Search form

Hébreux 6

1Tö ökâré, na e na ki gèré kâyâi vi aʼpâgür̂ü i Kérisö rö ka rhavûû, cè ki gèré köiwaa vi nô né ka e kwéyë, aè é da vi êr̂ê tëë kavèè, wè ké vipââr̂i rai pâr̂â nêr̂ê é mé xè-i, mâ vi tâ néwèi yè Bâô, 2na vi batiyi, mâ yùù néxar̂a â, mâ mör̂u tëë xè ka mé, mâ vi rhôôr̂u nô waavi. 3Aè gèré yè köiwaa ûr̂û-ré na ki bar̂i rhî vè e na Bâô.

4Aè pâr̂â kâmö ré é pè daa-r̂é baayê, pâr̂â kâmö ré néwâ kwââvâr̂â ka mi xè nékö, 5mâ tö vi cëi Ko-Ar̂ii, mâ pa néwaa yè nô i Bâô ka e, mâ pâr̂â ar̂inadö né mör̂u waavi, 6pâr̂â kâmö-ré, na ké-r̂é bèi tëë, wè é yè da tâwai yè navui-r̂é tëë cè ké-r̂é vipââr̂i, wè cér̂é pè cevè rö xé-r̂é O i Bâô, mâ pè köö-è rö ka tö vèa.

7Na bâ jii jâr̂â kwa na jë na ki bâ kwaiö, na bör̂i pè tuö êê ara ka pâr̂i yè pâr̂â pa mar̂a yè-è, tö rhûû na wii yè-r̂é aʼvui ka mi xè-i Bâô. 8Aè nè yè pè tuö kêê ka köyir̂ida mâ kavita na néjë, é yè bör̂i tèwi virai, aè na wê tö vè ubwa na ké yè aʼvè yerii néjë-ré mâ é yè kèr̂i virai.

9Aè pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gèvé tâ néxâi vè ke-ve pâr̂â kââ ka e, mâ pâr̂â kââ ka wii na mör̂u rö-i, rhaaxâr̂ö gèvé dè tëvë ûr̂û-ré, 10wè na da vi câwâ rö-i ka téé na Bâô, cè ki mâ tâ nénui na ce pâr̂â nêr̂ê-ve mâ vi méar̂i ré gëve êr̂ê vèa pè pè kau néé-é rö ka waa xe-ve kâmö yar̂i yawi mâ xina i pâi pa vi rheewaa-r̂é. 11Aè gèvé rhî vè e cè ke-ve dè êr̂ê vèa vidù vè mör̂ö cêmè rö léé ka vi târ̂î xe-ve, 12cè ké-ve da pâr̂â kâmö pa cuè vi bwir̂i, aè na e na ke-ve pè vi cir̂i pâi ré é ye nôâ yè-r̂é pâr̂â nô é êr̂ê baayê, xè-i tâ néwèi cér̂é cëi kaa vi ye-nôâ i Bâô.

Na Tömâ Vè Mör̂ö Na Vi Kîbô I Bâô

13Aè tèi ökâré na êr̂ê baayê ma'ʼ na Bâô yè Abérahama, wè na dè vi kîbô xè xi-e na ce, wè na da tâwai na ce ké yè vi kîbô rö-i dèxâ ka vi kwéjî rai-e, 14na êr̂ê na ce êr̂ê: «Avâr̂i gö yè dö aʼvui-i mâ dö pè pôr̂ô yéyé pâr̂â mör̂u-i.» 15Bör̂i tèi nédèè ké pè mör̂ö-è i Abérahama, na rhau yexèvè yè-è na pâr̂â ka é êr̂ê baayê ma'ʼ. 16Wè ké waa i pâr̂â kâmö na ké yè kîbô rö-i kâmö ka kau rai-r̂é, bör̂i ö vi kîbô-a, wè mèèwâ né pè ye vè avâr̂i rö-i pâr̂â ké vi caa-ré wânii. 17Tö ökâré na rhî vè e na Bâô ké yè êr̂ê vèa yè pâr̂â mör̂u-é pâr̂â ka é êr̂ê baayê ma'ʼ xi-e mâ vi winô xi-e ré é yè da pugèwè, na bör̂i yexèvè rö-i vi kîbô, 18cè ki wii yè-ré na mwâ gu, pè mör̂ö-ré vè mör̂ö xè-i kaar̂u kââ ka é da tâwai yè pè gë, wè na da tâwai-ve rö-i na Bâô, cè gèré tuwir̂i tuxâgür̂ü ka vi târ̂î ka e ré é nââ rö némèè-ré. 19Ökâré ka vi târ̂î xé-ré, wè na ûr̂û bwaxô né ko, bwaxô ka avâr̂i mâ ka tö mör̂ö aau, ka yörhur̂u mwââlöö pè cirher̂e mwâ, mâ kè rö ka ar̂ii, 20rö ökâré na vi ru rö-i na Ièsu, ö ce ré cîî wêyê baayê vè ké-ré, é pugèwè-è vè kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî kwéyë rua waavi, na ûr̂û ké waa i Mélékisédék.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index