Search form

Jacques 3

Kur̂umé

1Pâ kaavèâi-nya mwêê, koa yè dö pôr̂ô rö pwar̂a-ve na pâr̂â kâmö pa yè vi rhîâgür̂ü, wè gèré wê tâwai êr̂ê, nè yè vi kwéjî na ké yè rhôôr̂u-ré. 2Wè gèré rhau dùxè-ré rö-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé. Nè yè da dùxè na kâmö rö-i nô, ëi, na târi na kâmö-ré, wè na tâwai ké yè tuwir̂i kar̂ö-è. 3Tö rhûû, wè gèré nââ vaö rö néwâ pâr̂â yovar̂i cè ké-r̂é pwêr̂êwaa-ré, gèré bör̂i rhau pugèwè röi kar̂ö-r̂é. 4Tö rhûû bar̂ee pâr̂â kwâ, wè pâr̂â kââ ka kau, na bör̂i ku vè rhâmâ-r̂é na kayâ ka mör̂ö, aè na nagèwè-r̂é rö-i rhî vè e i kaavûû kwâ na voé ka dö yar̂i ger̂e. 5Na ûr̂û-ré bar̂ee na kur̂umé, wè kââ ka dö yar̂i ger̂e, na vi êr̂ê ki-e rö-i pâr̂â kââ ka kau. Tö rhûû ké kau i néxö, wè na rhau kê röi na pûû-é na rha wê kêmör̂u ka yar̂i ger̂e! 6Kêmör̂u bar̂ee na kur̂umé. Ö kur̂umé, wè ka vi kwéjî na ké waa nô ka yaané xi-e! Na tö néjêr̂ê pâr̂â béé kar̂ö-ré, na bör̂i kââ vè miir̂i kar̂ö wânii mâ kèr̂i mör̂u xé-ré, na na kê mi na ce xè-i kêmör̂u mi xè gééna. 7Wè é pè pwêr̂ê nô pâr̂â bwâr̂âwê ka pi dèxâ na kétöné-r̂é vidù, mâ pâr̂â mür̂ü ka cêê, mâ pâr̂â kââ ré öcuu, mâ pâr̂â kââ ka mör̂u rö népèè nérhëë, é wê cowa pè pwêr̂ê nô pâr̂â kââ-ré xè-i gaamëë i kâmö; 8aè na da tâwai na dèxâ kâmö ké yè pè pwêr̂ê nô kur̂umé; ce rö ré da pwêr̂ê nô; na rhâri na ce xè-i yanô pè yö vè mii. 9Gèré aʼvè e Bâô xè-i kur̂umé, aè xè-i kur̂umé-ré bar̂ee, wè gèré aʼvè yerii kâmö ré é yaxai-e cè ki ûr̂û Bâô. 10Xè-i rhaaxâ néwâ, wè na vi rua mi na aʼvè e mâ aʼvè yerii. Pâr̂â kaavèâi-nya mwêê, na da târi na ki yè ûr̂û-ré. 11Na wêr̂êi, na pwé rua na rhëë né mâ rhëë mâi rö rhaaxâ rö kaa pwé xi-e? 12Pâ kaavèâi-nya mwêê, na wêr̂êi, na tâwai na bââwê ké yè pè pwa pwêê élaiö, mâ viné ké yè pè pwa pwêê bââwê? Na ûr̂û-ré, wè na da pwé rua na rhëë né mâ rhëë mâi rö rhaaxâ rö kaa pwé i rhëë.

Gaamëë Ka Mi Xè Rua

13Âri kâmö ka gaamëë rai-ve mâ tâ pâgür̂ü? Na e na ki pè tö vèa na ce pâr̂â nêr̂ê-ê rö-i câwâ xi-e ka e mâ ka kièo mâ gaamëë. 14Aè nè tö pwéé-ve na nô ka vi yar̂ii mâ vi caa, koa yè êr̂ê ke-ve, mâ veevee yè nô ka avâr̂i. 15Wè na da pwa mi xè rua na gaamëë ka ûr̂û-ré, aè câwâ né bwêê jë mâ kar̂ö mâ méavor̂a na ö kââ-ré. 16Wè ö kââ-ré ka wii na vi yar̂ii mâ vi caa rö-i, wè ökâré ka wii na vi mür̂ü rö-i mâ pâr̂â nêr̂ê ka yaané. 17Aè ö gaamëë ka mi xè rua, wè ka baayê, wè na korhî, na bör̂i târâdâ, na bör̂i kièo, na bör̂i vië, mâ na rhâri xè-i vi méar̂i, mâ pè pwa pwêê ka e; 18na yèri rö xi-e vi ârui mâ veevee. Aè ö pwêê né câwâ ka târi, wè cér̂é nai rö-i târâdâ na pâr̂â kâmö pa rhî vè e târâdâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index