Search form

Hébreux 11

Tâ Néwèi

1Ö vi tâ néwèi, wè ökâré vi târ̂î ka mör̂ö yè pâr̂â kââ ré é néwèi yè-è, ré pè ye vè avâr̂i pâr̂â kââ ré é da tö rhûû. 2É wê aʼvè e pâr̂â pâi béâr̂i mâ' xiréé, xè-i ké wê tö xar̂a xé-r̂é tâ néwèi.

3Gèré rhîâgür̂ü xè-i tâ néwèi, êr̂ê, é wê yaxai pâr̂â kââ wânii xè-i nô i Bâô, aè é da yaxai pâr̂â kââ ré é tö rhûû xè-i pâr̂â kââ ré tö vèa.

4Xè-i tâ néwèi, na vi ye êê pwaér̂ö yè Bâô na Abéla i pè nâânévâ ka vi kwéjî rai pè nâânévâ i Kaina; é ye vè avâr̂i-e xè-i, êr̂ê, na târi na ce, na ye vè avâr̂i-e na Bâô xè-i pâr̂â kwââvâr̂â xi-e; wè na wê mé na ce, aè na bâ pè aʼ-ré na ce rö-i pâr̂â kââ-ré. 5Xè-i tâ néwèi, é wê pè Énoka rua cè ki da tö rhûû pèii mé na ce, na da bör̂i tö vèa tëë, wè na wê pè xi-e rua na Bâô; wè é wê ye vè avâr̂i-e baayê tèi ökâré é da tö pè xi-e, êr̂ê, na kâmö ka e yè Bâô na ce. 6Aè nè yè yèri tâ néwèi, nè bör̂i dö tâ cérè na ké yè e yè Bâô, wè na e na kâmö ré vi vè ubwa yè Bâô cè ki tâ néwèi, êr̂ê, dè ce rö, mâ dè ce ré dè nââ pè yadii yè pâr̂â kâmö ré vi mèyè-è vè mör̂ö.

7Xè-i tâ néwèi, wè na rhu kwâ na Noa, mâ pè mör̂u mwââr̂ö xi-e, wè na pè bwayûi-e na Bâô xè-i pâr̂â kââ ré é da tö tö rhûû tèi cér̂é-é, na bör̂i bar̂a yè-è na ce, na bör̂i rhôôr̂u bwêê jë na ce xè-i tâ néwèi, é bör̂i ye nôâ yè-è târi ka mi xè-i tâ néwèi.

8Xè-i tâ néwèi, wè na pwêr̂êwaa-è na Abérahama, tèi ökâré é aʼyè-è cè ki vi na dèxâ névâ ré é yè ye nôâ yè-è; na bör̂i wê vi na ce na na da tâwai ökâré na vi nai. 9Xè-i tâ néwèi, wè na cuè vè döwöö rö névâ ré é aʼvè néxâi baayê ré da névâ xi-e, mâ tö pâr̂â mwââ mwââlöö, cur̂u ûr̂û-ré na Isaka mâ Iakobo, dua béé vi ye nôâ yè-è ré é êr̂ê baayê ma'ʼ. 10Wè na târ̂î na ce népèè névâ ka mör̂ö na kavèè ré na vâi mâ pè tömâ na Bâô.

11Xè-i tâ néwèi, wè é kâyâi yè Sara cè ki pâr̂i-e na ké yè tâwé, na bör̂i ër̂i o yar̂i na na wê dö béâr̂i, wè na tâ néwèi êr̂ê na avâr̂i na ce ré êr̂ê vèa baayê ma'. 12Tö ökâré, na wê pwa xè-i rhaaxâ kâmö ka ûr̂û kâmö ka mèr̂i na kar̂ö-è na pâr̂â mör̂u-é pa pôr̂ô yéyé, pa ûr̂û pâr̂â âr̂âwir̂è xè nékö, mâ dââwê xè nérhëë é da tâwai yè vâr̂â.

13Cér̂é wê rhau mé na cér̂é xar̂a tâ néwèi, na ki da tö yexèvè na pâr̂â kââ ré é êr̂ê vèa baayê, aè cér̂é rhî tö rhûû-r̂é mâ vi or̂o wa pâr̂â kââ-ré na na mö ké tö vè mwâi, mâ cér̂é dè rhîâgür̂ü êr̂ê, cér̂é paxa döwöö mâ paxa mö ké tö bwêê vâr̂â xé-r̂é rö-a bwêê jë. 14Aè pâr̂â kâmö pa tëvë ûr̂û-ré, wè cér̂é êr̂ê vèa êr̂ê, cér̂é pâr̂â kâmö pa vi mè ké-r̂é dö névâ. 15Wè cér̂é yè dè tâ néxâi névâ ré cér̂é mi xè-i, na wê dè pâr̂i-r̂é na ké yè vi a mwâr̂â nai. 16Aè xina, wè cér̂é xa rhî vè e dèxâ névâ ka vi kwéjî ka e rö-i, wè nékö rö rua. Ökâré pûû ké yè da köö i Bâô na ki yè vi aʼyè-è, êr̂ê, na Bâô xé-r̂é na ce, wè na kâ vè tö vâ vè ké-r̂é népèè névâ na ce.

17Xè-i tâ néwèi, wè na nââ Isaka na Abérahama vè êê pwaér̂ö, tö ka waa yeyèè yè-è. Dè Abérahama ré wê cëi pâr̂â nô ré é êr̂ê vèa baayê, na bör̂i nââ o xi-e ka rhaaxâ rö vè êê pwaér̂ö. 18Wè dè Abérahama ré é wê êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Rö-i Isaka, wè nè tö vèa na pâr̂â mör̂u-i.» 19Na wê tâ néxâi na ce, êr̂ê, na tâwai na Bâô ké yè pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé; ökâré na cëi tëë o xi-e xè-i na ûr̂û pè virù.

20Xè-i tâ néwèi, wè na aʼvui ko Iakobo mâ Ésau na Isaka, wè na tâ néxâi pâr̂â kââ ré yè pwa mi.

21Xè-i tâ néwèi, wè na aʼvui ko dulè Ioséfa na Iakobo, tèi ökâré nè yè wê mé na ce, na bör̂i tâ nôô ria rö gwâ mèèjö xi-e.

22Xè-i tâ néwèi, wè na êr̂ê na Ioséfa nô né ké yè vi i pâlè Israèl, tèi ökâré nè yè wê mé na ce, mâ vi câwâ wa nô né pâr̂â juu-é.

23Xè-i tâ néwèi, wè cur̂u nââ uyûi Mosé na pevaa xi-e mâ pâni-e tèi karir̂i var̂ui tö ka ër̂i-e, wè cur̂u tö rhûû o yar̂i na na dö e, aè cur̂u da bar̂a i mââyöö i ör̂ökau.

24Xè-i tâ néwèi, wè na wê kau na Mosé, na bör̂i viö i na ké mâ êr̂ê-ê, êr̂ê na o i pûr̂ûbwè i Farao na ce, 25aè na rhî vè e ké yè bwêêpë vèâ cér̂é ba i Bâô, rai ké yè vi or̂o wa yaané ré yè yèri vi bèr̂éé, 26na tâ néxâi na ce, êr̂ê, na dö lèèwi na ké mâ aʼvè yaané-é na pûû-é na Kérisö rai pâr̂â lèèwi xè Aigupito, wè na tarawaa i duö pièmè yè dö pè yadii.

27Xè-i tâ néwèi, wè na wê kâyâi Aigupito, mâ na da bar̂a i vi rhôê i ör̂ökau. Aè na tömâ vè mör̂ö, na ûr̂û ké tö rhûû xi-e ö ce ré é da tâwai tö rhûû. 28Xè-i tâ néwèi, wè na waa Paséka mâ ké yangai ö i war̂a, koa-wi paxè kâmö xè Israèl na ö ce ré yè yö vè mii pâr̂â paxanii.

29Xè-i tâ néwèi, wè cér̂é tawarher̂e kar̂ö rhëë ka mii rö némèr̂i, cér̂é bör̂i rhâmâ köiwaa-r̂é na pâi xè Aigupito, aè cér̂é bör̂i wê mû.

30Xè-i tâ néwèi, wè na wê bèi na pèyaa rö Iériko tèi nédèè ké vâr̂â pwânûr̂i vè kanii na ma kaar̂u nédaa. 31Xè-i tâ néwèi, wè na da mé cér̂é vèâ pâr̂â kâmö paxa da tâ néwèi na Rahaba, bwè kui dö wêyê, xè-i ké cëi e xi-e duö kâmö ré é tùr̂ùwaa-r̂u na ka vi rhâwaa névâ.

32Aè ö jië ré gö yè êr̂ê tëë? Wè na da pâr̂i na nédaa né ké yè êr̂ê nô né Gidéona, mâ Baraka, mâ Samasona, mâ Jéféta, mâ David, mâ Samuèl, mâ pâr̂â pérövéta. 33Xè-i tâ néwèi pâr̂â kâmö ré wê ya pè pâr̂â mwâcir̂i rö-i tâ néwèi, mâ vi câwâ rö-i târi, mâ cëi pâr̂â kââ é êr̂ê baayê, mâ kâwîî néwâ pâr̂â liona, 34mâ pè yèri jöu kêmör̂u, mâ örua rai o taua, mâ mör̂ö rai pâr̂â pèii, mâ vigâr̂â rö ka vi paa, mâ pè gu pâr̂â cî paa i pa rhîaa. 35Aè bör̂i powè, wè cér̂é cëi tëë rö-i ké pè mör̂u-r̂é tëë pâr̂â pa pèii mé xé-r̂é; aè é yömör̂ui bör̂i mâ cér̂é da cëi ké yè cöö-r̂é rai cè ki wii yè-r̂é na mör̂u tëë ka vi kwéjî; 36aè bör̂i, wè cér̂é pè mör̂ö-r̂é rai pâr̂â vi vâpèr̂u mâ pâr̂â vi kurhauʼ, mâ ka pö vaö, mâ mwâ pö kâmö, 37aè é rhaxè bör̂i i pèyaa, mâ é yirher̂e-r̂é vè kaar̂u i kir̂i, mâ é waa yeyèè yè-r̂é mâ é yö vè mii-r̂é i o taua, mâ cér̂é vâr̂â vi bwir̂i, na cér̂é cur̂i rö kâr̂â mutô mâ nani, cér̂é rhauadè kwéyë mâ bwêêpë mâ é waa vè yaané-r̂é, 38cér̂é ré paxa da pâr̂i-r̂é na bwêê jë, aè cér̂é vâr̂â vi bwir̂i rö pâr̂â bwêê dè mâ pâr̂â gwêêwè mâ pâr̂â mwâér̂é, mâ pâr̂â ka vi miir̂inyô rö-a bwêê jë.

39Pâr̂â kâmö-ré, wè na mâʼ e na rhenô né-r̂é xè-i tâ néwèi xé-r̂é, aè cér̂é da cëi pâr̂â kââ é êr̂ê baayê, 40wè na kâ vè tö vâ vè ké-ré na Bâô kââ ka vi kwéjî cè ké-r̂é da cëi ké e kwéyë na ki mö yèri-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index