Search form

Hébreux 8

Ièsu, Kâmö Ka Nâânévâ Ka Vi Kwéjî Xé-Ré

1Aè ökââ dö êê pâr̂â nô ré gèvé êr̂ê, na wii ké-ré kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî ûr̂û-ré, na cuè na ce rö ékar̂aè é gaamëë né kaa cuè i Ka vi kwéjî rö rua nékö, 2Ce ré waa nêr̂ê né ar̂ii, mâ tö dö mwâ waa ar̂ii né kaa tâ mui, ré na pè tömâ na Ör̂ökau, aè na da waa na kâmö.

3Wè é pè tömâ pâr̂â kâmö wânii pa nâânévâ ka vi kwéjî cè ké-r̂é vi nâânévâ i pâr̂â kwââvâr̂â mâ vi ye êê pwaér̂ö, tö ökâré, na e bar̂ee na ki yè wii ki-e kwââvâr̂â ré nè yè pèri vèa. 4Aè nè yè cuè rö-a bwêê jë, nè yè da kâmö ka yè nâânévâ na ce, xè-i ké tö-i pâr̂â kâmö pa nâânévâ rö-i mââyöö, 5na pètâbâ mâ ui né pâr̂â kââ rö rua na waa ar̂ii xé-r̂é, na ûr̂û ké aʼpâgür̂ü yè Mosé i Bâô, tèi ökâré nè yè pè tömâ mwâ waa ar̂ii né kaa tâ mui, wè na êr̂ê yè-è na Bâô, êr̂ê: «Gè yè waa pâr̂â kââ wânii xè-i dâ ré é pèri vèa yè-i rö rua gwêêwè.» 6Aè xina-ré, na wii na nêr̂ê-ê ka vi kwéjî, wè ce rö ré bëia vè ké-ré xè-i vi kîbô ka dö kââ, ré na kavèè né na pâr̂â vi êr̂ê vèa baayê ka vi kwéjî rai pâr̂â kââ ré é wê êr̂ê baayê ma'ʼ aau.

7Wè nè yè wê yèri ka tâ cérè rö vi kîbô ka baayê, na é yè da vi mèyè dèxâ pèkaar̂u. 8Wè na aʼvè yaané Israèl na Ör̂ökau mâ êr̂ê:

«Na êr̂ê na Ör̂ökau êr̂ê tö rhûû, wè nè yè pwa na pâr̂â nédaa

Gö yè bör̂i waa vi kîbô ka mö ké döwöö

Gèvé mwââr̂ö i Israèl mâ mwââr̂ö i Juda,

9Na da ûr̂û vi kîbô ré gö waa gèvé pâ pevaa xé-r̂é

Tèi ö nédaa ré gö tuwir̂i néxar̂a â-r̂é mâ yörhèè-r̂é mi xè névâ xè Aigupito;

Xè-i ké da tömâ vè mör̂ö xé-r̂é rö-i vi kîbô xi-nya,

Gö bör̂i wê kâyâi virai-r̂é, na êr̂ê na Ör̂ökau.

10Wè ökââ vi kîbô ré gö yè waa, gèvé mwââr̂ö i Israèl, êr̂ê,

Tèi nédèè pâr̂â nédaa ré na êr̂ê na Ör̂ökau,

Gö yè nââ pâr̂â mââyöö xi-nya rö pâr̂â pwéé-r̂é mâ yu bar̂ee,

Rö pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é,

Aè gö yè Bâô xé-r̂é,

Mâ cér̂é yè ba xi-nya.

11Cér̂é yè da aʼpâgür̂ü vidù yè pâr̂â kâmö ré tö vè ubwa i-r̂é mâ pâ kaavèâi-r̂é, êr̂ê, na Ör̂ökau na gèi,

Wè cér̂é yè wê rhau tâwai-nya rö-i na pâr̂â kâmö wânii,

Rhavûû rö-i pâr̂â kâmö pa yar̂i kwéyë rua i pâr̂â kâmö pa kau rai-r̂é,

12Wè gö yè cöö câwâ xé-r̂é ka yaané,

Aè gö yè da tâ néxâi tëë na gènyâ pâr̂â yerii xé-r̂é.»

13Tö ka êr̂ê xi-e êr̂ê vi kîbô ka mö ké döwöö, wè na êr̂ê vèa êr̂ê, na wê jöö è na vi kîbô ka baayê, aè ö kââ-ré yè wê rhavûû ké yè tö vè mwââ mâ wê bo, wè na wê tö vè ubwa na ké yè yèri aau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index