Search form

Hébreux 8:10

10Wè ökââ vi kîbô ré gö yè waa, gèvé mwââr̂ö i Israèl, êr̂ê,

Tèi nédèè pâr̂â nédaa ré na êr̂ê na Ör̂ökau,

Gö yè nââ pâr̂â mââyöö xi-nya rö pâr̂â pwéé-r̂é mâ yu bar̂ee,

Rö pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é,

Aè gö yè Bâô xé-r̂é,

Mâ cér̂é yè ba xi-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index