Search form

Hébreux 9

Waa Ar̂ii Rö Bwêê Jë Mâ Waa Ar̂ii Rö Nékö

1Ö vi kîbô ka baayê, wè na wii bar̂ee na pâr̂â mââyöö né waa ar̂ii mâ mwâ ka ar̂ii tö bwêê jë. 2Wè é kâ vè tö vâ dèxâ mwâ waa ar̂ii mwââ mwââlöö. Na bör̂i tö-i na ékar̂aè, néé-é na ka ar̂ii, aè na wii rö léwé-é na kavèè mwââ kêmör̂u, mâ taapër̂ë, mâ var̂awa pè êr̂ê vèa. 3Aè na tö dèè na dèxâ pè cirher̂e pèkaar̂u pè tâwîî, é ye néé-é, êr̂ê, Ar̂ii né ar̂ii. 4Wè na tö-i na kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii mâ mwâ vi kîbô ré é karui xè-i mwâné mii, aè na tö léwé na kë mwâné mii ka wii na mana rö léwé-é, mâ mèèjö i Arona ré na bô na bûr̂û-é mâ duö kavèè vi kîbô. 5Aè na tö bwêêwé-é na duö kérubi ka rhîrhér̂é, wè cur̂u tömâ rö rua vè pâr̂i a kë-né na pè uxo. Gèvé da tâwai yè êr̂ê e pâr̂â kââ-ré xina.

6Aè é wê cowa kâ vè tö vâ ûr̂û-ré pâr̂â kââ-ré, cér̂é bör̂i wê vi ru na pâr̂â kâmö pa nâânévâ rö mwâ waa ar̂ii mwââ mwââlöö rö léwé ka baayê, 7cè ké-r̂é waa pâr̂â nêr̂ê-r̂é, aè tö léwé ka pèkaar̂u, wè na vi ru rhar̂i rö-i na kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî, wè na rhaaxâ r̂ö vi ru rèi rha nédö. Na da vi ru vi bwir̂i, aè na pè war̂a bar̂ee ré êê nâânévâ vè ki-e, mâ vè ki nô ka yaané i pâr̂â kâmö bar̂ee. 8Aè na wê êr̂ê vèa xè-i na Ko-Ar̂ii êr̂ê, é da tö cî wêyê né Ar̂ii né ar̂ii na na mö ké tö-i na léwé ka baayê rö mwâ waa ar̂ii mwââlöö. 9Wè na yeyèè né nédaa xina na léwé-a, na cér̂é bâ pèri vèa pè nâânévâ mâ êê pwaér̂ö ka da tâwai yè kâ vè târi kwéyë vi rhîâgür̂ü xé-r̂é paxa waa nêr̂ê-r̂é, 10wè dè pâr̂â mââyöö né pâr̂â êê ara, mâ ké yè wâyö, mâ pè piyöö ka pi dèxâ na pâr̂â nô-né, pâr̂â câwâ né kar̂ö ré é pè tömâ kwéyë rua tèi ökâré é yè mâ pè müü tëë.

11Aè na wê pwa na Kérisö vè kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî vè ki pâr̂â kââ ka e ré yè pwa mi xè-i mwâ waa ar̂ii mwââ mwââlöö ka vi kwéjî mâ ka tö wânii ré é da waa xè-i néxar̂a â kâmö, wè na da xè-i mi bwêê jë mâ pâr̂â kââ é wê yaxai. 12Na bör̂i rhaaxâ rö vi ru rö Ka ar̂ii na ce, na da xar̂a war̂a i pâr̂â nani mâ olè pôr̂ômökau, aè dè xar̂a dö war̂a xi-e rö, wè na wê yexèvè na pè vi nawîî xi-e ka tö aau. 13Wè nè yè tâwai na war̂a i pâr̂â nani mâ pâr̂â pôr̂ômökau mâ dè bwâr̂âwê bwè, ré é rhùr̂ùù rö bwêêwé pâr̂â kâmö pa yaané, nè yè tâwai yè rheewaa mâ waa vè e tëë kar̂ö-r̂é, 14ëi, nè yè bör̂i dö vi kwéjî aau na war̂a i Kérisö ré na dè vi nââ-ê vè pè nâânévâ ka dö korhî yè Bâô, rö-i ko ka dè bâ tö yawi, cè ki mâ waa vè e vi rhîâgür̂ü xé-ré rai pâr̂â nêr̂ê ré é pèii xè-i, mâ cè ki gèré waa nêr̂ê yè Bâô ka mör̂u.

15Wè tö ökâré ce rö kâmö ré bëia vè ké-ré, rö-i vi kîbô ka mö ké döwöö cè ké-r̂é vi na pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é na ka cëi ka êr̂ê baayê, ökâré vi ye nôâ ka yè da tâwai yèri, wè na wii na pèii mé ré wê waa pè urhii pâr̂â ka tar̂a kwéjîr̂i tö é vè ria né vi kîbô ka baayê.

16Wè nè yè wii na vi ye nôâ, na bör̂i e na ki wê pèii mé na kâmö ré wê vi ye nôâ cè ki mâ yexèvè. 17Wè nè yè yexèvè na vi ye nôâ tèi nédèè ké mé xi-e, na da dö kââ na na mö ké mör̂u na kâmö ré waa. 18Tö ökâré é da rhùvia vi kîbô ka baayê na ki yèri war̂a rö-i, 19wè na wê êr̂ê röi na Mosé yè pâr̂â kâmö wânii pâr̂â nô né mââyöö, na bör̂i pè war̂a né pâr̂â olè pôr̂ômökau mâ nani vèr̂i rhëë mâ pûr̂û mutô ka mii mâ hysop, na bör̂i ngaiö ö pèci mâ pâr̂â kâmö wânii, 20mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ökââ war̂a né vi kîbô ré na vi câwâ yè-ve na Bâô. Na bör̂i ngaiö xè-i war̂a mwâ waa ar̂ii mwââ mwââlöö mâ pâr̂â nékwêêr̂ê röi.» 21Aè na duwê rö-i mââyöö na pâr̂â kââ ré é da tâwai pè waa e xè-i war̂a, 22aè na yèri bar̂ee ké yè cöö yerii na ki da jö na war̂a.

Ké Yâmar̂a I Kérisö Wè Pè Cöö Virai Pâr̂â Yaané

23Tö ökâré na wê pâr̂i na ké yè waa e ka pè vi cir̂i pâr̂â kââ rö rua nékö xè-i pâr̂â kââ-ré, na bör̂i pâr̂i na ké yè waa e pâr̂â kââ rö rua nékö xè-i pâr̂â pè nâânévâ ka vi kwéjî rai ö kââ-ré. 24Wè na da vi ru na Kérisö rö ka ar̂ii ré é waa xè-i néxar̂a â, ka pè vi cir̂i ka ar̂ii ka avâr̂i, aè na vi ru rö dö nékö cè ki tö vèa xina rö némèè Bâô vè ké-ré. 25Aè nè yè da pè pôr̂ô vi kâyâi-e vè êê pwaér̂ö, ûr̂û ké waa i kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî ré vi ru rö ka ar̂ii tèi dèxâ nédö mâ dèxâ nédö, 26xar̂a dèxâ war̂a ka da war̂a xi-e, wè nè yè ûr̂û-ré, nè yè bör̂i e na ki wê bwêêpë vè pôr̂ô na ce rhavûû rö ka yùè kavèè bwêê jë, aè xina-ré, tèi mèèwâ pâr̂â cî kani, na wê rhaaxâ rö tö vèa na ce cè ki pè yèri pâr̂â yerii rö-i ké nââ-ê xi-e vè êê pwaér̂ö. 27Aè é nââ yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é rhaaxâ rö mé, bör̂i tèi nédèè, wè vi rhôôr̂u, 28na ûr̂û-ré bar̂ee na Kérisö, na rhaaxâ rö nââ-ê vè êê pwaér̂ö cè ki kâ vè yerii pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, nè yè bör̂i tö vèa vè pèkaar̂u, na na yèri yerii yè pâr̂â kâmö ré vi târ̂î-e yè vi pè mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index