Search form

Hébreux 13

É Tâîî Ké Yè Pè Vi Or̂o Bâô

1Na e na gëve köiwaa vè mör̂ö ké yè vi méar̂i-ve, na ûr̂û pâr̂â néparii. 2Koa yè tâ nénui ké yè méar̂i pa döwöö, wè na wii na bör̂i na cér̂é cëi ûr̂û-ré pâr̂â angéla, aè cér̂é da rhîâgür̂ü-r̂é. 3Tâ néxâi na gëve pâr̂â kâmö ré é pöi-r̂é, na ûr̂û ka é pö i-ve vèâ, tâ néxâi pâr̂â kâmö ré é yömör̂ui-r̂é, wè gëve mö ké dè tö kar̂ö bar̂ee na gëve.

4Na e na cér̂é pè vè dö kââ vi öyö na pâr̂â kâmö wânii, na e na ki yèri ka miir̂i rö-i kaa kur̂u pâ paawè, wè nè yè rhôôr̂u-r̂é na Bâô pâr̂â kâmö pa vi pâr̂â bwè i dèxâ kâmö.

5Koa yè rhî vè e mwâné na gëve, aè na e na ki gëve dè kiè xè-i pâr̂â kââ ré gëve dè tö xar̂a; wè na wê cowa êr̂ê na Bâô, êr̂ê: «Gö yè da kâyâi-i, mâ gö yè da virai-i aau.» 6Tö ökâré gèré tâwai êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê: «Ör̂ökau rö ré nââbéé â-nya, gö yè da bar̂a, ö jië na kââ ré nè tâwai waa yè-nya na kâmö?»

7Tâ néxâi pâr̂â kâmö ré vi târ̂î-ve, wè pâr̂â kâmö ré êr̂ê yè-ve nô i Bâô; tö rhûû e ka jö vè tii-e i nédaa xé-r̂é, mâ pè vi cir̂i tâ néwèi xé-r̂é. 8Ièsu Kérisö wè na bâ virù xöömwê, xina mâ waavi. 9Koa yè pè xe-ve vi bwir̂i na pâr̂â vi aʼpâgür̂ü ka pôr̂ô mâ ka pi vi dèxâ vidù na nô-né. Wè na e na ki tömâ vè mör̂ö na wêê nénââ xè-i vi méar̂i vi bwir̂i, na da xè-i pâr̂â êê ara ka yèri âwâné i pâr̂â kâmö ré vi wa pâr̂â kââ-ré.

10Na wii ké-r̂é kaa yâmar̂a ré cér̂é da tâwai ara rö-i na cér̂é paxa waa nêr̂ê rö mwâ waa ar̂ii mwââ mwââlöö. 11Wè é kèr̂i rö dèè wêê mwâ kar̂ö pâr̂â bwâr̂âwê ré na pè war̂a xé-r̂é na kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî na mwâ ka ar̂ii vè pè nâânévâ né yaané. 12Tö ökâré na pè bar̂ee bwêêpë na Ièsu rö dèè mèö bé, cè ki vi rheewaa yè pâr̂â kâmö xè-i war̂a xi-e. 13Na e na ki gèré vi rua wa-è na dèè wêê mwâ, mâ gèré vi pè ké kôjuwaa-è. 14Wè na yèri ké-ré rö-a névâ ka tö aau, aè gèré vi mèyè névâ ka yè pwa mi. 15Tö ökâré na e na ki gèré bâ nââ rö-i Ièsu, êê pwaér̂ö pè vi pè kau Bâô, ökâré pwêê kâr̂âwâ néwâ, ré vi êr̂ê vèa néé-é. 16Aè koa yè tâ nénui na gëve ké yè vi kââwaa mâ vi méar̂i, wè ökâré pâr̂â êê pwaér̂ö ka e yè Bâô.

17Pwêr̂êwaa na gëve pâr̂â kâmö ré vi târ̂î-ve, wè cér̂é tâ rhî wa pâr̂â ko-ve, ûr̂û ké yè nêr̂ê-r̂é na ké yè êr̂ê vèa yè Bâô pâr̂â nô ka yaané xe-ve. Tâ nôô yè-r̂é cè ké-r̂é waa nêr̂ê-r̂é xar̂a vi or̂o, aè nè da xar̂a bwêêpë, wè nè da wii na pè kwê ka e yè-ve na ki yè ûr̂û-ré.

18Pwaér̂ö na gëve vè ké-vé, wè gèvé tâ néxâi êr̂ê, na wii ké-vé vi rhîâgür̂ü ka târi, wè gèvé rhî vè e cè ki e na câwâ xé-vé rö-i pâr̂â kââ wânii. 19Gö wapaur̂u-ve vè mör̂ö cè ke-ve waa ûr̂û-ré, cè ki mâ kâyâi-nya vi bèr̂éé ua-ve.

Pwaér̂ö

20Aè ö Bâô né nâânévâ, ökâré ce ré pè xi-e rua mi tëë xè ka pèii mé Ör̂ökau xé-ré Ièsu, ö ce ré vi târ̂î pâr̂â mutô ka vi kwéjî, xè-i war̂a né vi kîbô waavi aau. 21Na e na Bâô cè ki mâ pugèwè-ve vè târi rö-i pâr̂â nêr̂ê ka e, cè ki mâ waa rhî vè e xi-e, mâ yexèvè rö pwéé-ré ö kââ-ré ka pè vi or̂o-é rö-i Ièsu Kérisö. Na e na ki tö pwar̂a Kérisö na rhîrhér̂é waavi aau. Amen.

Pè Cowa Pâr̂â Vi Tâ Néxâi Mâ Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

22Aè gö wapaur̂u-ve pâ kaavèâi-nya, êr̂ê, na e na gëve cëi pâr̂â nô pè aʼpâgür̂ü-ve, wè gö wê yu vè ubwa yè-ve. 23Na e na ki gëve tâwai êr̂ê, é wê cöö Timotéo kaavèâi-ré; na ki yè pwa bèr̂éé na ce, gövu yè bör̂i vi javirù gèré vèâ.

24Nââ vi méar̂i xi-nya yè pâr̂â kâmö ré némèè-ve, mâ pâr̂â kâmö paxa vi rheewaa-r̂é wânii. Cér̂é méar̂i-ve na pâr̂â kâmö xè Itali.

25Na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i! Amen!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index