Search form

Jacques 4

Rhî Vè E Né Bwêê Jë

1Kè-wè na pâr̂â vi paa, aè kè-wè na pâr̂â vi kujir̂è rö pwar̂a-ve? Na wêr̂êi, na da kèi mi pâr̂â vi wêêgûr̂û ré tö-a vi paa rö kar̂ö-ve? 2Gëve rhî vè e, aè na bör̂i yèri-a ke-ve röi. Gëve vi yö vè mii, mâ na vi wêêgûr̂û-ve, aè gëve da tâwai aau ké yè cëi xè-i; gëve vi paa mâ vi ya, aè na bâ yèri-a ke-ve xè-i; na kââ wè gëve da vi pëër̂ii. 3Gëve vi pëër̂ii na gëve, mâ gëve da bör̂i cëi xè-i ké vi pëër̂ii bwir̂i xe-ve, cè ki wê yaxèvè na pâr̂â vi wêêgûr̂û xe-ve ka yaané. 4Gëve pâr̂â kâmö pa waa nô ka yaané! Na wêr̂êi, gëve da tâwai, êr̂ê, rhîaa i Bâô na rhî vè e yè bwêê jë? Tö ökâré, ö kâmö ré rhî vè e cè ki béé bwêê jë na ce, wè na rhîaa yè Bâô na ce. 5Na wêr̂êi, gëve tâ néxâi êr̂ê, na êr̂ê bwir̂i na ka yu mâ', êr̂ê: «Ko ka tö xé-ré, wè na wii na rhî vè e xi-e ka ûr̂û vi wêêgûr̂û.» 6Aè na nââbéé xè-i vi méar̂i vi bwir̂i ka vi kwéjî; ökâré ké êr̂ê i ka yu mâʼ, êr̂ê: «Na yapurhâi na Bâô pâr̂â kâmö pa vi pè kau-r̂é, mâ na nââ vi méar̂i vi bwir̂i xi-e yè pâr̂â kâmö pa vi pè yar̂i-r̂é ria.» 7Tö ökâré, pwêr̂êwaa Bâô na gëve, aè yapurhâi virai méavor̂a, nè yè bör̂i ör̂ö rai-ve. 8Tö vè ubwa mi i Bâô na gëve, nè yè bör̂i tö vè ubwa i-ve na ce. Gââ néxar̂a â-ve, gëve pâr̂â kâmö pa yaané, nyââmöi e pâr̂â wêê nénââ xe-ve, gëve pâr̂â kâmö paxa vi rhèè. 9Na e na gëve tâ pêê ké rhauadè xe-ve, mâ tââ vi yimémé mâ jö na duö pwêê rhëë; na e na ki mâ pugèwè ké kaʼ xe-ve vè vi tââ mâ ké vi or̂o xe-ve vè vi nénââwêr̂ê. 10Pè ria-ve rö némèè Ör̂ökau, nè mâ bör̂i pè kau-ve na ce.

Koa Yè Rhôôr̂u Kaavèâi

11Pâ kaavèâi-nya mwêê, koa yè uu vi vâpèr̂u-ve. Ö kâmö ré vi vâpèr̂u kaavèâi-e, mâ rhôôr̂u-é, wè na vi vâpèr̂u mââyöö, mâ rhôôr̂u mââyöö. Aè gè yè rhôôr̂u mââyöö, gè bör̂i da kâmö ka pwêr̂êwaa, aè gè kâmö ré rhôôr̂u-é. 12Aè na rhaaxâ r̂ö na ce ré nââ mââyöö mâ vi rhôôr̂u, wè ö ce ré tâwai pè mör̂u mâ pè yerii; aè gèi wîr̂î na gèi, cè gèi vi rhôôr̂u kâmö ka tö vè ubwa i?

Koa Yè Vi Pè Kau

13Névâi, gëve pâr̂â kâmö ré êr̂ê, êr̂ê: «Ö nédaa xina mâ gaar̂a, wè gèré yè vi na népèè névâ-ré, mâ tö-i rha nédö, na ka vi rhöwö mâ mèyè lèèwi!» 14Rhaaxâr̂ö, gëve da tâwai ö kââ-ré yè pwa gaar̂a! Wè ö jië na mör̂u xe-ve? Gëve ûr̂û pur̂uu kêmör̂u, na tö vèa rèi céréé, na bör̂i wê yèri tëë. 15Aè ökââ kââ ka e cè ki mâ' êr̂ê: «Nè yè rhî vè e na Ör̂ökau, gèré yè mör̂u, mâ gèré yè waa ö kââ-ré mâ ö kââ-â.» 16Aè kina, wè gëve vi or̂o xar̂a ké vi êr̂ê ke-ve, aè na rhau yaané röi na ké vi or̂o ka ûr̂û-ré. 17Wè ö kâmö ré tâwai waa nô ka e, na da bör̂i yexèvè, ökâré kâmö ka waa nô ka yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index