ târ̂î xar̂a bar̂a vè kau vi rhôôr̂u ka yéé, 27mâ kêmör̂u ré yè wér̂a, ré cér̂é yè kê rö-i na pâr̂â paxa vi rhîaa. 28Ö kâmö ré texai mââyöö i Mosé, wè nè yè mé na ce na ké-r̂é pè ye vè avâr̂i na kaar̂u kâmö ra wi yè parir̂i, 29aè é yè da méar̂i-e, na wêr̂êi gëve tâ néxâi êr̂ê, nè da târi na ké yè waa pè urhii ka kau yè ö kâmö ré texai ria O i Bâô, mâ tâ néxâi êr̂ê kââ ka da ar̂ii na war̂a né vi kîbô, ré é rheewaa-è xè-i, mâ na aʼvè yaané ko né vi méar̂i vi bwir̂i? 30Wè gèré wê tâwai ö ce ré êr̂ê: «Nêr̂ê-nya na ka waa pè urhii mâ pè virù.» Aè ökââ tëë mwâr̂â, «Nè yè rhôôr̂u ba xi-e na Ör̂ökau.»

31Pè bar̂a vè kau na ké mâ bèi ö néxar̂a â Bâô ka mör̂u. 32Aè gëve tâ néxâi vèr̂i pâr̂â nédaa ka baayê, tèi nédèè ké pè daa-ve, wè gëve pè mör̂ö-ve rai vi paa ka kau xar̂a pâr̂â bwêêpë, 33rö-i dèxâ, é kâyâi-ve yè bwêêpë mâ vi aʼvè yaané, na ûr̂û cè ki mâ tarawaa-ve, aè rö-i dèxâ, gëve vi nââbéé pâi ré é waa vè yaané-r̂é ûr̂û-ve. 34Wè gëve méar̂i vidù pâr̂â kâmö ré é pöi-r̂é, aè gëve pè mör̂ö-ve xar̂a vi or̂o wa ké pè xé-r̂é pâr̂â nékwêêr̂ê-ve, aè gëve dè tâwai êr̂ê, na dè wii ke-ve nékaré lèèwi ka vi kwéjî mâ ka tö aau. 35Tö ökâré, koa yè virai mör̂ö xe-ve, ö kââ-ré na wii na pè urhii ka kau xè-i. 36Wè na dö kââ yè-ve na ké yè pè mör̂ö-ve cè ki gëve cëi ka é êr̂ê baayê, na ki gëve wê waa rö-i rhî vè e i Bâô.

37Wè é wê yu röi êr̂ê:

«Wè na wê tö vè ubwa na nédaa-né,

Nè yè bör̂i wê pwa na ce,

Mâ nè yè da yidöö.

38Nè yè mör̂u na kâmö xi-nya ka târi xè-i tâ néwèi.

Aè nè yè tëëtëë a mwâr̂â, nè yè bör̂i da vi or̂o wa-è na ko-nya.»

39Wè gèré da pâr̂â béé-r̂é paxa tëëtëë a mwâr̂â yè yaané, aè gèré béé-r̂é paxa tâ néwèi cè ki mör̂u na ko-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index