Search form

Jacques 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Iakobo kâmö yar̂i i Bâô mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö, gö nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè pâr̂â mwââr̂ö ka pârör̂ö na mâ kaar̂u ré é pè vidù rhar̂i-r̂é.

Tâ Néwèi Mâ Gaamëë

2Pa kaavèâi-nya mwêê, na e na ki gëve tâ néxâi, êr̂ê, pè vi or̂o vè kau na ki pwa yèr̂i-ve na pâr̂â yeyèè ka pi dèxâ na nô né vidù, 3wè gëve wê tâwai êr̂ê na pè tuö vi pè mör̂ö ka târâdâ na ké yè waa yeyèè yè tâ néwèi xe-ve. 4Aè na e na ki waa nêr̂ê vè mör̂ö na vi pè mör̂ö ka târâdâ-ré, cè ki gëve dö târi kwéyë mâ cè ki da wii na dèxâ kââ ka yè yèri-a rö pwar̂a-ve. 5Nè yèri ké yè gaamëë i wêê nénââ i dèxâ rai-ve, na e na ki pëër̂ii yè Bâô, wè ce ré dè dö nââ yè pâr̂â kâmö, na da xè-i vi vër̂ëë; é yè bör̂i nââ yè-è. 6Aè na e na ki vi pëër̂ii na kâmö rö-i tâ néwèi, aè nè da vi rhèè; wè kâmö ka vi rhèè, wè na virù vèr̂i kwiè rö nérhëë, na kui vèr̂i na kayâ, na bör̂i gë i bwir̂i. 7Aè koa yè tâ néxâi na kâmö ré êr̂ê, nè yè cëi dèxâ kââ rai Ör̂ökau, 8wè na kâmö ré vi rhèè na ce, mâ na vi yini rö-i pâr̂â wêyê xi-e wânii.

Rhauadè Mâ Kigör̂ödiwi

9Na e na kaavèâi ka yèri nékwêêr̂ê-ê cè ki vi or̂o tâ néxâi êr̂ê, na wii ki-e rö rua. 10Aè na e na ka kigör̂ödiwi cè ki vi or̂o tâ néxâi êr̂ê, na wii ki-e rö ké pè yar̂i-e, wè nè mâ' yèri-e ûr̂û bûr̂û deewi. 11Wè na wê pwé na mèèxa mâ tè, na bör̂i mür̂ü na deewi mâ bèi ria na bûr̂û-é, na bör̂i wê yèri ké rhî xi-e; na ûr̂û-ré na kâmö ré kigör̂ödiwi e, wè nè yè yèri-e rö-i pâr̂â wêyê xi-e.

Pâr̂â Waawaa Mâ Pâr̂â Yeyèè

12Na kau mâmâ na ko kâmö ré pè mör̂ö-è rai yeyèè. Wè é yè wê cowa waa yeyèè yè-è, nè mâ' cëi na ce bwaar̂a kör̂öna né mör̂u ré na êr̂ê baayê ma' na Ör̂ökau yè pâr̂â kâmö ré tâ néwèi-e. 13Koa yè êr̂ê na dèxâ kâmö, na ké mâ waa yeyèè yè-è, êr̂ê: «É waa yeyèè yè-nya xè-i mi Bâô.» Wè é yè da tâwai waa yeyèè yè Bâô xè-i nô ka yaané, aè na da waa yeyèè yè bar̂ee dèxâ kâmö na ce. 14Aè cér̂é dè waa yeyèè yè-r̂é vidù na pâr̂â kâmö, wè na dè yörhèè-r̂é na pâr̂â rhî vè e xé-r̂é ka yaané mâ vi ârui. 15Nè yè bör̂i wê tâwé na rhî vè e ka yaané, nè yè bör̂i vi ër̂i yerii, aè nè yè wê kau na yerii, nè yè bör̂i vi ër̂i pèii mé. 16Koa yè vi mür̂ü na gëve pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya. 17Aè pâr̂â kwââvâr̂â wânii ka e, mâ pâr̂â ka é nââ vi bwir̂i ka rhîrhér̂é, wè xè-i mi xè rua rai Pevaa i daa, wè na yèri aau ka yè gë rö xi-e, mâ na dö yèri aau dèxâ ui pètâbâ né ké yè pugèwè-è xi-e. 18Na ër̂i-ré na ce xè-i nô xi-e ka avâr̂i, ûr̂û rhî vè e xi-e, cè ki gèré ûr̂û pâr̂â pwêê ka baayê rai pâr̂â kââ ré na yaxai na ce.

Pwêr̂ê Mâ Yaxèvè

19Pa kaavèâi-nya pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gëve wê tâwai céréé. Na e na ké-r̂é rhau yè tö pwêr̂ê yawi na pâr̂â kâmö, mâ yidöö rö-i ké yè tëvë, mâ yidöö rö-i ké yè rhôê; 20wè na da yexèvè câwâ ka târi i Bâô na vi rhôê i kâmö. 21Tö ökâré, virai vèr̂i miir̂i wânii mâ pâr̂â mèèjuu né yaané, aè cëi vèr̂i xè-i wêê nénââ ka kièo nô ré é nai rö xe-ve, ré tâwai yè pè mör̂ö pâr̂â ko-ve.

22Yaxèvè na gëve nô, aè koa yè tö pwêr̂ê rö, wè na ûr̂û gëve dè pè vi mür̂ü-ve na ki gëve ûr̂û-ré. 23Wè nè yè tö pwêr̂ê nô na dèxâ kâmö, nè da bör̂i yaxèvè rö, nè virù vèr̂i na ce ö kâmö ré tö rhûû némèè-è rö mwâ vi koomè, wè na dè tö rhûû-é, 24na bör̂i vi, aè na tâ nénui tëë na ce ké wê tö rhûû-é xi-e. 25Aè ö kâmö ré tö rhûû-é rö-i mââyöö ka e kwéyë, wè mââyöö né târi, mâ ka tömâ vè mör̂ö rö-i, mâ ka da tö pwêr̂ê rö mâ tâ nénui, aè na dè köiwaa mâ yaxèvè, wè nè yè wii na aʼvui yè kâmö-ré rö-i pâr̂â nêr̂ê-ê.

26Nè yè wii na rha kâmö ré tâ néxâi na ce, êr̂ê, na waa ar̂ii, aè na da pöi rö kur̂umé-é mâ na pè vi mür̂ü pwéé-é, na bör̂i da dö kââ na ké waa ar̂ii i ö kâmö-ré. 27Ökââ câwâ né waa ar̂ii ka korhî mâ na yèri ka yaané xè-i rö némèè Bâô Pevaa, êr̂ê, ki yè vi rhâwaa pâr̂â mû mâ pâr̂â powè jâmé rö-i ké bwêêpë xé-r̂é, mâ ki yè öxar̂a-r̂é rai miir̂i né bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index