Search form

Hébreux 5

1Wè pâr̂â kâmö pa nâânévâ ka vi kwéjî ré é pâbir̂i-r̂é rai pâr̂â kâmö, wè é pè tömâ-r̂é vè ki pâr̂â kâmö rö pâr̂â nêr̂ê Bâô, cè ké-r̂é vi nâânévâ i pâr̂â kwââvâr̂â, mâ vi ye êê pwaér̂ö né nô ka yaané. 2Cér̂é pâr̂â kâmö pa tâwai kièo yè pâr̂â paxa yèri ké gaamëë xé-r̂é mâ pa vi mür̂ü, wè na tö pwar̂a-r̂é bar̂ee na ké yè yör̂a. 3Xè-i yör̂a-ré, wè na pâr̂i-r̂é na ké yè vi ye êê pwaér̂ö né yaané i pâr̂â kâmö mâ yaané xé-r̂é bar̂ee. 4Aè na yèri kâmö ka waa vi bwir̂i nêr̂ê-r̂é ka dö kââ, aè na e na kâmö ré na aʼyè-è na Bâô, ûr̂û Arona.

5Na ûr̂û Kérisö, wè na da dö pè kau-é na ce cè ki mâ pugèwè-è vè kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî, aè na dè êr̂ê yè-è na ce ré pè aʼ-è, êr̂ê:

«Gèi rö O xi-nya

Ré gö ër̂i rèi kâ nédaa xina!»

6Na ûr̂û ké êr̂ê xi-e rö dèxâ nô, êr̂ê:

«Gè kâmö ka vi nâânévâ kwéyë rua waavi

Na ûr̂û nô né Mélékisédék.»

7Aè tèi pâr̂â nédaa ré na mö ké tö kar̂ö na ce, wè na pwaér̂ö mâ bëia mâ tââ vè mör̂ö mâ na jö na duö pwêê rhëë yè ce ré tâwai ké yè pè mör̂u-é rai pèii, é bör̂i pwêr̂ê-ê xè-i ké tâ nôô xi-e yè Bâô xi-e. 8Na dö O xi-e na ce, aè rö-i pâr̂â kââ ré na pè mör̂ö-è rai na ce, na pâgür̂ü nô né ké yè pwêr̂ê nô. 9É bör̂i waa vè e-é wânii mâ pugèwè-è cè ki pûû mör̂u ka yè da tâwai yèri yè-r̂é wânii ré paxa pwêr̂ê-ê. 10Na pè tömâ-ê na Bâô cè ki kâmö ka vi nâânévâ ka vi kwéjî waavi, na ûr̂û ké waa i Mélékisédék.

Waa Tö Rhûû Koa Wi Mâ Kâyâi Virai Tâ Néwèi

11Na wii na pâr̂â nô ka pôr̂ô ré gèré yè êr̂ê bar̂ee, mâ ka tâ cérè na ké yè êr̂ê nô-né, wè na wâré yè-ve na ké yè pwêr̂ê. 12Nè dè pâr̂i-ve na ké yè aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö, wè gëve dè tâwai mâʼ, rhaaxâr̂ö gëve da tâwai avâr̂i, mâ na dö kââ na ké yè vi tëë na dèxâ kâmö na ka aʼpâgür̂ü yè-ve tëë pâr̂â ké êr̂ê vèa i Bâô, aè na pâr̂i-ve tëë na ké yè pè ji-ve rai ké yè pè ara-ve i êê ara ka mör̂ö. 13Wè ö kâmö ré wâyö jâr̂â ji, na da gaamëë na ce rö-i nô né câwâ ka târi, wè na o yar̂i na ce. 14Aè néara pâr̂â pa wê kau na êê ara ka mör̂ö, néara pâr̂â kâmö ré na uvar̂a yè-r̂é na ké yè rhîâgür̂ü nô ka e mâ nô ka yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index