Search form

Hébreux 4

1Tö ökâré, wè na bâ tö-i na ké êr̂ê mâʼ xi-e cè ki mâ vi ru rö kaa tâ mui xi-e, bör̂i waa tö rhûû koa-wi da pâr̂i bör̂i rai-ve na ké-r̂é yidöö rai. 2Wè é wê cowa vi vaa i yè-vé pâr̂â vi rherhî ka e ûr̂û-ré; aè na yèri pè kwê yè-r̂é nô ré cér̂é pwêr̂ê xè-i ké da vi rhöwöwir̂i-r̂é xè-i tâ néwèi vèr̂i pâr̂â kâmö ré cér̂é pwêr̂ê. 3Aè gèré pâr̂â kâmö paxa tâ néwèi, wè gèré vi ru rö kaa tâ mui, ûr̂û ké êr̂ê xi-e, êr̂ê:

«Gö kîbô rö-i vi rhôê xi-nya êr̂ê,

Cér̂é yè da vi ru rö kaa tâ mui xi-nya.»

Na êr̂ê ûr̂û-ré na na wê cowa rö-i na pâr̂â nêr̂ê-ê rhavûû rö ka yùè kavèè bwêê jë. 4Wè é êr̂ê rö-i nô né nédaa ka kanii na ma kaar̂u, êr̂ê: «Na tâ mui na Bâô rèi pèkanii na ma kaar̂u nédaa tèi nédèè pâr̂â nêr̂ê-ê.» 5Aè ökââ tëë mwâr̂â «Cér̂é yè da vi ru rö kaa tâ mui xi-nya.» 6Tö ökâré é bâ vi tâyè, êr̂ê, cér̂é yè vi ru rö-i na bör̂i, aè pâr̂â kâmö ré cëi ké êr̂ê baayê i Bâô, wè cér̂é da vi ru xè-i ké da pwêr̂ê nô xè xé-r̂é, 7na bör̂i wê aʼdâ dèxâ nédaa na Bâô, é ye néé-é êr̂ê “xina” na vi wêyê né na David tèi nédèè aau, êr̂ê:

«Xina, gëve yè pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e,

Koa yè pè mör̂ö pwéé-ve rai.»

8Wè nè yè wê pè tâ mui-r̂é rö-i na Iosua, nè yè da bör̂i vi êr̂ê tëë dèxâ nédaa na Bâô. 9Tö ökâré, é bâ nââ tâyè kaa tâ mui, wè nédaa ka ar̂ii vè ké-r̂é pâr̂â kâmö i Bâô. 10Wè ö kâmö ré wê vi ru rö kaa tâ mui i Bâô, na bör̂i dè tâ mui bar̂ee rai pâr̂â nêr̂ê-ê, na ûr̂û ka é waa i Bâô rai pâr̂â nêr̂ê-ê. 11Tö ökâré, na e na ki gèré dè mör̂ö, na ka vi ru rö kaa vi tâ mui-ré, koa-wi bèi na dèxâ kâmö na na pèri wêyê né ké yè da pwêr̂ê nô-ré.

12Wè na mör̂u na nô i Bâô mâ na wii na ar̂inadö, mâ na kè e rai o taua ka rhau kè na duö ékar̂aè, na rhöwöxè mâ yirher̂e vè kaar̂u mör̂u mâ ko, mâ pâr̂â ka rhööwir̂i pâr̂â juu kar̂ö mâ êê juu-é; mâ na rhîâgür̂ü yawi pâr̂â vi tâ néxâi mâ pâr̂â êê rhî vè e rö pwéé. 13Na da tö yer̂e rö némèè-è na dèxâ kââ ré é yaxai, aè na rhau tö bwar̂i mâ tö vèa e na pâr̂â kââ wânii rö duö pièmè-è, dè ce ré gèré yè pèri yè-è vidù pâr̂â câwâ xé-ré.

Ièsu Kâmö Né Nâânévâ Ka Vi Kwéjî

14Ökâré na wii na ké-ré kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî ré na wê tèi rua na ki gèré tuwir̂i tuxâgür̂ü tâ néwèi xé-r̂é. 15Wè na da wii na ké-ré kâmö ka vi nâânévâ ka vi kwéjî cè ki da tâwai méar̂i-ré rö pâr̂â yör̂a xé-ré, wè é waa yeyèè yè-è rö-i pâr̂â kââ wânii, na ûr̂û-ré, aè na da bèi aau na ce. 16Tö ökâré, na e na ki gèré dè mör̂ö vi vè ubwa i kaa cuè né vi méar̂i vi bwir̂i, cè ki gèré yè cëi vi méar̂i mâ tö rhûû vi méar̂i vi bwir̂i pè nââbéé â-ré rèi nédaa ka pâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index