Search form

Hébreux 3

Na Vi Kwéjî Na Ièsu Rai Mosé

1Tö ökâré pâ kaavèâi ka ar̂ii mwêê, béé pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é mi xè rua, tâ néxâi ö aposetolo-ré mâ kâmö ré nâânévâ ka vi kwéjî rö-i tâ néwèi xé-ré, wè Ièsu, 2ce ré dè avâr̂i yè Bâô ré pè tömâ-ê, na ûr̂û bar̂ee Mosé rö wêê mwâ i Bâô. 3Wè é êr̂ê, na pâr̂i ké yè pè kau-é rai Mosé, na ûr̂û kâmö ré vâi mwâ, wè é pè kau-é rai mwâ ré na vâi. 4Wè cér̂é pè tömâ pâr̂â mwâ vidù na pâr̂â kâmö vidù, aè na rhau pè tömâ pâr̂â kââ wânii na Bâô. 5Aè na dö avâr̂i aau na Mosé rö wêê mwâ i Bâô, na dö ûr̂û kâmö yar̂i, pè ye vè avâr̂i baayê pâr̂â kââ ré é yè mâ êr̂ê vèa vi, 6aè dè Kérisö rö ré vi winô rö wêê mwâ xi-e, na ûr̂û o i Bâô; aè dè gèré rö wêê mwâ-ré, aè gèré yè tuwir̂i tuxâgür̂ü kwéyë rua rö léé tâ néwèi xé-ré ka mör̂ö mâ kaa vi târ̂î xé-ré.

Kaa Tâ mui É Kâ Vè Tö Vâ Vè ki Ba I Bâô

7Tö ökâré na ûr̂û ké êr̂ê i Ko-Ar̂ii, êr̂ê:

«Rèi ö nédaa xina na ki gëve yè tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e,

8Koa pè mör̂ö pwéé-ve rai, ûr̂û tèi nédaa né ké pè rhôê Bâô,

Nédaa né waa yeyèè rö bwêê dè,

9Nédaa ré cér̂é waa yeyèè yè-nya na pâr̂â pevaa xe-ve rèi,

Mâ vi mèyè nô né-nya na cér̂é tö rhûû pâr̂â nêr̂ê-nya

Rèi pâr̂â nédö ka tâwarè kaar̂u kâmö.

10Tö ökâré, na dö yéé na pwéé-nya xè-i cî kani-ré mâʼ.

Gö bör̂i wê êr̂ê: “Cér̂é bâ vi mür̂ü rö pwéé-r̂é,

Mâ cér̂é da bâ tâwai pâr̂â wêyê xi-nya.”

11Gö bör̂i vi kîbô rö-i vi rhôê xi-nya êr̂ê:

“Cér̂é yè da vi ru rö kaa tâ mui xi-nya!”»

12Koa-ve pâ kaavèâi-nya mwêê, wi wii rö pwar̂a-ve dèxâ ka yaané mâ ka da tâ néwèi na wêê nénââ xi-e, nè yè bör̂i tö vè mwâi na ce rai Bâô ka mör̂u. 13Aè vi pur̂â-ve vè rhaaxâ tèi pâr̂â nédaa tèi ökâré é yè tâwai êr̂ê: «Xina» koa-wi pè wâré pwéé dèxâ rai-ve na vi ârui né yerii. 14Wè é pugèwè-ré cè ki wii na ké-ré rö Kérisö, na ki gèré tuwir̂i tuxâgür̂ü cêmè rö léé kétöné ré ka mö ké rhavûû, tèi ökâré é mö ké êr̂ê yè-ré.

15Na êr̂ê:

«Tèi ö nédaa xina, gëve yè tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e,

Koa yè pè mör̂ö pâr̂â pwéé-ve rai, na ûr̂û mâʼ na ké-r̂é wê mör̂ö rai bör̂i.»

16Wè wîr̂î ré pa wê pwêr̂ê mêr̂ê aʼ i Bâô, cér̂é bör̂i bë vidii yè-è? Na wêr̂êi, na da cér̂é wânii ré na pè xé-r̂é mi na Mosé xè Aigupito? 17Aè wîr̂î-r̂é na pâr̂â kâmö ré na yéé na wêê nénââ i Bâô xè xé-r̂é rèi pâr̂â nédö ka tâwarè kaar̂u kâmö? Na wêr̂êi, na da cér̂é mâʼ, paxa yaané ré wê tö-i bwir̂i na kar̂ö-r̂é ka wê mé rö bwêê dè. 18Aè na vi kîbô yè-ya na ce, êr̂ê: «Cér̂é yè da vi ru rö kaa tâ mui xi-e?» Na wêr̂êi, na da cér̂é ré wê da pwêr̂ê nô mâʼ? 19Bör̂i tö rhûû cér̂é da vi ru mâʼ xè-i ké da pwêr̂êwaa xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index