Search form

Hébreux 7

Mélékisédék, Ör̂ökau Mâ Kâmö Ka Nâânévâ

1Aè ö Mélékisédék, wè Ör̂ökau xè Saléma, kâmö ka nâânévâ yè Bâô ka tö rua aau, kâmö ré vi javirù cur̂u Abérahama rö ké mi tëë xi-e xè ka ya pâr̂â ör̂ökau, 2na bör̂i aʼvui-e, na bör̂i nââ yè-è pè pârör̂ö wânii na Abérahama, aè nô né néé-é ré é pugèwè baayê, wè «Ör̂ökau né câwâ ka târi», bör̂i tèi nédèè, wè Ör̂ökau né Saléma, ökââ nô-né, «Ör̂ökau né târâdâ», 3aè na yèri pevaa xi-e mâ pâni-e, na yèri bar̂ee cî kani bèmûû-é, aè na yèri bar̂ee pûû pâr̂â nédaa xi-e mâ na yèri bar̂ee léé mör̂u xi-e, aè é pè virù-é vèr̂i O i Bâô, wè na kâmö ka yè bâ nâânévâ waavi na ce.

4Aè tâ néxâi na gëve ké kau i ö kâmö-ré, ö kââ-ré na vi nââ yè-è na Abérahama, wè bèmûû-ré, pè pârör̂ö pâr̂â lèèwi ré na ya pè. 5Aè pâr̂â mör̂u pâr̂â kâmö ré cér̂é waa nêr̂ê né vi nâânévâ, wè na wii na mââyöö yè-r̂é né ké yè pè pè pârör̂ö pâr̂â kââ rai pâr̂â kâmö, wè pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é paxa rhau mör̂u Abérahama. 6Bör̂i tö rhûû ö wi-ré ka da wi ker̂e pâr̂â pâ mwârua xé-r̂é, wè na cëi rai Abérahama pè pârör̂ö pâr̂â kââ, mâ na aʼvui na ce ö kâmö ré é ye nôâ yè-è kââ é wê êr̂ê baayê. 7Aè é yè da vi yiâwîî wa, êr̂ê, na aʼvui kâmö ka yar̂i na kâmö ka vi kwéjî. 8Aè cér̂é ré cëi pè pârör̂ö pâr̂â kââ, wè cér̂é pâr̂â kâmö ré yè tâwai mé, aè ö kâmö-a, wè dèxâ kâmö ré é ye vè avâr̂i-e êr̂ê, na yèri léé mör̂u xi-e. 9Aè nè yè pâr̂i bar̂ee na ké yè êr̂ê, êr̂ê, Lévi, wè kâmö ré cëi pè pârör̂ö pâr̂â kââ, wè na wê cowa bar̂ee nââ pè pârör̂ö pâr̂â kââ, na cîî wêyê na Abérahama, 10wè na mö ké tö léwé kar̂ö pevaa xi-e na ce tèi ökâré na vi javirù na pevaa xi-e cur̂u Mélékisédék.

11Tö ökâré é yè dö târ̂î kwéyë röi nêr̂ê pâi xè Lévi, wè cur̂u vi béé na waa ar̂ii xé-r̂é mâ mââyöö yè ba, bör̂i cè-yé tëë na ké yè pwa i dèxâ kâmö ka nâânévâ rö-i ké waa i Mélékisédék, aè é da êr̂ê rö-i ké waa i Arona? 12Wè é yè pugèwè nêr̂ê kâmö ka nâânévâ, nè yè bör̂i dö kââ bar̂ee na ké yè pugèwè mââyöö. 13Wè ö kâmö ré é êr̂ê xè xi-e pâr̂â kââ-ré, wè na béé na ce dèxâ névâ ka yèri kâmö ka mi xè-i mâ ka tö vi tömâ rö kavèè kaa yâmar̂a; 14wè na tö vèa êr̂ê, na wê pwa mi xè Juda na Ör̂ökau xé-r̂é, na bör̂i yèri dèxâ nô na êr̂ê na Mosé wa kâmö ka nâânévâ ka yè mi xè névâ-ré.

Dèxâ Kâmö Ka Nâânévâ Ka Virù Vèr̂i Mélékisédék

15Aè na wê tö vèa vè kau bar̂ee na nô-ré, xè-i ké pwa i dèxâ kâmö ka nâânévâ, ka ûr̂û kétöné Mélékisédék, 16é bör̂i pè tömâ-ê rö-i nô né ar̂inadö né mör̂u ka yè da tâwai yèri, aè na da rö-i vi câwâ né mââyöö né kar̂ö, 17wè é ye vè avâr̂i xè xi-e, êr̂ê:

«Gèi rö kâmö ka nâânévâ kwéyë rua waavi,

Na ûr̂û nô né Mélékisédék.»

18Ökâré é kâ vè yèri mââyöö ka baayê xè-i ké da yexèvè xi-e mâ ké da dö kââ xi-e, 19wè na da waa e rö-i dèxâ kââ na mââyöö i Mosé cè ki yè pwa na ka vi târ̂î ka vi kwéjî, ka yè wêyê xé-r̂é cè ki gèré vi vè ubwa yè Bâô. 20Na bör̂i da yèri vi kîbô rö-i, 21wè é wê pè tömâ pâi xè Lévi vè kâmö pa waa nêr̂ê né nâânévâ, aè na yèri vi kîbô. Aè é pè tömâ xar̂a vi kîbô ö kâmö ré é êr̂ê yè-è êr̂ê:

«Nè yè kîbô na Ör̂ökau

Mâ nè yè da vipââr̂i xè-i, êr̂ê,

Gèi rö kâmö ka nâânévâ kwéyë rua waavi.»

22Ökâré Ièsu, wè ce ré ö ye vè avâr̂i vi kîbô ka vi kwéjî.

23Dèxâ cér̂é wê pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa nâânévâ, wè cér̂é da tö aau, xè-i ké wê pèii mé xé-r̂é. 24Aè na kâmö ka yè tö waavi aau na ce, nè bör̂i da tâwai ké yè pè nêr̂ê né nâânévâ rai-e na dèxâ. 25Tö ökâré na dè bâ tâwai aau na ce ké yè pè mör̂u-r̂é pâr̂â paxa vi ua Bâô, na vi wêyê na ce, wè na bâ mör̂u aau na ce cè ki bëia vè ké-ré.

26Wè na pâr̂i-ré na kâmö ré ka nâânévâ ka vi kwéjî mâ ka ar̂ii, mâ na yèri yerii xi-e mâ na yèri pè aʼvè yaané-é mâ na tö vè mwâi rai pâr̂â kâmö pa waa yerii, aè na vi kwéjî rai nékö, 27aè na da dö kââ yè-è tèi pâr̂â nédaa ké yè waa ûr̂û pâr̂â kâmö pa nâânévâ pa vi kwéjî, wè cér̂é yè vi ye êê pwaér̂ö baayê, tâ néxâi pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é, aè cér̂é yè waa rhaadè tâ néxâi yaané i pâr̂â kâmö, aè na rhaaxâ rö na ké waa nô ré xi-e tö ka nââ-ê vè êê pwaér̂ö. 28Wè na pè tömâ pâr̂â kâmö pa tâwai yör̂a na mââyöö vè kâmö pa nâânévâ ka vi kwéjî, aè ö nô né vi kîbô tèi nédèè mââyöö, wè na pè tömâ O, ö ce ré ka dö târi aau kwéyë rua waavi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index