Search form

Hébreux 2

Dèxâ Vi Pè Mör̂u Ka Kau Aau

1Tö ökâré, na e yè-r̂é na ké yè pè dö kââ pâr̂â kââ ré gèré pwêr̂ê, koa-wi kwiyöwii rai-ré. 2Wè nè tö aau na nô ré é êr̂ê, na vi wêyê né na pâr̂â angéla, mâ é waa pè urhii vipââr̂i pâr̂â kâmö ré tar̂a kwéjîr̂i pâr̂â mââyöö mâ pa da pwêr̂ê nô. 3Gèré yè tâîî ké yè örua rö mör̂u na ki gèré da rhî vè dö kââ vi pè mör̂u ka vi kwéjî ûr̂û-ré, ré na êr̂ê baayê ma'ʼ na Ör̂ökau, cér̂é bör̂i ye vè avâr̂i yè-r̂é na pâr̂â kâmö ré tö vi tö pwêr̂ê, 4mâ nè ye vè avâr̂i-r̂é na Bâô rö-i pâr̂â pètâbâ, mâ pâr̂â pè buèi mâ pâr̂â ar̂inadö ré pôr̂ô na nô-né, mâ pâr̂â kwââvâr̂â i Ko-Ar̂ii ré na vi wii rö-i rhî vè e xi-e.

Ce Ré Pè Pwa Pâr̂â Kâmö Rö Vi Pè Mör̂u

5Wè na da vi nââ yè pâr̂â angéla cè ké-r̂é vi winô yè bwêêiapâ ré yè pwa mi ré gèvé vi vaa i. 6Aè na wê ye vè avâr̂i na dèxâ kâmö rö-i dèxâ nô, êr̂ê:

«Ka ûr̂û-wè na kâmö cè gèi tâ néxâi-e?

Mâ o i kâmö cè gèi vi yamaiwaa-è?

7Gè pugèwè-è mâ pè yar̂i-e ria rai pâr̂â angéla,

Gè pè bar̂i-e i rhîrhér̂é mâ gè vi pè kau-é,

Aè gè pè tömâ-ê rö bwêêwé pâr̂â nêr̂ê i duö néxar̂a â-i.

8Aè gè nââ rö é ria né duö köwi-e xè ria pâr̂â kââ wânii.»

Wè ö ké nââ pâr̂â kââ wânii rö é ria né-é, wè na yèri rha kââ cè ki mâ da nââ rö é ria né-é. Aè xina, wè gèré da tö tö rhûû kwéyë pâr̂â kââ wânii rö é ria né-é. 9Aè gèré tö rhûû Ièsu, wè é wê pè yar̂i-e, rèi dèxâ, rö é ria né pâr̂â angéla, é bör̂i pè bar̂i-e taadè i rhîrhér̂é mâ vi pè kau xè-i ké wê pèii xi-e rö-i bwêêpë, cè ki köiwaa pèii vè ké-ré pâr̂â kâmö wânii xè-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô. 10Wè na dè pâr̂i Bâô, wè ce ré dè ki-e na pâr̂â kââ wânii, mâ kè xi-e na pâr̂â kââ wânii, mâ ce ré pè pwa pâr̂â pâlè-è pa pôr̂ô yéyé yè rhîrhér̂é, na wê pâr̂i Bâô ké yè waa e kavèè mör̂u xé-r̂é xè-i pâr̂â bwêêpë xi-e.

11Wè ö kâmö ré vi rheewaa-è, mâ cér̂é ré vi rheewaa-r̂é wânii bar̂ee, wè cér̂é rhau kèi mi rha kâmö na cér̂é wânii; tö ökâré na da köö na Ièsu na ké mâ êr̂ê-r̂é, êr̂ê, cér̂é néparii. 12Na êr̂ê, êr̂ê:

«Gö yè êr̂ê vèa néé-i yè pâr̂â néparii gèvé-nya,

Aè gö yè rhe pè kau-i rö néjêr̂ê pâr̂â ékalésia.»

13Ökââ tëë mwâr̂â, êr̂ê:

«Gö yè tâ néwèi-e.»

Aè ökââ dèxâ êr̂ê:

«Tö rhûû-nya, gèvé pâr̂â pâlè-nya ré na nââ yè-nya na Bâô.»

14Aè pâr̂â pâlè-r̂é, wè é pè cur̂i-r̂é xè-i pie mâ war̂a, na dè ûr̂û-ré bar̂ee na ce, wè na vi béé-ré cè ki wê deyi xè-i pèii mé xi-e awir̂è i kaavûû pèii mé, wè méavor̂a, 15mâ cè ki cöö-r̂é paxa bar̂a i pèii mé rèi pâr̂â nédaa xé-r̂é wânii. 16Wè na avâr̂i êr̂ê na da nââbéé pâr̂â angéla, aè na vi nââbéé pâr̂â mör̂u Abérahama. 17Na bör̂i dè pugèwè-è na ce, cè ki virù cér̂é pâr̂â néparii rö-i pâr̂â kââ wânii, mâ cè ki kâmö ka vi nâânévâ ka vi kwéjî, ka vi méar̂i mâ ka avâr̂i rö-i pâr̂â kââ ré néki Bâô, cè ki dè pè nâânévâ ka yè pè yèri yerii i pâr̂â kâmö; 18na pâr̂i-e na ké yè nââbéé-r̂é pâr̂â pa é waa yeyèè yè-r̂é, wè na wê bwêêpë rö ka waa yeyèè yè-è mâʼ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index