Search form

Jacques 2

Koa Yè Tâ Néxâi Yè Wêê Mèè Kâmö

1Pâr̂â pâ kaavèâi-nya mwêê, koa yè tâ néxâi wêê mèè kâmö, rö ké tâ néwèi xe-ve yè Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö ka rhîrhér̂é. 2Wè nè yè wê vi ru wa vi kâ vèâi xe-ve na dèxâ kâmö ka wii na âyù mèè â mwâné mii mâ ka cur̂i mêr̂ê ka dö rhî, nè bör̂i vi ru bar̂ee na dèxâ kâmö ka rhauadè xar̂a jöö cur̂i, 3gëve yè bör̂i rhîâgür̂ü kâmö ka cur̂i mêr̂ê ka e, mâ êr̂ê yè-è: «Cuè ria rö ka e-a!» Aè gëve yè êr̂ê yè kâmö ka rhauadè, êr̂ê: «Tömâ na gèi rö-ré, töwè na ki gëve êr̂ê, cuè wîr̂î ria rö kavèè duö köwi-nya xè ria!» 4Na wêr̂êi, gëve da rhî vè dö kââ dèxâ kâmö rai dèxâ, aè gëve da pâr̂â paxa yè vi rhôôr̂u vè téé rö pâr̂â wêê nénââ xe-ve?

5Pâr̂â pâ kaavèâi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya mwêê, tö pwêr̂ê na gëve. Na wêr̂êi, na da pâbir̂i na Bâô pâr̂â paxa rhauadè rö-a bwêê jë, cè ké-r̂é kigör̂ödiwi i lèèwi rö-i tâ néwèi mâ vi ye nôâ yè-r̂é mwâcir̂i ré na êr̂ê baayê mâʼ yè pâr̂â paxa tâ néwèi-e? 6Aè gëve dè pè vè yar̂i pâr̂â paxa rhauadè! Na wêr̂êi, na da pâr̂â kâmö paxa kigör̂ödiwi pa waa vè yaané-ve mâ pa yörhèè-ve na mwâ vi rhôôr̂u nô? 7Na wêr̂êi, na da cér̂é ré aʼvè yaané néé ka e ré é ye néé-ve i?

8Rhaaxâr̂ö gëve yè pwêr̂êwaa mââyöö ka vi kwéjî, na ûr̂û ka yu, êr̂ê: «Gè yè méar̂i kâmö ré tö vè ubwa i ûr̂û-i, gëve bör̂i dè waa nô ka e.» 9Aè gëve yè vi tâ néxâi wêê mèè pâr̂â kâmö, gëve bör̂i dè waa nô ka yaané, aè na rhôôr̂u-ve na mââyöö êr̂ê, gëve pâr̂â paxa tar̂a kwéjîr̂i mââyöö. 10Wè ö kâmö ré yè pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö wânii, na bör̂i tar̂a kwéjîr̂i rö rhaaxâ, na bör̂i ûr̂û ka rhau tar̂a kwéjîr̂i röi. 11Wè ö ce ré êr̂ê: “Koa yè cuu pâr̂â”, né êr̂ê bar̂ee êr̂ê: “Koa yè vi yö vè mii”. Ökâré gè yè da waa nô ka yaané, na gèi yö vè mii rö, gè bör̂i kâmö ka tar̂a kwéjîr̂i mââyöö. 12Na ki gëve êr̂ê nô, töwè na ki gëve waa nêr̂ê, na e na ki gëve ûr̂û pâr̂â pa é yè rhôôr̂u-r̂é xè-i mââyöö né târi yè kâmö. 13Wè ö kâmö ré da vi méa, é yè bör̂i da méar̂i-e rö ka vi rhôôr̂u. Wè nè vi êr̂ê ki-e na vi méar̂i rö ka vi rhôôr̂u.

Tâ Néwèi Mâ Pâr̂â Nêr̂ê

14Pâ kaavèâi-nya mwêê, ö jië na pè kwê na ki êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê: “Na wii na tâ néwèi xi-e, aè na da wii na nêr̂ê rö pwar̂a-è? Na wêr̂êi, na tâwai na vi tâ néwèi-ré, ké yè pè mör̂u-é?” 15Nè yè vâr̂â bwar̂i na dèxâ kaavèâi-i, na ki béé ër̂i wi, na ki kür̂ü-i, nè bör̂i yèri ki-e êê ara ka pâr̂i nédaa, 16nè yè bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ rai-ve, êr̂ê: “Vèr̂i xar̂a aʼvui, mâ pixê, mâ wê kiè, aè gëve da nââ yè-è rö dèxâ kââ ka yè pâr̂i kar̂ö-è, nè bör̂i jië na ka tâ mwér̂é xè-i?” 17Na ûr̂û-ré na tâ néwèi, wè na ki da tö vè rhaaxâ pâr̂â nêr̂ê, na bör̂i wê dè mé xè xi-e.

18Aè nè yè êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Na wii na tâ néwèi xi-i, aè gènyâ, wè na wii na pâr̂â nêr̂ê-nya.» Êr̂ê vèa yè-nya waanawê tâ néwèi xi-i ré yèri nêr̂ê rö-i, aè gö yè dè êr̂ê vèa yè-i na gènyâ tâ néwèi rö-i pâr̂â nêr̂ê-nya. 19Gè cëi êr̂ê, rhaaxâ rö Bâô; na bör̂i dè e-ré, cér̂é dè cëi bar̂ee na pâr̂â awir̂è mâ cér̂é keexer̂e. 20Kâmö ka bwir̂i éé, gè da bar̂i tâwai êr̂ê, na döwi na tâ néwèi na ki yèri nêr̂ê-ê? 21Na wêr̂êi, é da aʼvè târi Abérahama, pevaa xé-ré, xè-i pâr̂â nêr̂ê-ê rö ka nââ Isaka, o xi-e vè kwââvâr̂â rö bwêêwé kaa yâmar̂a? 22Gè tö rhûû, wè cur̂u waa nêr̂ê vè rhaaxâ na tâ néwèi xi-e mâ pâr̂â nêr̂ê-ê, aè cér̂é yexèvè kwéyë tâ néwèi xi-e na pâr̂â nêr̂ê-ê. 23Na bör̂i yexèvè na nô ré é yu, êr̂ê: «Na tâ néwèi yè Bâô na Abérahama, é bör̂i nââ ö kââ-ré cè ki kââ né ké yè aʼvè târi-e?» É bör̂i ye néé-é, êr̂ê, kâmö ka vi wa ru Bâô. 24Tö ökâré gëve wê tâwai, êr̂ê, é aʼvè târi kâmö xè-i pâr̂â nêr̂ê, aè na da xè-i rö tâ néwèi.

25Dèxâ, é da xa aʼvè târi Rahaba, bwè kui dö wêyê xè-i pâr̂â nêr̂ê-ê, rö ka cëi xi-e duö kâmö dua vi rhâwaa, na bör̂i kâyâi-r̂u tëë rö-i dèxâ wêyê? 26Wè na ûr̂û ké wê mé i kar̂ö, na ki yèri ko, na ûr̂û-ré bar̂ee na tâ néwèi, wè na wê mé na ki yèri nêr̂ê-ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index